Услуги

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР КЪМ БТПП

Вписване в Търговския регистър на БТПП на фирми (ЕТ, ООД, АД, СД), търговски представителства на чуждестранни лица; договори за търговски представителства; договори за граждански дружества; фирми, обявявани в несъстоятелност или в производство по ликвидация.

Поддържане и актуализация на вписаните данни, относно статута на търговците

Изготвяне на референции и предоставяне на информация за:

 • статута на български търговци (обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър);
 • регистрирани търговци по браншове, с чуждестранно участие - по страни, по седалище (регион) и др.;
 • регистрирани търговски представителства на чуждестранни лица; фирми, обявявани в несъстоятелност или в производство по ликвидация;
 • потвърждаване на актуално състояние регистрирацията към определена дата;
 • за финансовото състояние на български търговци, изготвени на база представени в БТПП счетоводни отчети, в съответствие с чл. 40, ал. 5, във връзка с чл. 50 от Закона за счетоводството;
 • потвърждаване верността на заверени в БТПП сертификати за произход на стоки и експортни фактури, по писмено искане от страна на фирма-износител, получател, митнически и други органи.

Издаване и заверка на външнотърговски документи

 • сертификати с данни от Търговския регистър, на български и чужди езици, удостоверяващи статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др.;
 • сертификати за произход на стоки;
 • експортни фактури;
 • заверка на подпис върху декларации, пълномощни, договори, ценови листи и др.
 • заверка на покани декларации за бизнес-пътуване на чужденци в Р България;
 • други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен.

Издаване на сертификат за форсмажор (БТПП)

Издаване и гарантиране на АТА карнет (БТПП)

Съдействие за доброволно (извънарбитражно) уреждане на спорове между български и чуждестранни търговци, по повод сключени търговски договори

БЮРО ИНФОБИЗНЕС

 • Информация върху различни въпроси, засягащи вашия бизнес
 • Статистическа и адресна информация за фирми
 • Оферти и запитвания (търси/предлага)
 • Достъп до различни бази данни
 • Седмичен информационен бюлетин Инфобизнес на БТПП

БИЗНЕС ЦЕНТЪР

 • бизнес срещи
 • бизнес делегации у нас и в чужбина
 • фирмени борси
 • участие в международни панаири и изложби
 • фирмени презентации и профили
 • участие в международни проекти
 • квалификационни семинари и курсове
 • маркетингови проучвания
 • улесняване и подпомагане на фирмените контакти
 • организиране на семинари и дискусионни кръгли маси по актуални въпроси

БЮРО КОНСУЛТАЦИИ

Осигурява устни и писмени консултации върху различни въпроси, отнасящи се до вашия бизнес

 • данъчно законодателство
 • счетоводство
 • митнически процедури
 • финансови, банкови и всякакъв друг вид консултации, свързани с външнотърговския режим на страната
 • участие в търгове и програми на ЕС
 • регистриране и стартиране на фирма
 • бизнес планове
 • маркетингови планове

ГЛОБАЛНИ СТАНДАРТИ GS1

GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Официален представител на България в GS1 e Българската търговско-промишлена Палата. Дейностите по въвеждане, развитие и контрола по приложението на стандартите GS1 на национално ниво се изпълняват от GS1 България, със статут на Съвет към БТПП.

БЮРО ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

 • Писмени преводи и легализация на лични документи: документи издадени от общината (удостоверение за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за идентичност на имената и др.), дипломи, служебни бележки, препоръки, свидетелства и др.
 • Писмени преводи на фирмени документи: съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчни удостоверения и др.
 • Писмени преводи на специализирани текстове (икономически, юридически, медицински, технически и др.)
 • Устни преводи

БИБЛИОТЕКА

Търговско-промишлена палата и ЕЕН Враца разполагат с богат набор от бизнес каталози на Български и чуждестранни фирми, телефонни указатели, материали за панаири и изложби, Митнически тарифи на България и на страните от Европейския Съюз, Държавен вестник на България, Държавен вестник на Европейската общност (на английски език), богата литература относно въпроси, засягащи Европейския съюз. Печатни издания на ТПП и ЕЕН Враца.

АРБИТРАЖЕН СЪД

Можетете да поискате разглеждане и разрешаване на международни арбитражни въпроси, както и спорове между Български фирми.

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Европейският информационен и иновационен център във Враца е част от мрежата на Европейската комисия за подпомагане и консултиране на малкия и среден бизнес в Европа. Центърът обслужва фирми от областите Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч.

Мрежата Enterprise Europe Network стартира в началото на 2008 година като инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет.
Enterprise Europe Network е най-голямата информационна и консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса, не само в Европа, но и в света. Тя насърчава иновациите с цел превръщането им в пазарен успех за фирмите. Мрежата осигурява подкрепа и услуги за малките и средни предприятия (МСП), особено в ранните стадии на развитието им, за да станат по-иновативни и да засилят технологичния си капацитет. МСП са насърчавани да участват в изследователски програми и да кандидатстват за финансиране. Подобрява се сътрудничеството с клъстерите, свързани с иновации и се осъществяват редица регионални инициативи. Осигуряването на достъп до иновационни технологии помага на МСП да се противопоставят на глобалната конкуренция.
Enterprise Europe Network обединява ресурсите и капацитета на съществуващите до края на 2007 година Европейски Информационни Центрове (370 на брой, сред които беше и Евро Инфо Центърът във Враца) и Европейските Иновационни Центрове (71 центъра).
Мрежата обединява над 600 организации, включително търговски палати, регионални агенции за развитие, университетски технологични центрове и др. В мрежата работят повече от 6 000 висококвалифицирани експерти. Центровете на мрежата действат в над 60 държави /включително 28 членки на ЕС, страни кандидатки – Сърбия, Македония, Албания, Турция и др., членовете на Европейското икономическо пространство и други страни като Армения, Израел и Швейцария/.
Европейският информационен и иновационен център във Враца:

 • предоставя консултации, помощ и подкрепа на фирми по въпроси, свързани с ЕС, интернационализация на бизнеса, технологичен трансфер и иновации, международни изследователски дейности, достъп до финансиране, бизнес и технологични прегледи, въпроси, свързани с интелектуалната собственост,  законодателство на ЕС, сертифициране и стандартизация, енергийна ефективност, зелени иновации, въпроси, свързани с климата и околната среда, сътрудничество с клъстери и други;
 • предоставя услуги и консултации за програма Хоризонт 2020 - Инструмент за подпомагане на МСП;
 • организира събития по теми, важни за МСП в региона;
 • организира двустранни бизнес срещи и мисии в страната и чужбина за фирми от различни сектори;
 • създава фирмени профили за намиране на бизнес партньори в чужбина;
 • насърчава клиентите си да участват в публични консултации;
 • издава ежемесечни бюлетини, предоставящи възможности за бизнес и технологично сътрудничество.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НЦПО в системата на БТПП - клон Враца


Центърът е основан през 2001 год. и е първият български учебен център, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет. НЦПО има клонова мрежа в цялата страна.

Основавайки се на 110 годишната традиция на БТПП и 28 регионални палати в услуга на бизнеса, НЦПО клон Враца:

 • Проучва потребностите на работодателите и предлага обучение в над 40 модерни професии
 • Осигурява компетентно професионално обучение в партньорство с браншови организации и експерти от практиката в 21 града в цялата страна
 • Заедно с чуждестранни партньори издава международно признати сертификати.

Повече информация за НЦПО - клон Враца тук


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.