ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 С ПРЕДМЕТ : ”Организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на 5 (пет) еднодневни пилотни събития“ по проект 2(4i)-1.2-1 „Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА : Избор с публична покана по реда на чл. 7 т.1 и чл. 8 ал. 1, ал. 2 т.2 от ПМС № 118/20.05.2014

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ : 10.09.2015 – 31.10.2015, но не по-късно от 15.11.2015

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА :

Максималната допустима крайна стойност в лева, с вкл. ДДС (когато е приложимо) за цялостно изпълнение на поръчката е 49 872.90 лв., разпределена по равно между пет обособени позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ : Най-ниска цена.

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ :

1. Краен срок за подаване на оферти : дата : 03.09.2015 г. час : 16:30 часа, адрес : гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24.

2. Срокът, посочен в 1. е окончателен. Оферти, получени след този срок не се разглеждат.

3. Дата, час и място на отваряне на оферти : 04.09.2015 от 16:00 часа в Търговско-промишлена палата – Враца, гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24.

Обявата е публикувана на следните сайтове :

- http://www.eufunds.bg

- http://cci-vratsa.org/

Документи за кандидатстване : прикачените файлове

26-08-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.