EEN

Мрежата Enterprise Europe Network стартира в началото на 2008 година като инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет.

Enterprise Europe Network е най-голямата информационна и консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса, не само в Европа, но и в света. Тя ще насърчава иновациите с цел превръщането им в пазарен успех за фирмите. Мрежата ще осигури подкрепа и услуги за малките и средни предприятия (МСП), особено в ранните стадии на развитието им, за да станат по-иновативни и да засилят технологичния си капацитет. МСП ще бъдат насърчавани да участват в изследователски програми и да кандидатстват за финансиране. Ще бъде подобрено сътрудничеството с клъстерите, свързани с иновации и ще бъдат осъществени редица регионални инициативи. Осигуряването на достъп до иновационни технологии ще помогне на МСП да се противопоставят на глобалната конкуренция.

Enterprise Europe Network обединява ресурсите и капацитета на съществуващите до края на 2007 година Европейски Информационни Центрове (370 на брой, сред които беше и Евро Инфо Центъра във Враца) и Европейските Иновационни Центрове (71 центъра).

Новата мрежа обединява над 500 организации, включително търговски палати, регионални агенции за развитие, университетски технологични центрове и др. В мрежата работят повече от 4 000 висококвалифицирани експерти. Центровете на мрежата ще действат в 40 държави /включително 27 членки на ЕС, 3 страни кандидатки – Хърватска, Македония и Турция, членовете на Европейското икономическо пространство и други страни като Армения, Израел и Швейцария/. За целите на мрежата, която предлага информационно обслужване "на едно гише" за МСП и всички компании в Европа, Европейската комисия е предвидила 300 млн. евро

Услуги на Enterprise Europe Network за малките и средни предприятия:

Мрежата ще прилага подхода “No wrong door” - "Няма грешна врата", чиято цел е да подобри достъпа на услугите за МСП чрез:

 • Предоставяне на информация и консултации, свързани с изискванията за интегриране на бизнеса във Вътрешния пазар на стоки и услуги на ЕС
 • осигуряване на съдействие за бизнес коопериране при идентифициране на потенциални търговски партньори в други страни чрез специализираната информационна система на Европейската комисия за бизнес коопериране и чрез организиране на кооперационни борси на МСП от европейски страни
 • Популяризиране на инициативите и програмите на ЕС, имащи отношение към МСП и на процедурите за кандидатстване, както и консултации и съдействие за разработване на проектни предложения
 • Подпомагане на МСП за повишаване на иновационния им капацитет за по-добър достъп до нови пазари чрез съдействие за:
  • по-добра реализация на иновативни продукти и услуги чрез технологичен трансфер
  • включването на фирмите в схеми за технологичен трансфер и технологично развитие чрез технологично проучване на производството и технологични производствени решения
  • технологично коопериране между български и европейски МСП
  • повишаване информираността на малкия бизнес по технически въпроси, като права върху интелектуална собственост, стандарти, европейско законодателство
  • пазарна реализация на научни разработки
  • предоставяне на информация за иновационните политики, законодателство и програми за подпомагане на бизнеса
  • организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновационни предприятия
  • консултации за участие на МСП с проекти по 7ма рамкова програма и свързване на фирми с научни организации за съвместно участие с проекти по програмата

Обратна връзка на информация до Европейската комисия за измерване влиянието на политиките на ЕС върху МСП и проучване мнението на бизнеса, свързано с въвеждането на ново законодателство

Европейският информационен и иновационен център ще обслужва фирмите от областите Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч. Освен във Враца, в България такива центрове са разкрити още в София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Добрич, Русе и Сандански.

ЗА КОНТАКТИ:

Тел. 092 660271, 660273

Факс 092 626308

E-mail: cci-vr@online.bg

Илиана Филипова

Николай Геловски

Официален сайт на Enterprise Europe Network

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.