Проект „Heritage for RO-BG Economy“

Търговско-промишлена палата – Враца  оказва съдействие на Търговско-промишлена палата Добрич, в изпълнението по проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство“,  акроним - Heritage for RO-BG Economy, Договор/Проект: № 15.2.1.034/2016; e-MS code: ROBG-8; уеб сайт : http://heritagerobg.eu/; финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Като част от палатската система и по-специално като организация, изпълняваща своята дейност на територията на трансграничната българо-румънска зона, ТПП-Враца участва чрез свои представители в работната глрупа, разработила и приела стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство 

Цели на проекта:

– улесняване създаването на общ подход за развитие и приложение на нови модели икономически дейности, чрез устойчиво използване на културното и природно наследство;

– подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство;

– създаване на трансгранична структура за подкрепа на бизнеса при прилагането на стратегии, опазващи културното и природно наследство

Бюджет:

334 181 €, от които 284 053,85 € от ЕФРР

Период:

февруари 2016 – януари 2018     

Водеща организация:

Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца; Румъния

Основен резултат по проекта е разработване  на трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство, която да се прилага от организации, подпомагащи бизнеса, в пограничните 7 области в Румъния и 8 области в България.       

Партньорите определят визия за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културно наследство на Румъния и България:

До 2022 година природното и културно наследство от българо-румънската трансгранична зона да придобие ново значение за бизнес средата, която го управлява: Природното и културно богатство да се превърне в основен източник за индивидуалната и колективна идентичност на местната общност, неизчерпаем ресурс за преоткриване и развитие.

Стратегията за развитие на трансгранична икономика в полза на природното и културно наследство е част от проектите и дейностите, които ще позволят реализиране целите и постигане на предложената визия от Стратегията, като в същото време Стратегията интегрира предпочитанията на бизнес средата и на заинтересованите страни от българо-румънската трансгранична зона.

Основни приоритети на проекта

I. Бизнесът от българо-румънската трансгранична зона да прилага нов активен подход спрямо природното и културно наследство чрез модерно осмисляне на важната му значимост.        

I.1. Повишаване информираността на бизнеса за значението на природното и културно наследство за общността и важността на устойчивото му ползване от икономическа гледна точка.

I.2. Бизнесът да участва в процеса по промяна на възприемането, манталитета и участието на специфичната ценностна верига на наследството, както и по промотиране на устойчивото му ползване.

I.3. Промотиране и доброволно прилагане на система за оценка и поощряване на фирми, които прилагат мерки, свързани с валоризация на устойчивото наследство.

II. Промотиране на нови бизнес модели, които водят до икономика, опазваща природното и културно наследство.       

II.1. Повишаване управленския капацитет на бизнеса за приемане и прилагане на мерки за устойчива валоризация на наследството.

II.2. Устойчиво ползване на

наследството чрез въвеждане на социални мерки, създаване на нови бизнеси и промотиране опазването на околната среда.

II.3. Мерки за съхраняване автентичността, качеството и целостта на природното и културно наследство.

III. Свързване действащите лица на природното и културно наследство в линия на устойчивост и ролята на бизнеса като медиатор.        III.1. Утвърждаване участието на бизнеса в процеса на вземане решения относно устойчивото развитие и ползване на природното и културно наследство.

III.2. Разработка на неформална платформа за информиране, сътрудничество и управление на  природното и културно наследство за бизнеса - „Приятели на наследството”.

Основни дейности по проекта:

A.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни, създаване на работна група, която да защитава културното и природно наследство и ресурси в България и Румъния. Страните, ще бъдат включени в изпълнението на стратегията. Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.2. Определяне на рисковете, натиска и конфликтите породени от туризма и други икономически дейности. Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.3. Определяне на интересите, действията, мотивацията, средства, стратегиите и т.н. на частния сектор отнасящи се до икономически дейности, предприети по отношение на природното и културното наследство. Основен изпълнител на дейността- ТПП Констанца

A.1.4. Стратегия за развитие. Основен изпълнител на дейността-  ТПП Констанца

A.1.5. Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство.  Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.6. Финализиране, одобрение и публикуване на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. Основен изпълнител на дейността-ТПП Констанца

A.1.7. Промоция на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. Основен изпълнител на дейността- ТПП Констанца

A.2.1. Създаване на средства за реализиране. Основен изпълнител на дейността-       ТПП Констанца

A.2.2. Обучение на пограничните организации партньори за изпълнение на стратегията. Основен изпълнител на дейността- ТПП Констанца

A.3.1. Информационна кампания адресирана до туристическите и бизнес общества в Добрич и Констанца относно стратегията и концепциите опазващи природното и културно наследство.         Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.3.2. Пилотно обучение за бизнес общностите в Добрич и Констанца. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.3.3. Пилотна сесия за измерване на влиянието от икономическите дейности върху културното и природно наследство и награждаване на  бизнесите, който най-добре ги опазват. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.3.4. План за действие за изпълнение на стратегията на гранично ниво. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.4. Дейности свързани с визуалната идентичност на проекта. Основен изпълнител на дейността- ТПП Добрич

A.5. Дейности за управление, координация, докладване. Основни изпълнители на дейността-ТПП Констанца и ТПП Добрич

Контакти на основните партньори по проекта:

Водещ партньор

Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца

Екип: Адриана Бароти (Мениджър на проекта), Корина Урмош, Лучия Каленичи, Диана Кожокару-Белтеу

Телефон: +40 241 618475, +40 241 550960

Email: drc@ccina.ro; een@ccina.ro  

Интернет: www.ccina.ro 

Партньор 2

Търговско-промишлена палата Добрич

Екип: Татяна Гичева (местен координатор), Герман Германов, Георги Колев

Телефон: +359 58 601472

Email: tgicheva@cci.dobrich.net  

Интернет: www.cci.dobrich.net

14-09-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.