Членство

Членуването в Палатата е доброволно. Съгласно Устава на ТПП Враца, членовете в Палатата са преки, почетни, асоциирани и членове-кореспонденти. Преки членове на Палатата могат да бъдат: физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред; фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи дейността на Палатата; физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.

Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина - изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на нейните целите и задачи.

Асоциирани членове са действащи фирми, вписани от Палатата в доброволния търговски регистър.

Членове-кореспонденти на Палатата могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и др. под., с които Палатата поддържа активно сътрудничество.

Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Лицата, които желаят да станат членове на Палатата, подават писмена молба до Управителния съвет, пристружена с регистрационна форма.

ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ТПП ВРАЦА ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

 • Информация за панаири и изложби в страната и в чужбина (устна, писмена, Е-mail)
 • Предоставяне на изданията на ЕЕН
 • Информация за семинари и събития на Палатата
 • Покани за включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това
 • Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор
 • Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация
 • Консултации по стандартите ЕАН
 • Ползване информационните услуги на ЕЕН
 • Предоставяне по електронен път на информация за мероприятия на Палатата
 • Предоставяне на 5 адреси на чуждестранни фирми
 • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната
 • Ползване на библиотеката на ТПП (читалня, библиотечен фонд и ИНТЕРНЕТ бази)
 • Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за български производители и
 • търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ
 • Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за чуждестранни производители и търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ
 • Информация за европейски и национални програми и източници на финансиране
 • Информация за търгове
 • Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор (1 път годишно, за не повече от 3 фирми, чрез съдействие на чуждестранна ТПП).
 • Покана за участие в семинари, обучения, борси и др.