Център професионално обучение

Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България-клон Враца e първият български учебен център, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет и разполагащ с клонова мрежа в цялата страна. Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България-клон Враца е регистриран в Окръжен съд Враца фирмено дело № 349/12.07.2002 г. От 2005 год. е член на Сдружение "Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение в България".

Предизвикателствата в дейността на Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България-клон Враца са свързани с професионалното обучение, ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение; с обучението на мениджърите за управление на проекти и усвояване на структурните фондове; повишаване на квалификацията на заетите за постигане на по-голяма конкурентоспособност на пазара на труда; преквалификация на безработните и активно взаимодействие с бюрата по труда.

Проведени обучения за придобиване специалност "Работник в шевната промишленост" и "Дизайнер" по проект "Адекватно професионално обучение - гаранция за заетост и устойчивост"

Проведени обучения за придобиване на професионална квалификация от безработни по следните професии : " Посредник в митническата дейност", "Счетоводство и автоматизация на счетоводната отчетност в МСП ", "Оператори на компютри".

Проведени обучения по заявки на работодатели : Банка ДСК АД, клон Враца - професията "Валутен касиер" ; "Сирена Стил" ООД - професии "Шивач готово изделие" и "Оператор на шевни машини"; "Eнемона" АД, гр. Козлодуй - обучение на ръководни кадри на тема : "Competitive Intelligence: Принципи, инструменти и техники" ; БТК , клонове във Враца и Плевен - обучение по "Бизнес планиране" по специално разработена програма .

Други обучителни курсове и семинари : семинар "Умението да водим делови преговори"; консултации по маркетинг и финанси при представяне на разработен бизнес-план; тридневен обучителен курс за "Координатор по безопасност и здраве при работа в строителство"

В процеса на подготовката и провеждането на обучението Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България-клон Враца се ръководи от "Минимални стандарти в Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България-клон Враца" и Етичния Кодекс на Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България-клон Враца, които могат да се разгледат тук.

Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България-клон Враца притежава Лицензия № 200212019 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение по професии и специалности в следните области.