CCIS – Creative Call for Innovative Solutions
повече информация
Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП
повече информация
“PreservatiON and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs“ (OUR WAY)
повече информация
Насърчаване на възможностите за интернационализация на МСП подпомагайки МСП мрежи за износ (READY2NET)
повече информация
ПРИОБЩАВАЩО ЛИДЕРСТВО В ДИГИТАЛНАТА ЕРА INCLUDE
повече информация
Нулев отпадък при възстановявянето на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа
повече информация
“KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства”, код eMS - 507
повече информация
Насърчаване на Споделена Икономика
повече информация
„CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво“
повече информация
„Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”
повече информация
2REVIVE - Втори шанс за успех в предприемачеството
повече информация
Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП
повече информация
Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор земеделие и храни
повече информация
Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца
повече информация