EcoInn Danube - Еко-иновативно свързан Дунавски регион

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 1. Иновативен и социално отговорен Дунавски регион

Обща цел: Да се повиши сътрудничеството между иноваторите от областта на еко-иновациите със специален акцент върху развитието и прилагането на еко технологиите в Дунавския регион.

Специфични цели:

- Увеличаване на транснационалното сътрудничество в областта на еко-иновациите

- Засилване на търсенето и предлагането на еко-иновации

- Да събере заедно еко-иноваторите

Развиването на нови и заздравяването на вече съществуващите мрежи за взаимодействие сред представителите на еко иновационната област ще създадат повече екологични и иновативни бизнес среди на регионално и междурегионално ниво.  Вътрешните връзки в екосистемата на иноваторите ще бъдат насочени към укрепване на резултатите и техния трансфер в транснационален икономически контекст. Международният контекст на проекта ще рефлектира върху глобалната околна среда и екологичните предизвикателства и нужди. Като резултат, проектът има за цел да бъде засилено сътрудничеството между еко-иноваторите  чрез подобряване условията за развитие и прилагането на еко-иновации, базирани върху конкретни нужди, свързани с обществото или околната среда.  Основните резултати ще бъдат генерирани според това кои еко-технологии са готови за приложение.

Водещ партньор: Словашки център за наука и техническа информация

Партньори в проекта:

§ Търговско-промишлена палата – Враца, БЪЛГАРИЯ
§ Енергийна агенция за региони Савинска, Салешка и Корошка, СЛОВЕНИЯ
§ Digitalis Jolet, УНГАРИЯ
§ Bwcon, ГЕРМАНИЯ
§ Център за бизнес и иновации Бърно. ЧЕХИЯ
§ Агенция за регионално развитие Медимурие – ХЪРВАТСКА
§ Университет Коменски в Братислава, Научен парк, СЛОВАКИЯ
§ Технически университет – Бърно, ЧЕХИЯ
§ Търговско-промишлена палата – регион Баня Лука, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
§ Регионална агенция за социално и икономическо развитие Банат, СЪРБИЯ
§ Фондация Център за предприемачество – Сомогски окръг, УНГАРИЯ
§ Институт за икономически изследвания, АВСТРИЯ

Целеви групи:

- Местни публични власти

- Висши учебни заведения и организации за научни изследвания/проучвания

- Малки и средни предприятия

- Заинтересовани групи в т.ч. и НПО-та

- Организации в подкрепа на бизнеса

Работни пакети:

- Управление на проекта

- Комуникационни дейности

- Проучване и стратегия за еко-иновациите

- Обща виртуална лаборатория за еко-иновациите

- Обмен на еко-иновативни идеи и знания

- Пилотни действия за изграждане на капацитет

Продължителност на проекта: 30 месеца (01.12.2016 – 31.05.2019)

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.