Арбитражен съд към ТПП-Враца

Разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Търговско Промишлена Палата - Враца

Одобрени арбитри:
1. Петър Гошев Пешковски – роден 1984, адвокат.
2. Христо Георгиев Петков – роден 1976, адвокат.

Списък на арбитрите от регионалните листи на АС при БТПП

Списък на арбитрите по вътрешни дела

Зала за провеждане на откритите арбитражни дела

Клауза за арбитраж, препоръчана от БТПП : Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени  или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти  или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд  при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището на регионалната палата - гр. Враца  от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения“ .

Правилник на АС при БТПП

Устав на АС при БТПП

Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП – 2019

Контакти
Веселин Цветков - +359 878 755 393