Учене през целия живот

LIFE LONG LEARNING - УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Име на проекта:

Учене през целия живот и професионално образование и обучение

Продължителност: август 2004 г. – февруари 2006 г.

Донори: Програма ФАР на ЕС

Партньори:

 • КЕЪР Австрия (водеща организация)
 • КЕЪР Интернешънъл България
 • SRH Learnlife AG, Германия
 • Търговско-промишлена палата, гр. Враца
 • Сдружение ‘Знание”, гр. Ловеч

Целева група:

Преки бенефициенти:

 • Учители/обучители от целевите 11 професионални училища
 • Директори/ ръководен персонал от целевите 11 професионални училища
 • Млади съкратени учители (под или на 29 г.) от цялата страна
 • Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) към МОН

Непреки бенефициенти:

 • Официални образователни и обучаващи институции от системата на професионалното образование и обучение
 • Местни Дирекции “Бюро по труда”, Областни служби по заетостта, РИО на МОН, университети и други институции
 • Обучителни центрове, изнесени в индустрията и местния бизнес
 • Други социални партньори и заинтересовани лица
 • Местните общности

Описание на проекта:

Общата цел на проект 'Учене през целия живот и професионално образование и обучение' е да подкрепи цялостната реформа на професионалното образование и обучение посредством осигуряване на качествено прилагане на системата за 'учене през целия живот', която да подобри конкурентноспособността и приспособимостта на работната сила. Специфична цел на проекта е да подкрепи обновяването на професионалните училища и да повиши техния капацитет с оглед посрещане на нуждите от обучение през целия живот на местните общности. Също така проектът цели да засили сътрудничеството между училищата и работодателите.

С оглед постигане не заложените цели и резултати, проектът е разделен на два взаимосвързани компонента.

 • Компонент A е насочен към обновяване системата на професионалните училища чрез подобряване квалификацията на учителите и ръководния персонал;
 • Компонент B цели повишаване на капацитета на МОН за ефективно управление на грантови схеми за улесняване на сътрудничеството между официалните образователни и обучителни институции и местните предприятия посредством обучителни програми, изнесени в индустрията. Консорциум КЕЪР ще окаже подкрепа и ще предостави обучение на структурите на МОН, включително и на регионалните инспекторати по процедурите за работа на 'Практически наръчник за ФАР, ИСПА и САПАРД'

Проектът цели да постигне следните резултати:

 • Подкрепа на ЗИП към МОН за ефективно управление на всички аспекти на грантовата схема
 • 15 програми за обучение на обучители (съгласно т. 4.2a от Техническото задание), разработени и готови за приложение
 • 200 учители да получат необходимите умения за провеждане на обучения за млади хора от групи в неравностойно положение
 • 100 учители да имат основни познания по информационни и комуникационни технологии
 • 40 директора и ръководен персонал да подобрят своите умения за ефективно управление на училища
 • 100 съкратени млади учители да придобият капацитет да работят с малцинства, хора с увреждания и възрастни.
 • Персоналът и ръководният екип на професионалните училища, които не участват пряко в проекта, да са запознати със съвременните подходи и методологии на професионалното образование и обучение.

      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.