История

Търговско-промишлена палата – Враца

1991-2021г.

1895

Народното събрание  поставя началото на съществуването на Търговско индустриални камари в България със специален закон. Първите камари се създават в София, Пловдив, Варна и Русе. По това време Врачанска околия  влиза в състава на Софийска камара. В първите учредители на Търговско-индустриална камара София са видните врачански търговци, общественици и индустриалци Иванчо Младенов, х. Вандо Бобошевски и Иван Ташов.

1901

През 1901 година в Камарата се регистрира и големия български производител на единствените по рода си файтони и карети – Димитър Орозов. Той  е основател и пръв председател на врачанската популярна банка, на местния клон на Индустриалния съюз и един от основателите на банка “Веслец”. За тези му заслуги е избран  като дългогодишен член в управата на Софийската търговско-индустриална камара и във Великото народно събрание през 1908г.

1909-1990

През годините Врачанските предприемачи и търговци са отстоявали своите интереси като активни членове на Софийската камара, а след 1952 година в Българска търговско-промишлена палата.

1990

Начало на радикални промени в икономиката на страната,  поставят нови задачи и цели пред Българската търговско-промишлена палата. Едно от първите решения на УС на БТПП е да се създадат регионални търговско промишлени палати. В региона на Северозападна България започва подготвителна работа по учредяването на Врачанска  търговско-промишлена палата. В края на 1990 година се провежда подготвително събрание.

1991

Търговско-промишлена палата - Враца е регистрирана на 19.11.1991 година по Закона за лицата и семейството като неправителствена организация - юридическо лице. Сред нейните учредители са Марин Маринов – Директор на Палатата до 1996 г. и Илиана Филипова - настоящ Изпълнителен Директор.
В присъствието на ръководители и специалисти от почти всички крупни врачански предприятия се провежда учредително събрание и те стават първите членове на новосъздадената Врачанска търговско-промишлена палата. Избира се Управителен съвет. За пръв председател на  Търговско- промишлената палата е избран инж. Иво Владимиров. В началото си Палатата работи в състав от трима специалисти.
Помещава се в сградата на Научно-технически съюзи Враца.

1992

Дейността на Палатата се базира на принципите на доброволно участие и членство, и на самофинансиране. Тя работи в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с Търговски палати в чужбина.
През есента на 1992 година ТПП-Враца подписва първия си международен договор за сътрудничество с Търговската палата на град Крайова от Румъния – град, побратимен с Враца. На посещение е първата бизнес делегация от 15 румънски фирми. Провежда се бизнес форум и срещи с български фирми от региона. Подписва се договор между текстилен комбинат „Вратица” и румънски партньори.

1993

От 1993 година ТПП-Враца има изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица и Ботевград и обединява над 1500 фирми  на територията на Врачански регион, и на територията на цяла Северозападна България, независимо от формата на собственост.
Подписва се договор за сътрудничество с ТПП от Унгария.

1994

Приоритети в работата на Палатата са: Насърчаване и защита интересите на предприемачите; Съдействие на врачанските производители за реализацията на продукцията им, с отстояване на правата им на вътрешния и Европейския пазар; Подпомагане на малките и средни предприятия от всички сектори на икономиката; Едновременно с това ТПП-Враца активно насърчава и работи с безработни специалисти чрез квалификационни и преквалификационни курсове, насоки, съвети и консултации относно пазара на труда. Солидна подкрепа оказва на стартиращия бизнес и работи в насока за неговото развитие.
През 1994 година се подписват още два договора за сътрудничество с Търговските палати на град Панчево и Ниш от Югославия.

1995

Подписани са международни договори и с град Кавала от Гърция, с Търговската палата на Версай, Франция; с Лисабонската палата от Португалия, с Рочдейл от Великобритания и област Венето от Италия.
Осъществява се първата дългосрочна бизнес мисия с фирми от региона, съвместно с колегите от Видинската палата на изложение в Грац, Австрия, в Мюнхен – Германия и в Париж - Франция.

1996

На 18.09.1996 г. ТПП-Враца е вписана в регистъра на БТПП-София под № 9228877500 и става част от Единната Палатска Система. Отчетен е сравнително голям брой на новорегистрирани фирми-членове, както и активното им участие чрез Палатата в международното сътрудничество – организирани бизнес-посещения и срещи в съседните на България държави: Гърция, Турция, Румъния, както и в Словения, Австрия и Италия. ТПП-Враца участва чрез избраните делегати г-н Евгени Евгениев и г-жа Илиана Филипова на Евроконгреса на Европейските Палатите в Атина, където се провеждат разговори за съвместна дейност с Палатите на Чехия, Словакия и Гърция. По-късно тези разговори стават основа за успешни партньорства.
На Общото събрание на 5-та година от учредяването за Председател на Управителния съвет и избран г-н Евгени Евгениев.

1997

ТПП-Враца е активна в социалното партньорство, което се налага от поетите задачи в интерес и защита на нейните членове. Чрез делегирано представителство в различни комисии и комитети Палатата участва в процесите по създаването на трудовия пазар и регионалното развитие в региона.
От началото на 1997 година за Изпълнителен директор е избрана г-жа Илиана Филипова след пенсионирането на г-н Марин Маринов.
Започва изпълнение на първия проект, финансиран от Европейска програма ФАР КРЕДО – „Нов мост„ – Икономически анализ и ползи за региона от проектирането и изграждане на нов мост на река Дунав при Оряхово-Бекет.

1998

Управителният съвет взема решение за включването на ТПП-Враца като учредител на Дружество за заетостта на безработни съгласно чл. 56 от Закона за закрила при безработица и увеличаване на заетостта.
Участие в заседание на Икономическата комисия на ООН в Женева.

1999

През септември 1999 година към Врачанската палата се създава Евро Инфо Център EIC BG808 като част от мрежата от центрове към  Европейската Комисия. Неговата цел е да играе ролята на Първа контактна точка с Европа за малките и средни предприятия, да улесни тяхната адаптация към изискванията на Европейския пазар, да предоставят информация и консултации за малките и средни предприятия от и за Европейския съюз.
Управителният съвет взема решение за включването на ТПП-Враца като учредител на новообразуващата се тогава Агенция за регионално и икономическо развитие Враца.
ТПП-Враца става съорганизатор на ВРАЦА ЕКСПО 99, първото търговско изложение на български производители и фирми от региона.
Организиране на посещения на врачански производители и търговци на специализираното изложение на златарска промишленост в Италия,  панаира в Хановер, на Солунския панаир, Селскостопанско изложение в Измир.
ТПП-Враца има редица спечелени награди: Сертификат за постижение за успешно финансиране на проект “Европейско ниво на фирмена култура и защита на потребителя в България” по ФАР АКСЕС’99 от Делегацията на Европейската комисия в България през 1999;

2000

Международните контакти на ТПП-Враца са насочени към сродни организации в страните от Европейския съюз и ЕАСТ, към страните-кандидатки за членство, както и към Украйна и Русия.
ТПП-Враца участва в работни групи към Европейската комисия в Брюксел; Комисия за икономическо и социално сближаване за Северозападен Регион за планиране като г-жа Илиана Филипова заема място на Заместник председател на Комисията; Регионален съвет за икономическо развитие и общински комисии; Областен съвет за заетост .
Използвайки възможностите на съвременната тогава електронна техника и технологии, Палатата увеличава броят на услугите, които предлага с още една – публикуване на Годишни счетоводни отчети на фирмите.
Управителният съвет приема „Правилник за вътрешния ред” на ТПП-Враца, с което се слага първата тухла на градежа, наречен Система за управление на качеството  ISO9001:2008.
2000 г. -  Управителният съвет приема „Правилник за финансовата дейност на ТПП-Враца“.
Грамота на Организация-победител в област “Регионално икономическо развитие” на Национален конкурс за най-добър проект “Направено в България с подкрепата на Европа” от Делегацията на Европейската комисия в България през 2000 година и награда на Съюза на българските фондации и сдружения;

2001

По случай 10 години от създаването се подписва договор с ТПП на Брюксел. Осъществява се първата бизнес мисия с 10 фирми от региона и с участието на Областния управител на Област Враца в сърцето на Европа – Брюксел с посещение и срещи в Европейската комисия, Ротари Клуб - Брюксел и във белгийски фирми.
2001 г. – ТПП-Враца се настанява в нова сграда на ул. Христо Ботев 24.
Телевизионен златен приз за 2001 г. на “Михайлов ТВ” ЕООД и “Телевизия Враца” за развитие и поощряване на бизнеса в региона;
Диплом на Българската търговско-промишлена палата и приз “Хермес” през 2001 година за бърз прогрес и реализация на успешни проекти с Европейския съюз.

2002

На 20.03.2002 г. Търговско-промишлена палата – Враца е регистрирана по ЗЮЛНС в обществена полза.
ТПП-Враца приема „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари“. съгласно чл.16 ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Управителният съвет приема „Правилник за единната система на Българската търговско-промишлена палата и регионалните палати (камари) и за съвместните им дейности“.
ТПП-Враца участва в редица международни и донорски програми, ежегодни конгреси, обучение на ръководни палатски кадри в сродни организации. Участва в учредяването и в работата на Евроклуб – София, съвместно с всички ЕвроИнфоЦентрове в България. Членове на Евроклуба са посланиците на Европейските страни членки и кандидатстващи за членство държави.
Учредени са  редица браншови бизнес клубове: на строителите, на асоциация „Врати и прозорци“, на млекопреработвателите; на бранш туризъм; на фирмите от текстила.
Врачанската ТПП подкрепя учредяването и създаването на клон на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП във Враца, регистриран във Врачанския окръжен съд на 12.07.2002 година. На 26.07.2002 година НЦПО – клон Враца получава лиценз за упражняване на своята обучителна дейност от Националната агенция за професионално обучение и образование.
Участие във Форума на върха, организиран от ОЕИС в Скопие.

2003

На 30.12.2003 г. ТПП-Враца е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20031230052 към Министерство на правосъдието.
Търговско-промишлена палата - Враца се стреми, чрез своите услуги - провеждане на семинари, участие в международни програми, маркетингови консултации, помощ при изготвяне на бизнес-планове, информация за възможности за микро кредитиране на бизнеса, консултации по хармонизиране на стандартите и по-специално внедряването на ISO 9001:2000, база данни с информация за фирми от региона, финансови анализи, информиране за проекти по Програми на Европейския съюз, да подобри микроклимата в региона и винаги да бъде в помощ на всички фирми, респективно работодатели.
ТПП Враца управлява и осъществява редица проекти. По-важните от тях са: “Създаване, поддържане и укрепване на Европейски Информационен Център”; “Конвенция за Институционално укрепване и обучение” ; “Договор с Министерството на Външните работи на Кралство Белгия” “Европейско ниво на фирмена култура и защита на потребителя в България”, Phare ACCESS Programme 1999; “Предприемачество в София и Враца”, “Насърчаване на женското предприемачество и развитие на Предприемачество при безработни”, “Договор с Министерството на външните работи на Австрия”, “Програма за подпомагане усвояването и прилагането на Acquis Communautaire за организации и МСП в България”.
ТПП-Враца става носител на уникалната награда „Крило на успеха“, учредена от Кмета на град Враца.

2004

Търговско-промишлена палата - Враца е натрупала солиден опит като неправителствена организация на бизнеса. Познаването на регионално ниво на бизнес средите, както и бизнес климата на национално ниво са необходимо условие за съществуването и функционирането й. Неразделна част от работата й са предоставяне на консултации и информация на фирми и граждани, организиране на различни по вид и форма обучения, работа по проекти, сътрудничество с правителствени, неправителствени, областни и общински структури и организации. Екипът на палатата притежава толерантност и умения за добра съвместна работа, за разработване и реализиране на проекти и висока степен на мотивация, рефлектиращи в уважението, което ТПП-Враца извоюва сред фирмите, населението, институциите и медиите в региона.
Като признание за всичко постигнато в годините, натрупан опит и установени договори за сътрудничество с многобройни партньорски организации и успешна работа с Европейската комисия, на 7 юни 2004 година на посещение във Врачанската Търговско-промишлена палата  бе комисарят по разширяването на Европейската комисия – Гюнтер Ферхойген, придружен от посланиците на Делегацията на ЕК в България н.п. Димитри Куркулас и посланика на Република България в мисията към ЕК в Брюксел – н.п. посланик Даскалов, както и министрите на Външните работи и по Европейската интеграция – Соломон Паси и Меглена Кунева.
Участие в Академията, организирана от Европейските търговски палати.
Учредяване на Клуб на франкофоните с дейното участие на ТПП Враца.

2005

Взема се решение за прерастване на представителството на ТПП-Враца в гр. Берковица в клон и неговото регистриране.
Периодът се характеризира с изключителна динамика, свързана с икономическото развитие на страната и нарастващи предизвикателства за членовете на Палатата. Все по-осезателно неправителствените организации, в това число и Търговско-промишлена Палата - Враца надграждат своя капацитет и позиция на  фактор в гражданското общество. Засилва се сътрудничество по линия на Европалати, разширяват се  контакти с други институции на ЕС в областта на икономиката, а също така и двустранните контакти.
ПРОЕКТИ:
- “ИНФОРМИРАНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА – ДОБРИ ПРАКТИКИ И УСПЕШНИ ПАРТНЬОРСТВА” по Програма Инициатива за Укрепване на Съдебната Система, финансиран от  Американската Агенция за Международно Развитие
- BOSS - Бизнес възможности и услуги за малки и микро фирми Организиране на партньорски форум и двустранни бизнес срещи в Падуа, Солун, Гърция и Удине, Италия.
- ARCA NOVA - Мост между Източна и Западна Европа
- ELIOS - съвместно с Регионалният съвет на провинция Енна – Италия за изграждане на „Едно гише за стартиране на икономическа дейност”.
- НАСЪРЧАВАНЕ НА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРИ БЕЗРАБОТНИ - ВТОРИ ЕТАП с финансирането на 10 новорегистрирани фирми на жени.
- TRANSITION – проект за фирмите от бранш текстил с цел проследяемост на продукта от суровината до крайното изделие.
SAFIR – програма FP7
Проведени обучения, съвместно с НЦПО в системата на БТПП-клон Враца за придобиване на професионална квалификация от безработни по следните професии:
Проведени обучения по заявки на работодатели :
Банка ДСК АД, клон Враца -  професията "Валутен касиер" ;
"Сирена Стил" ООД - професии "Шивач готово изделие" и "Оператор на шевни машини";
"Eнемона" АД, гр. Козлодуй -  обучение на ръководни кадри на тема : "Competitive Intelligence: Принципи,  инструменти и техники" ;
БТК , клонове във Враца и Плевен - обучение по "Бизнес планиране" по специално разработена програма .
С посещения в Палатата през 2005 година ни удостоиха:
Г-н Нийл Буне – Постоянен представител на ПРООН за България     
Г-н Вили Ван Импе – Почетен консул на Фландрия в България
Г-н Филип Беке – Посланник на Кралство Белгия в България
ТПП-Враца определи като важна стъпка членството си в БАУКО.
ТПП-Враца участва като учредител и пълноправен член в Асоциация “Белгия България Люксембург Бизнес Клуб “ (BBL Club).
Търговско-промишлена палата – Враца подписа Споразумение за създаване на Асоциация на граничните Регионални Търговско-промишлени палати в Еврорегиона Ниш-София-Скопие, с цел подобряване сътрудничеството и икономиките на териториите, на които действат РТПП.

2006

Увеличава се броят на Институциите, на които ТПП-ВРАЦА партнира:
- Регионален съвет за развитие на Северозападния район за планиране;
- Областен съвет за противодействие на корупцията в област Враца;
- Областен съвет по енергийна ефективност – Враца;
- Консултативен бизнес съвет към кмета на Община Враца;
- Консултативен съвет по туризъм към Община Враца;
- Комитет за наблюдение по Програма САПАРД, работна група мярка 3.1. “Подобряване на професионалното обучение”;
- Комитети и работни групи към отделни министерства –Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и горите; МРРБ;
Европейската комисия по План за действие на предприемачеството.
ТПП-Враца работи за повишаване знанията на фирмите за Европейското законодателство и представяне на "добри практики" при неговото приложение. Насърчава развитието на предприемачеството чрез експертна помощ, информация и консултации за "стартиращи фирми".
Проекти:
- ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА по компонент Планиране на местно икономическо развитие на програмата АУПТ на АЗ по Заемно споразумение със Световната банка
- ДНИ НА ЕВРОПА 2006- Мото на проекта: "България – европейска ценност"
- БЪЛГАРИЯ - НОВ ОБЛИК В ЕВРОПА, финансиран в изпълнение на Комуникационна стратегия за подготовка на членството на България в ЕС
- "ВРАЧАНСКИЯТ БАЛКАН – ВПУСНИ СЕ В ПРИКЛЮЧЕНИЕТО"
Проектът се финансира от Програма ФАР2003  "Икономическо и социално сближаване", Бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 "АЛТЕРНАТИВНА ЗАЕТОСТ"
- "ОБЩИНИТЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСА – ПО-СИЛНИ ЗАЕДНО" програма ФАР/Развитие на гражданското общество
- РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ – СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (ROSIO)
ПРОГРАМА ФАР 2004 -  Икономическо и социално сближаване, Грантова схема за  ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
- МОСТ - БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, Трансгранично сътрудничество България – Румъния
- ЦЕНТРОВЕ ЗА БИЗНЕС ПОДПОМАГАНЕ - КРАТКИЯ ПЪТ КЪМ ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, програма "Добросъседство" България – Сърбия
През 2006 година Търговско-промишлена палата – Враца навърши 15 години от своето учредяване.

2007

България става член на Европейския съюз.
ТПП-Враца стимулира публично-частното партньорство на отраслово и териториално ниво между публичните власти, стопанските и нестопански субекти - за повишаване на тяхната конкурентоспособност;
Сътрудничество с браншови организации и регионални структури за подпомагане преодоляването на техните специфични проблеми;
Разширяване услугите на ТПП-Враца, подписвайки споразумение за изнесени заседания на Арбитражния съд към БТПП и Центъра по медиация към него.
Проекти:
По Програма Трансгранично сътрудничество България – Румъния:
- Проект: Планиране и разработване на концепция за изграждане на трансгранични селски пазари
- Проект: Българо-Румънски екологичен център за изследвания и обучение
- Проект: РЕГИОНАЛНА ТРАНСГРАНИЧНА МРЕЖА  ОТ ИНФО ЦЕНТРОВЕ
- EUGOSH  Европейски сертификат за въвеждане на условия за здравословни и безопасни условия на труд в МСП;
- Центрове за женско предприемачество - трансгранична мрежа за бъдещето - Програма "Добросъседство" България-Сърбия 2005;
- CE.S.BU. Centri Servizi Bulgaria Центрове за услуги в България – Център за бизнес контакти Италия-България.
- Изграждане на “Център за работа, консултация и интеграция на деца и младежи - гр. Враца” - Програма ФАР 2004 “Икономическо и социално сближаване”.
Най-често обсъждани проблеми между ТПП-Враца и нейните членове са били въпроси, свързани с членството на страната ни в Европейския съюз. Дейността на екипа е насочена към изготвяне на становища и участие в работни групи с предмет на дискусия:
- условия и процедури при усвояването на средствата по оперативните програми, продължаващо хармонизиране на законодателството ни с европейското право;
- участие при изготвяните от държавните органи на проекти за нормативни актове, разработване на стратегии и доклади.
Среща на бизнеса с евродепутати от Европейския парламент – г-н Николай Младенов и г-н Владимир Уручев.

2008

Г-жа Илиана Филипова е избрана за депутат в Европейския Парламент на предприемачите в Брюксел и участва в 18 членната  българска парламентарна група на редовно заседание в Европейския парламент на първата сесия октомври 2008. Събитието е организирано от ЕВРОПАЛАТИ, Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати по повод 50 годишнината на организацията, с която ТПП-Враца сътрудничи от 10 години.
В първата сесия на  Европейския парламент на предприятията /ЕПП/ взимат участие 774 предприемачи от всички сектори от 45 Европейски държави. България е представена от бизнес делегация от 18 депутати, сред които е г-жа Илиана Филипова, с участието и на 8 наблюдатели.
- ТПП-Враца е съорганизатор на първия Българския Икономически Форум Дунав за Северозападен регион, който се проведе във Враца при пълен успех;
- Участие в Конференция, организирана от Европалати – „Европейския бизнес в една глобална икономика – конкуренция или сътрудничество”;
- Участие в Конференция за корпоративно обучение и изложение във Виена;
- Участие в Тематична конференция „Развитие на компетенции и познания в сектора на МСП” в Амстердам, Холандия на Европейската комисия, Генерална Дирекция Обучение и култура;
- Съвместно участие на ТПП-Враца и фирма ДИМПЕКС на HELLENIC SHOE FAIR - Гръцко изложение за обувки;
- Участие на ТПП-Враца и фирми от региона в Първо туристическо изложение, организирано от ТПП Олтения и Туристическа Асоциация Олтения през м. август;
- Участие в правителствена делегация в Джакарта, Соло и Джогджакарта - Индонезия, организирана от Посланика на Индонезия в България и участие в изложение ЕКСПО Индонезия, бизнес срещи с Търговските палати на Джакарта, на Соло и на Бали;
- Участие в „Ден на Враца” в Европейския Парламент в Брюксел;
- Организирано посещение съвместно с кмета на община Враца г-н Тотю Младенов на ТПП Лиеж Белгия, среща с кмета на гр. Лиеж и посещение във фирми от региона;
През 2007 година  положително приключи своята дейност ЕИЦBG808.
След участие в нов конкурс на Европейската Комисия от началото на 2008 година отваря врати нов Европейски информационен и иновационен център, част от мрежата Enterprise Europe Network на Европейската Комисия.
Проекти:
- ПРО-АКТ – Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”
- „Подпомагане на Млади предприемачи - YES FOR CBBC”
- PASSAGE—проект от Седмата рамкова програма на Европейския съюз разработен за изграждане на електронна платформа за запазване на ноу-хау и съхраняване на професионални знания и умения на европейските фирми от текстилния сектор.
- EuroProc – ЕВРОПЕЙСКО РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДОСТЪП НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - Програма: Интеррег IV C
При предоставяне на преводаческите услуги е организирано комплексно обслужване на клиентите.
Относно превода и заверката на търговски документи е постигнато обслужване на “едно гише”.

2009

ТПП-Враца заявява позиция по 17 законови и 16 подзаконови актове, както и по 11 стратегии, програми, планове и следните теми: икономическа криза, сива икономика, корупция, трудово-правни отношения, насърчаване на заетостта, данъчен и осигурителен режим, регулативни режими, условия и процедури при усвояване на средствата по Оперативните програми.
ТПП-Враца провежда активна кампания сред фирмите в региона за представяне на   предимствата на регистъра на ТПП-Враца  и услугите, свързани с него и работи активно за повишаване на ефективността при търсене на работа и конкурентоспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация.
Информира и консултира фирмите-членове за програми и търгове за проекти, имащи пряк ефект върху повишаване на „конкурентоспособността” на МСП;  организира обучения, предоставя  консултации и техническа помощ при изготвяне на проектни предложения; Насърчава износната ориентация на фирмите, чрез включването им в международни контактни борси, бизнес мисии и изложения (устойчиви резултати от участието в проекти);
ТПП-Враца участва в Националния инвестиционен форум в София.
Организира среща на бизнеса с Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Плевнелиев.
Провежда среща с делегация-представители от Търговска Палата – Ниш;
Среща на фирмите от региона с Евродепутата от Европейския парламент г-жа Илиана Йотова.
Търговско-промишлена палата – Враца е одобрена за приемна структура на информационен център от мрежата Europe Direct за периода 2009 – 2012г.Отваря врати център Европа Директно Враца.
Проекти : ECO4B, NET4BIZ.
През годината ТПП-Враца подобрява ефективността, качеството и бързината на предлаганите услуги за постигане на по-голяма конкурентоспособност спрямо други организации и институции, извършващи и предлагащи сходни дейности и услуги. Експертите на Палатата се включват в много и различни обучения, като например: - „Техники за разрешаване на конфликтни ситуации, умения за убеждаване и водене на преговори, етични и професионални стандарти на сътрудничество на СГО с администрацията.”;
- Презентационни и комуникационни умения, управление на времето и определяне на приоритети;
- Механизми на взаимодействие между бизнес организациите и публичните органи при предоставяне на услуги на клиенти (основно представители на бизнеса);
- Обучение за управление на проекти по програма CBC IPA България-Сърбия;
- Управление на проектния цикъл – GTZ;
- Управление на центровете от мрежата Европа Директно;
- Обучение по въвеждане на система за управление на качеството в Палатата по БДС EN ISO 9001:2001.
- Семинарно обучение, организирано от  Международната организация на труда в гр. Загреб, Хърватия
ТПП-Враца регистрира в Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика следните социални услуги:
- Социален асистент на възрастни хора;
-  Домашен помощник на възрастни хора;
- Бюро за социални услуги.

2010

През 2010 година ТПП-Враца въведе Система за управление на качеството и  бе сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008.
ТПП-Враца участва в Български икономически форум 2010. Домакин е на срещи и информационни кампании насочени към бизнеса с МТСП, РИО, МИЕ, ИАНМСП, Президента на Р България, Евродепутат Мария Неделчева, Евродепутат Владимир Уручев.

2011

Кампанията за „Толерантност, ненасилие и антидискриминация в училище” на Европа Директно Враца и  открития урок „ЧАПЛИН – „ХЛАПЕТО”: Стар филм с вечно послание (Един филм с усмивка или може би – сълза ...) или: Един урок за нетрадиционни семейства”, разработен от Елка Веселинова Иванова – учител по английски език в ЕГ»Йоан Екзарх» са включени като «добра практика» в Годишния отчет за 2010 година на европейската информационна мрежа Европа Директно.
Проектът ПРО-АКТ – Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” е представен като «добра практика» пред Комитета за наблюдение на Програмата.
Активната позиция на ТПП-Враца по темата „Обществени поръчки” намира отражение на европейско ниво в създаването/провеждането  на Policy Brief (насоченост на действията: „Борба с корупцията”), на дискусионен форум и контакт с междуинституционалната група за преработване на ЗОП и изпращане на материали от форума „Обществените поръчки – добри и лоши практики”, презентация на идентифицираните „Добри практики по международни обществени поръчки”.
ТПП-Враца анкетира фирми от Северозападен регион за очакванията на бизнеса през 2011 г., във връзка с инициативата за изследване бизнес климата в България, като съставна част от “ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 2011’.
Проекти:
- BE2WEEN,
- SHEEP- Училищен панел за Висока енергийна ефективност на производството, потреблението и отговорно поведение
- ESMI
-„Повишаване на конкурентоспособността на ЕТ ”Петров Консулт – Валя Кръстева” и адаптивността на заетите лица, посредством предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции”- ОП „Развитие на човешките ресурси”
-„Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти”, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни,
- „Трансграничен статистически изследователски център за МСП от българо-румънския трансграничен регион-RESCENT”,
- „ProConcept- Иновативни онлайн проектни концепции”,
- Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество (Business Support Centres – the shortcut of cross-border cooperation),
- NET4TOUR изпълняван от ТПП-Враца-клон Берковица,
-„Имиграцията: възможност и предизвикателство за България”, финансиран отново от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни,
- CONURBANT, Програма „Интелигентна енергия” на ЕК.
ТПП-Враца се регистрира като Доставчик на обучение, който извършва обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Палатата придобива правото да обучава срещу ваучери представители на целевите групи по следните ключови компетенции:
„Обучение по английски език”
„Работа с основни текстообработващи програми”.
„Умения за работа в екип, ефективно управление на времето”.
„Ефективно взаимодействие и общуване за устойчиво развитие”.
„Планиране и изпълнение на проекти”.
Обучението срещу ваучери е изцяло съобразено с приложимата за целта законова и подзаконова уредба и в частност ПМС 251/21.10.2009 г.
На 18.11.2011г. Търговско-промишлена палата – Враца празнува своя 20-годишен юбилей.

2012

През 2012 г. ТПП-Враца бе активен член на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие” и член на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”.
Увеличи се и броят на Институциите, на които ТПП-Враца партнира:
- Регионален съвет за развитие на Северозападния район;
- Областен съвет за регионално развитие – Враца;
- Областен съвет по здравословни и безопасни условия на труд – Враца;
- Съвет за сътрудничество към Бюро по труда – Враца;
- министерства – Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и горите; Министерство на регионалното развитие.
Участията на БТПП в Икономическия и социален съвет позволи на ТПП-Враца да изкаже становища по обсъжданията на 8 различни закона и обществено значими проблеми.
ТПП-Враца направи предложения за данъчни облекчения и подобряване на бизнес средата и заетостта в Северозападна България, след среща с Директора на Териториална Дирекция на НАП-Велико Търново.
Броят на издадените от ТПП-Враца сертификати за произход на стоки се увеличи, през годината са предоставени над 500 безплатни консултации и 6000 превода, заверки и легализации.
През 2012 г. ТПП-Враца отново бе домакин на срещи и информационни кампании, насочени към бизнеса с МТСП, РИО, МИЕ, ИАНМСП, БЧК и др.
Палатата продължи да поддържа базата данни за инвеститори на ROSIO-центъра;
ЕЕН-Враца съ-огранизира участието на 60 български фирми в 10 брокерски събития, най-успешни от които в Китай и Париж. ЕЕН-Враца участва и в първото 3D виртуално изложение в областта на обзавеждането и дървообработването.
ТПП-Враца участва с Промоционален щанд на ЕЕН по време на изложението „Европа за нас“ - 16-18 юни 2012 г. пред НДК в София. Изложението се осъществи под патронажа на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и се организира от Български икономически форум, в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България и Столична община.
Кампанията „Стъпка по стъпка в бъдещето на Европа” на Европа Директно-Враца бе представена като добра практика по време на  Международния форум "20 години Единен пазар и 10 години Европейски ден на предприемача в България", през октомври в НДК София.
Центровете Европа Директно-Враца и ЕЕН-Враца бяха отлични на европейско ниво като добра практика за активната си работа и сътрудничество с мрежите Solvit, Eures и Eurodesk.
От 14 до 16 септември ТПП-Враца беше домакин и организатор на първия Трансграничен панаир в областта на туризма, събрал под един покрив 65 изложители.
ТПП-Враца получи Грамота за принос в развитието на туризма на територията на община Враца в категория „Партньор“ в първото издание на националния-преглед конкурс „Общините за развитието на туризма“.
Проекти:
- CREDIT MANAGERS 4 EU TRADE - Европейска Комисия
- NO-BLE Ideas - Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector, South East Europe Transnational Cooperation Programme

2013

Търговско-промишлена палата – Враца стана пълноправен член на Асоциацията на Дунавските Палати.
В началото на годината ТПП-Враца започна да изпълнява функциите на Регионална точка на звеното за управление на Националната Селска Мрежа за област Враца, администрирана от Министерството на земеделието и храните.
Активно бе и членството на Палатата в Обществено-консултативния съвет към Началника на РИО Враца, Областния съвет за тристранно сътрудничество в Област Враца, както и в Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за регионално развитие – Враца. ТТП-Враца става съ-учредител на Обществен съвет към Областна администрация Враца, съобразно с Управленската програма на правителството, приета на 19.06.2013 г
От изключителна важност е предложението и приносът на ТПП-Враца за интегриране на Област Враца към програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ като фактор за засилване на общата конкурентоспособност и разширяване на териториалното сътрудничество и установено партньорство с прилежащите райони от Република Сърбия.
ТПП-Враца бе домакин на срещи и информационни кампании насочени към бизнеса съвместно с МТСП, РИО, МИЕ, БЧК,  Информационното бюро на Европейския парламент в България, Областен информационен център Враца,  ОИЦ Видин, Монтана, Плевен и Ловеч и др. С огромен успех преминаха и събитията, с участието на български депутати в ЕП - Ивайло Калфин, Владимир Уручев, Мария Габриел и др.
Особено успешно бе организираното участие на български фирми в изложения в чужбина и двустранни срещи в ТПП Враца – делегация от Република Северна Осетия – Алания, водена от кмета на гр. Владикавказ и от Председателя на Търговската палата; делегация от представители на общини и НПО от Италия, Португалия и Испания, свързани с развитието на туризма.
За първи път Европа Директно-Враца отбеляза 9 май – Деня на Европа паралелно в пет града – Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч. Центърът бе и домакин на организираното от Информационното бюро на Европейския парламент в България регионално състезание ЕВРОСКОЛА. В състезанието участваха общо 9 отбора от Северозападния район.
Съвместно с Община Враца, ТПП-Враца организира и проведе редица събития по време на Европейска седмица на устойчивата енергия (EUSEW) в Брюксел, Белгия (проект CONURBANT).
Палатата придоби правото да обучава и обучава през 2013 г. срещу ваучери представители на целевите групи по следните ключови компетенции:
- „Обучение по английски език”
- „Работа с основни текстообработващи програми”.
Проекти:
- On-stop-Shop точки в България за граждани от трети държави, финансиран по Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС"–съфинансирана от Европейския съюз;
- Популяризиране на културния туризъм в трансграничния регион CULTOUR - финансиран по  Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия;
- Управление на качеството за устойчив туризъм – QualiTour, Програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации;
- Visibility for SMEs (VIS4SMEs)
- ECHOES

2014

ТПП-Враца става:
- Учредител на Трансграничен Статистически и Изследователски Център за МСП от българо-румънския трансграничен регион;
- Учредител на Трансграничен бизнес подкрепящ Център за предоставяне на трансгранични услуги на бизнеса и стимулиране на трансграничните отношения между фирмите;
- Учредител на Мрежа за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в туристическия сектор;
- Учредител на Доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни;
- Съучредител на „Мрежа от видеоконферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион България-Румъния“;
- Съ-учредител на Регионален Академичен Център-Враца;
- Учредител на Приз за новаторство, индустриален подем и социална отговорност „Мито Орозов“.
Организира среща-дискусия на бизнеса с Драгомир Стойнев - Мин. на икономиката и енергетиката; среща-дискусия на обществеността с ИПИ на тема „Регионални политики – проблеми и приоритети“; работни срещи с представители на ЕЕН Германия  и EEN Румъния.
Център Европа Директно Враца отбеляза 9 май – Деня на Европа с първия флашмоб в града - „Моят ден в Европа“.
Проекти:
- New Link –  доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни, Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС"–съфинансирана от Европейския съюз;
- Promotional network of cross-border enterprise services, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013;
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ - успешно изпълнени договори с АЗ към МТСП  по проект „Подкрепа за заетост“ за наемане на работа на безработно лице и проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово-правните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й;
- CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing Network)”, Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013;
- InnoWork - Към по-иновативна работна среда - ERASMUS+, KA2;
- I-CIA of SMEs - Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията – Учене през целия живот, Леонардо Да Винчи, Трансфер на иновации;
През 2014г. ТПП-Враца създаде Център за кариерно развитие към БТПП.

2015

Член на комитета за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020;
Член на комитета за наблюдение на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014- 2020;
Сред най-важните организирани събития се открояват:
- Организиране на среща дискусия на бизнеса с народните представители от 43-то Народно събрание (регион Враца) на тема „Конкретна подкрепа и целенасочено въздействие за Област Враца“;
- Старт на информационна кампания за първата отворена процедура по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 с участието на г-н Божидар Лукарски – Министър на икономиката;
- Организиране на среща-дискусия на обществеността с ИПИ на тема „Регионални политики – образование “;
- Работни срещи с представители на EEN Германия, EEN Румъния и EEN Испания.
ЕЕН-Враца съ-организира 15 брокерски събития с проведени над 110 срещи между български с чужди фирми.
ЕЕН-Враца става част от мрежата REACH 2018 „Communicator`s Network”, чиято цел е да популяризира регламента REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите, използвани от бизнеса.
Кампании на Европа Директно: „Вижте Европа, но се върнете във Враца”; „Хвърчащите хора“ на Европа”; Марионетен  спектакъл "Разкажи ми приказка за Европа", създаден по приказката на Валери Петров "В лунната стая"  и "Приказки по телефона" на Джани Родари; Честване на 9 май с инициативите „Облечи европейско дърво!“, информационни щандове под формата на „Пътуващ цирк на европейските права и свободи“, Марионетен спектакъл „Разкажи ми приказка за Европа“ с участието на евродепутата Владимир Уручев, Европейска кулинарна изложба.
На 20 ноември с бляскава церемония ТПП-Враца отбелязва 120 години от създаването на най-старата действаща организация, представляваща интересите на предприемачите и бизнеса у нас –  БТПП, неизменна част от която още в началото на 1895 г. са и предприемачите от Враца. Връчва се вторият Приз за новаторство, индустриален подем и социална отговорност „Мито Орозов“.
Проекти:
- Rural DEAR Agenda – EYD 2015, Програма EuropeAid
- "ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави“, финансиран от Европейския Фонд за интеграция на граждани на трети страни.

2016

Увеличава се броят на Институциите, на които ТПП-ВРАЦА партнира – Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
ТПП-Враца се включва активно в кампанията за въвеждане на дуалното обучение в Област Враца чрез провеждане на множество срещи между бизнеса, училища и родители. В резултат на това, през 2016/2017 учебна година се предлага дуална форма на обучение за 6 специалности, а през следващата година специалностите ще се увеличат с още 3.
ЕЕН провежда редица срещи и форуми в помощ на бизнеса, самостоятелно и в сътрудничество с Европейски център за подпомагане на МСП в Китай, Белгийско Посолство, МИ, Община Враца, ОИЦ-ове във Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч, ИАНМСП и др.
Кампаниите на Европа Директно – Враца: „Харесвам своя роден европейски град“, отбелязване на 9 май – Ден на Европа под мотото „Многоцветна фиеста“, Среща-дискусия „Мисия Възможна?“, „Международен ден на младежта Враца“ и Европейски ден на здравословния начин на живот се проведоха при изключително голям интерес от страна на обществеността.
В рамките на проект "Rural DEAR Agenda - EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони и повишаване на обществената осведоменост), ТПП-Враца предостави финансиране на осем пилотни проекта, насочени към нови иновативни и/или успешни предложения за действия в областта на образованието за развитие, насочени към населението в селските райони, чрез формални и неформални обучителни дейности за младежи или възрастни – Димово, Белоградчик, Чупрене, Котеновци, Белене, Бяла Слатина, Мизия и Троян.
Третото издание на Международния фестивал за древни култури „Слънцето на Тодорка” се проведе от 21 до 24 юли в местността Валога край врачанското село Оходен. Tази година фестивалът бе под наслов „Традициите на Мизия“. Фестивалът се проведе с изключителната организационна и финансова подкрепа на ТПП-Враца (Проект „Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“).
ТПП-Враца се регистрира като Доставчик на обучение, който извършва обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обучението срещу ваучери е изцяло съобразено с приложимата за целта законова и подзаконова уредба и в частност ПМС 280/15.10.2015 г.
През 2016 г. ТПП-Враца успешно премина ре-сертифицация и внедри Системата за управление на качеството ISO 9001:2015.
Проекти:
- “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, Програма Interreg V – A Румъния-България
- “Трансграничен аудио пътеводител“ - Програма Interreg V – A Румъния-България
На 25.11.2016 г. ТПП-Враца отбеляза юбилейната 25 годишнина от своето създаване.

2017

ТПП – Враца продължава да информира фирмите-членове за програми и търгове за проекти по Оперативните програми 2014-2020 г., с особен акцент върху имащите пряк ефект върху повишаване конкурентноспособността на МСП – организиране на обучение, предоставяне на консултации и техническа помощ при изготвяне на проектни предложения.
Екипът на Палатата има редица участия : в Работни срещи с представители на Reach 2018, в  Секторна група „Интелигентна енергия“ към EEN мрежата, участие в информационен ден за Програма Хоризонт 2020,  Годишен форум EUSDR  - Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион, участие в годишната конференция на Световната банка на PSLO-националните ръководители от частния бизнес сектор. 
ЕЕN Враца съдейства на българския бизнес и на изследователски организации за повишаване на конкурентоспособността им и за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации.
Проведени са 4 обществени консултации на следните теми:
- Отворена обществена консултация относно реформа на ДДС ставките (предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на правилата за прилагане на ставките по ДДС)
- Обществена консултация относно правилата за отговорност на производителя за вреди, причинени от дефектен продукт
- Характеристики на хранителните вещества в храни, маркирани с претенции/ Здравни претенции за растенията и растителните продукти и по-общата правна уредба за използването им в храни
- Консултация на дискусионната група за МСП — Целенасочено преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите 
Център Европа Директно Враца проведе поредица граждански диалози и дебати на тема :
„Какво печелим и какво губим от членството си в ЕС“, посветени на 10 години България в Европейския съюз и 60 години от подписването на Римските договори и 60 години Европейски Социален Фонд. Дискусията за това какво печелим, какво губим от членството си в ЕС, както и за бъдещето на Европейския съюз бе проведена с участието на г-н  Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.
 „ България във фокуса на европейското внимание през 2018 г.“ , Заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент Моника Панайотова заяви, че приоритетите на Българското председателство ще бъдат младите хора и заяви, че всеки, със своята активност, подкрепа, потенциал и ангажираност може да допринесе за успеха на Българското председателство. Темата, която бе разисквана от евродепутатът Владимир Уручев бе важността на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 в контекста на речта на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза през 2017 и визията за развитието на Европейския съюз до 2025 г. пред членовете на Европейския парламент.
 „Инвестиционният план – защо е важен за Европа и за нас, като държава членка на ЕС“. В рамките на събитието се проведе и дебат на тема „Съвпада ли нашата Европа с Европа на институциите“.
През 2017 г.  успешно премина ресертификационния одит на системата, съгласно изискванията на ISO 9001:2015. 
През годината стартираха 6 (щест) нови трансгранични и транснационални проекти, с партньорското участие на ТПП-Враца.

2018

ТПП-Враца за пореден път участва в анкетирането на фирми от Северозападен регион за очакванията на бизнеса през 2019 г., във връзка с инициативата за изследване бизнесклимата в България, като съставна част от “ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ‘2018’. Проучването се провежда от Европалати (Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати) за 26-та поредна година. Резултатите от икономическия преглед показват, че близо 54% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2019-та, докато през 2018 година делът им е бил 63%. Малко над 46% очакват увеличени продажби в чужбина, 40% са оптимисти за по-високо търсене от местния пазар.
Като член на Регионален съвет за развитие на Северозападния район – присъствие на  заседанията, на които за разглеждани следните въпроси:
- новото райониране на страната на ниво 2 и разглеждане на предложените три вариант за нов териториален обхват;
- напредък в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на Северозападен район за планиране, включително визия за свързаността с основните направления по републиканската пътна мрежа на територията на района.
Европейският информационен и иновационен център във Враца (EEN Враца) обслужва фирмите от областите Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч. Съ-организирани са осем брокерски събития и са организирани осем регионални събития по теми:
- Среща-дискусия - "Икономическо развитие на Северозапдна България - представяне на ИСИС за СЗ България";  Иновации и интелигентен растеж; Бъдеще на кохезионната политика - визия за развитие на област Видин до 2030 г.; Успешни практики и проекти, реализирани чрез оперативните програми в България;  Бъдеще на кохезионната политика - визия за развитие на област Монтана до 2030 г.
Европа Директно Враца  информационна брошура по повод 2018 Европейската година на културното наследство. Целта на тази информационна брошура е повишаване осведомеността на обществото от региона, за ролята на европейското културно наследство в насърчаването на чувство за обща история и идентичност.
Организира Седмица на Европа 2018 във Враца и Монтана, посветена на  членството на България в ЕС, българското председателството на  Съвета на ЕС.
ТПП-Враца изпълнява общо 14 трансгранични и транснационални проекти

2019

Като член на Областния съвет за регионално развитие  на област Враца, ТПП-Враца участва в обсъждането на следните въпроси :
- Нови моменти в предложения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие;
- Идеи за интегрирани проекти на територията на област Враца в новия програмен период, по основните приоритети на Оперативна програма за развитие на регионите в България 2021-2027;
- Областен съвет по условия на труд – област Враца за обсъждане на постъпилите в ОСУТ предложения за работодатели, инвестирали в здравословни и безопасни условия на труд, в предприятия от област Враца; Класиране на номинираните в трите категории, утвърдени от ОСУТ.
- Участие в проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
- Съгласуване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. в училищата в Област Враца.
ТПП Враца представя пред Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за регионално развитие – Враца Стратегичски модел за модернизиране на професионалното образование и обучение чрез базирано на работа обучение по проект “Learning by Doing”по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020.
EEN Враца е съорганизатор на 13 брокерски събития и организира 8 регионални събития по теми:  Международен форум „Намерете своята професионална реализация в ЕС“; SoCyber - кара ви да се чувствате сигурни; Безопасност и здраве при работа; Информационна среща - дискусия "Ние ставаме все повече с Европа" – с. Ружинци; Информационна среща - дискусия "Ние ставаме все повече с Европа" – гр. Белоградчик; Бизнес предизвикателства и възможности;Възможности за финансиране в сектора на рибарството и аквакултурите; Цифрови МСП.
Център Европа Директно Враца изпраща свой представител на организирания от Европейската комисия граждански диалог с младите хора относно бъдещето на Европа на 8 май в Сибиу, Румъния - Ния Василева от ППМГ "Акад.Иван Ценов" - гр. Враца.
В панела „ Центровете Европа Директно  в центъра на работа в мрежа – съвместна работа с местни партньори“, по време на Годишната среща на мрежата Европа Директно, която се състоя в гр. Прага, Мария Панайотова заедно с Елин Андерсън от Швеция бяха екип презентатори в сесията „Мобилизиране на млади мултиплайери/инфлуенсъри  за достигане до по-широк кръг граждани и общности. Представени бяха работата работата на център Европа Директно Враца с нашия мултиплайер от Враца – Оля Генова и участието на 19 годишната Елин в проекта за младите мултиплайери.
ТПП – Враца организира два изключително успешни фестивали за деца и техните семейства в гр. Враца и гр. Русе - Проект KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства, Програма INTERREG VA – ROMANIA BULGARIA.
През 2019 г. стартират пет нови трансгранични и транснационални проекта, в които ТПП-Враца е партньор.
ТПП-Враца е стратегически партньор на Академия Телерик при реализиране на Програмите на Училищна Телерик Академия.
Палатата е одитирана за ресертификация по международния стандарт ISO 9001:2015.

2020

През 2020 година БТПП награди компаниите с най-добри постижения според Класацията ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на страната. Бяха наградени още регионална търговско-промишлена палата, браншова организация, партньори на БТПП от дипломатическия корпус, медия и журналист. В категория “Регионална търговско-промишлена палата/камара” в системата на БТПП наградата „Хермес“ получи Търговско-промишлена палата – Враца.
От 2020 г. Търговско-промишлена палата – Враца е съучредител и член на:
-  Федерация на Дунавските Търговско Промишлени Палати. Организацията има за цел да обединява и стимулира дейността и инициативите на Камарите в Дунавския регион, в съответствие с приложимите европейски политики.
- „Регионален Иновационен Център Северозапад» към Аутомотив Клъстер България.  Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет за въвеждане и развитие на иновации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските организации, университетите и други научни и образователни институти.
- „Дигитален иновационен хъб – Северозапад“ към Аутомотив клъстер България. Хъбът предоставя на бизнеса и местната администрация във Враца иновативни цифрови решения и интеграцията им в ежедневната им дейност.
ТПП – Враца информира фирмите-членове за програми и търгове за проекти по Оперативните програми 2014-2020 г., с особен акцент върху имащите пряк ефект върху преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 и повишаване конкурентноспособността на МСП– организиране на обучение, предоставяне на консултации и техническа помощ при изготвяне на проектни предложения.
ТПП- Враца организира колективен щанд „Лакърдии на Врачански Теферич“ и участва на Международното изложение АГРА 2020, Международен панаир Пловдив Следните врачански фирми получиха призове от своето участие : 
Хаджийски и фамилия ООД – най-добър продукт в категория Млечни продукти; Гурме Санта София ЕООД – най-добър продукт  в категория Ядки и сушени плодове; ЕТ „Дани“ – нов продукт в категория Преработени плодове, за шипков мармалад „Детски спомен“; Валка ЕООД – нов продукт в категория Хляб и хлебни изделия, за хляб с лимец с печат за плодородие;
Търговско-промишлена палата - Враца получи специален приз за принос в обогатяването на Международната изложба АГРА.
В рамките на Международно изложение АГРА2020, Международен панаир Пловдив, Търговско-промишлена палата Враца организира посещения на място, двустранни бизнес срещи, представяне на общ щанд и иновативен семинар на тема „Иновации в селскостопанския сектор – пътят към устойчиво транснационално сътрудничество в регион Балкани-Средиземноморие”. На общия щанд на проекта, в Палата 6 на Международния панаир Пловдив, се представиха продукти от сектора на хранително-вкусовата промишленост, обработката и преработка на продукция, пакетирането и маркетинга, от държавите партньори по проекта - България, Гърция и Албания - Проект Balkanet  „Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектора земеделие и храни“, Програма : Балкани-Средиземноморие
ТПП-Враца изработи Електронна платформа BALKANET за малки и средни предприятия в сектор земеделие и храни. Електронната платформа предоставя уеб базирани услуги на малки и средни предприятия от сектор земеделие и храни в областта на маркетинга, дигиталната трансформация и кръговата икономика.
Програмата Интеррег Европа одобрява План за действие за България, изработен от ТПП-Враца при изпълнението на проект  OUR WAY - “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”, който предвижда включването на Ботев път в Интегрираната териториална стратегия на област Враца и превръщането му в зелен път и целогодишна туристическа дестинация през следващия Програмен период  2021 – 2027 г.

2021

Пред 2021 година Търговско-промишлена палата – Враца чества 30 години от своето учредяване.
През 2021 година Търговско-промишлена палата – Враца сключва рамкови договори за сътрудничество и съвместни дейности с Технически Университет – Габрово и Лийд Вижън ЕООД, с което разширява диапазона на своите услуги с :

  • Анализ на бизнес нуждите и подготовка на проектни предложения за дигитална трансформация и цялостни интегрирани технологични решения отговарящи на всички световни стандарти;
  • Консултирането на  смарт метеринг решения;
  • Пълен инжинеринг и управление на проекти за изграждане на възобновяеми енергиини източници и иновативни решения за енергиен мениджмънт;
  • Консултирането, проектирането и изграждането на цялостни конвергирани ИТ решения;
  • Провеждане на студентски стажове и практики на обучаващи се студенти.

През 2021 година започна работа новото поколение ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца. Основна задача на Центъра е непрекъснато да повишава информираността на гражданите от област Враца и област Монтана за Европейския съюз и по-специално за техните права и за приоритетите на Европейския съюз и по този начин да насърчи активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
ТПП – Враца продължава да информира своите фирмите-членове за програми и търгове, с особен акцент върху имащите пряк ефект върху преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 и повишаване конкурентноспособността на МСП. Организира обучения, предоставя консултации и техническа помощ при изготвяне на проектни предложения.
През 2021 година Палатата стартира два нови проекта, финансирани по програма EU4Business initiative of the European Union/ EU4Business: Connecting Companies на EUROCHAMBRES – в областта на креативните индустрии и биохраните, като добавя към своите партньорства нови от страните  източни съседи Грузия и Молдова.
ТПП-Враца въвежда през 2021 г. иновативен метод за обучение на възрастни ( е-mail курс ) по проект INCLUDE, финансиран от Програмата Еразъм+.