Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор земеделие и храни

Име на проекта:                             БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВИ ИНОВАТИВНИ ИДЕИ
                                                        В СЕКТОРА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Акроним на проекта:                     БАЛКАНЕТ
                                                       Референтен номер /BMP1/1.2/2469/2017

Продължителност:                       24 месеца (09.2017 ÷ 09.2019)

Програма:

Балкани-Средиземноморие
Приоритетна Ос 1
: Предприемачество & Иновации

СЦ 1.3: Подпомагане конкурентоспособността на малките и средни предприятия
СЦ. 1.2. Иновативни територии: Подпомагане потенциала на МСП за растеж на регионално, национално и международно ниво

Проект БАЛКАНЕТ се основава на:

 • Осъзнатата нужда от подпомагане за развитието на пилотни иновативни бизнес модели в областта на селското стопанство в региона Балкани-Средиземноморие, чрез оптимизиране на ключови дейности в селско-стопанския и хранително-вкусовият сектор.
 • Убеждението, че за да се подобрят възможностите за транс-национално сътрудничество в целевия регион, е необходимо да се изгради действаща Мрежа от местни МСП и изследователски центрове, която да обърне особено внимание на изграждането на иновативни умения в младите предприемачи, изправени пред действащата социално-икономическа рамка, обусловена от високите равнища на безработица.
 • Ключовата роля на комуникацията за разпространяване на добри практики за насърчаване на устойчивия растеж на района и увеличаване на конкурентоспособността на МСП.

Водещ партньор:

Търговска палата ИЛИА, Пиргос, Гърция

Партньори:

Компания за развитие на Западна Гърция – OLYMPIAKI S.A., Патра, Гърция

Търговско-промишлена палата на Тирана, Албания

Тирански университет, Тирана, Албания

Търговско-промишлена палата - Враца, България

Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, България

Основна цел:

Насърчаване на потенциала за иновации, промоция на приложните изследвания и подкрепа на МСП за развитие на устойчив капацитет.

Специфични цели:

1)  Идентифициране, анализиране и споделяне на добри практики и иновативни бизнес модели в сектора земеделие и храни в района на проекта;

2)  Мрежа за транснационално сътрудничество между публични/частни изследователски центрове и местни предприятия с цел подобряване на техните ефективност и капацитет за приспособяване с особено внимание върху подобряване уменията и бизнес компетенциите на младите иноватори;

3)  Повишаване осведомеността, обмена на знания и разбирането за ключовата роля на устойчиви иновации в сектора земеделие и храни в региона Балкани-Средиземноморие.

Добавена стойност и подход:

Добавената стойност на проекта обхваща следните стратегически области:

1)  Селско стопанство/методи и техники във фермерството

2)  Обработка на продукти,

3)  Опаковане и маркетинг.

Проектният подход (четворна спирала) се основава на разработването на съвместни анализи, методологии и услуги в областта на ИКТ, които благоприятстват интегрирания транснационален процес. Чрез този подход Балканет може да осигури участници и да увеличи иновационният капацитет, за да се преодолее фрагментацията на пазарите.

Работни пакети:

1.   Работен пакет 1- Управление

2.   Работен пакет 2- Комуникация

3.   Работен пакет 3-Изучаване, анализ и сравнение на Селскостопанският сектор

4.   Работен пакет 4-Създаване на Мрежа Балканет

5.   Работен пакет 5- Трансфер на Иновации в селското стопанство

Основни дейности:

 • Контент анализ на селското стопанство в района. Анализът ще съдържа предизвикателствата и позитивните аспекти на социално-икономическата рамка в района.
 • Създаване на база данни с иновативни добри практики/продукти/идеи в селското стопанство.
 • Създаване на база данни със заинтересовани страни на местно ниво.
 • Изграждане на платформа на проекта, която е също така и официален сайт.
 • Създаване на система за дигитални услуги за всички заинтересовани страни по проекта.
 • Създаване на Ръководство в подкрепа на нови иновативни предприятия.
 • Създаване на комуникационен и маркетингов план за подкрепа на нови иновативни предприятия
 • Организиране на семинари за обмяна на опит/посещения на място, за да се улесни трансфера на знания и действията в подкрепа на сътрудничество между местните заинтересовани страни.
 • Провеждане на срещи за споделяне на иновативни добри практики с цел подобряване на транснационалното сътрудничество между МСП.

Основни резултати:

 • Създадена транснационална мрежа БАЛКАНЕТ от МСП, изследователски центрове, публични администрации и местни заинтересовани страни в областта на селското стопанство.
 • Трансфер на резултати чрез добри практики и иновативни идеи, с цел насърчаване на популяризирането и интернационализацията на местните МСП в сферата на селското стопанство (Срещи за споделяне на добри практики)
 • Популяризиране на нов модел за устойчив социално-икономически растеж (Транснационални фестивали за селско стопанство Балканет)

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и Националните бюджети на участващите страни.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

09.03.2020г.

Покана за отправяне на оферта за услуга „Предоставяне на уеб базирани услуги за МСП в сектор земеделие и храни“ 

09.03.2020г.

Покана за отправяне на оферта за услуга  „Разработване на Наръчник за създаване на пътна карта за маркетинг комуникации“