Услуги

ЕДИНЕН ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР 

Вписване в Търговския регистър на Палатата на фирми (ЕТ, ООД, АД, СД) и търговски представителства на чуждестранни лица.
Поддържане и актуализация на вписаните данни относно статута на търговците
Изготвяне на референции и предоставяне на информация за:
•    статута на български търговци (обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър);
•    регистрирани търговци по браншове, с чуждестранно участие - по страни, по седалище (регион) и др.;
•    регистрирани търговски представителства на чуждестранни лица; фирми, обявявани в несъстоятелност или в производство по ликвидация;
•    потвърждаване на актуално състояние за регистрирация към определена дата;
•    финансовото състояние на български търговци, изготвени на база представени счетоводни отчети, в съответствие с чл. 40, ал. 5, във връзка с чл. 50 от Закона за счетоводството;
•    потвърждаване верността на заверени сертификати за произход на стоки и експортни фактури, по писмено искане от страна на фирма-износител, получател, митнически и други органи.
Издаване и заверка на външнотърговски документи
•    сертификати с данни от Търговския регистър, на български и чужди езици, удостоверяващи статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др.;
•    сертификати за произход на стоки;
•    експортни фактури;
•    заверка на подпис върху декларации, пълномощни, договори, ценови листи и др.
•    заверка на покани декларации за бизнес-пътуване на чужденци в Р България;
•    други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен.
Издаване на сертификат за форсмажор
Издаване и гарантиране на АТА карнет
Съдействие за доброволно (извънарбитражно) уреждане на спорове между български и чуждестранни търговци, по повод сключени търговски договори
 

БЮРО ИНФОБИЗНЕС
•    Информация върху различни въпроси, засягащи вашия бизнес
•    Статистическа и адресна информация за фирми
•    Оферти и запитвания (търси/предлага)
•    Достъп до различни бази данни
•    Седмичен информационен бюлетин Инфобизнес
 

БИЗНЕС ЦЕНТЪР
•    бизнес срещи
•    бизнес делегации у нас и в чужбина
•    фирмени борси
•    участие в международни панаири и изложби
•    фирмени презентации и профили
•    участие в международни проекти
•    квалификационни семинари и курсове
•    маркетингови проучвания
•    улесняване и подпомагане на фирмените контакти
•    организиране на семинари и дискусионни кръгли маси по актуални въпроси
 

БЮРО КОНСУЛТАЦИИ
Осигурява устни и писмени консултации върху различни въпроси, отнасящи се до вашия бизнес
•    данъчно законодателство
•    счетоводство
•    митнически процедури
•    финансови, банкови и всякакъв друг вид консултации, свързани с външнотърговския режим на страната
•    участие в търгове и програми на ЕС
•    регистриране и стартиране на фирма
•    бизнес планове
•    маркетингови планове
 

ГЛОБАЛНИ СТАНДАРТИ GS1
GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Официален представител на България в GS1 e Българската търговско-промишлена Палата. Дейностите по въвеждане, развитие и контрола по приложението на стандартите GS1 на национално ниво се изпълняват от GS1 България, със статут на Съвет към БТПП.
 

БЮРО ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
•    Писмени преводи и легализация на лични документи: документи издадени от общината (удостоверение за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за идентичност на имената и др.), дипломи, служебни бележки, препоръки, свидетелства и др.
•    Писмени преводи на фирмени документи: съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчни удостоверения и др.
•    Писмени преводи на специализирани текстове (икономически, юридически, медицински, технически и др.)
•    Устни преводи
 

БИБЛИОТЕКА
Търговско-промишлена палата и ЕЕН Враца разполагат с богат набор от бизнес каталози на Български и чуждестранни фирми, телефонни указатели, материали за панаири и изложби, Митнически тарифи на България и на страните от Европейския Съюз, Държавен вестник на България, Държавен вестник на Европейската общност (на английски език), богата литература относно въпроси, засягащи Европейския съюз. Печатни издания на ТПП и ЕЕН Враца.
 

АРБИТРАЖЕН СЪД
Можетете да поискате разглеждане и разрешаване на международни арбитражни въпроси, както и спорове между Български фирми.
 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Европейският информационен и иновационен център във Враца е част от мрежата на Европейската комисия за подпомагане и консултиране на малкия и среден бизнес в Европа. Центърът обслужва фирми от областите Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч.
Мрежата Enterprise Europe Network стартира в началото на 2008 година като инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет.
Enterprise Europe Network е най-голямата информационна и консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса, не само в Европа, но и в света. Тя насърчава иновациите с цел превръщането им в пазарен успех за фирмите. Мрежата осигурява подкрепа и услуги за малките и средни предприятия (МСП), особено в ранните стадии на развитието им, за да станат по-иновативни и да засилят технологичния си капацитет. МСП са насърчавани да участват в изследователски програми и да кандидатстват за финансиране. Подобрява се сътрудничеството с клъстерите, свързани с иновации и се осъществяват редица регионални инициативи. Осигуряването на достъп до иновационни технологии помага на МСП да се противопоставят на глобалната конкуренция.
Enterprise Europe Network обединява ресурсите и капацитета на съществуващите до края на 2007 година Европейски Информационни Центрове (370 на брой, сред които беше и Евро Инфо Центърът във Враца) и Европейските Иновационни Центрове (71 центъра).
Мрежата обединява над 600 организации, включително търговски палати, регионални агенции за развитие, университетски технологични центрове и др. В мрежата работят повече от 6 000 висококвалифицирани експерти. Центровете на мрежата действат в над 60 държави /включително 28 членки на ЕС, страни кандидатки – Сърбия, Македония, Албания, Турция и др., членовете на Европейското икономическо пространство и други страни като Армения, Израел и Швейцария/.
Европейският информационен и иновационен център във Враца:
•    предоставя консултации, помощ и подкрепа на фирми по въпроси, свързани с ЕС, интернационализация на бизнеса, технологичен трансфер и иновации, международни изследователски дейности, достъп до финансиране, бизнес и технологични прегледи, въпроси, свързани с интелектуалната собственост,  законодателство на ЕС, сертифициране и стандартизация, енергийна ефективност, зелени иновации, въпроси, свързани с климата и околната среда, сътрудничество с клъстери и други;
•    предоставя услуги и консултации за програма Хоризонт 2020 - Инструмент за подпомагане на МСП;
•    организира събития по теми, важни за МСП в региона;
•    организира двустранни бизнес срещи и мисии в страната и чужбина за фирми от различни сектори;
•    създава фирмени профили за намиране на бизнес партньори в чужбина;
•    насърчава клиентите си да участват в публични консултации;
•    издава ежемесечни бюлетини, предоставящи възможности за бизнес и технологично сътрудничество.


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
Повече информация за НЦПО - клон Враца тук.


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.