Публична покана № 325 - 01 / 06.02.2015 г.

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано и офис оборудване“

В изпълнение на проект „Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион“, MIS ETC 325, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА:  Избор с публична покана по реда на съгласно чл. 7 т.1 и чл. 8 ал. 1, ал. 2 т.2 от ПМС № 118/20.05.2014

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  Максимален срок за цялостно изпълнение на договора в месеци - 4 месеца, както следва:

За интегрирана система за видеоконферентна връзка (доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация) – максимум 4 месеца от датата на подписване на договора;

За офис оборудване - максимум 1 месец от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Общо 56 164.71 лева (петдесет и шест хиляди сто шестдесет и четири лева и 71 ст.  ) с вкл. ДДС (когато е приложимо).

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: „икономически най-изгодна оферта“

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.  Краен срок за подаване на оферти: дата: 20.02.2015 , час: 17:30 часа, адрес: гр. Враца,  ул. “Христо Ботев” №24.

3. Срокът посочен в т.1 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат.

4. Дата, час и място на отваряне на оферти: 23.02.2015  от 17:30  часа в Търговско-промишлена палата – Враца , гр. Враца,  ул. “Христо Ботев” № 24.

Обявата е публикувана на  следните сайтове:

-          http://eufunds.bg/bg/pms55/0/

-         http://cci-vratsa.org/

 

Документи за кандидатстване  >> 

06-02-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати
      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.