Бюро преводи и легализация

  • Писмени преводи и легализация на лични документи: документи издадени от общината (удостоверение за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за идентичност на имената и др.), дипломи, служебни бележки, препоръки, свидетелства и др.
  • Писмени преводи на фирмени документи: съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчни удостоверения и др.
  • Писмени преводи на специализирани текстове (икономически, юридически, медицински, технически и др.)
  • Устни преводи