SFAB- Подкрепа на Семейния Бизнес

Име на проекта: Подкрепа на Семейния Бизнес

Акроним на проекта:  SFaB

Програма:  Еразъм+, KA220-ADU – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни

Споразумение No: 2021-1-EL01-KA220-VET-000029673
Продължителност: 24 месеца (28.02.2022 – 27.02.2024)    

Уебсайта на проектаhttps://sfab-project.eu/ 

Партньори:

UNIVERSITY OF AEGEAN www.aegean.gr

INTERPROFESSIONNELLE RHONE ALPES MEDEF medef-aura.fr

DOMSPAIN SLU www.domspain.eu

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH www.best.at

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA SDRUZHENIE www.cci-vratsa.org

RESEARCH INNOVATION AND DEVELOPMENT LAB PRIVATE COMPANY http://www.read-lab.eu

CANDIDE INTERNATIONAL http://www.candide-international.com

Основна цел: 

Проектът "Подкрепа за семейния бизнес" (SFaB) разработва висококачествена програма за микрообучение в областта на професионалното образование и обучение и създава рамка за изучаване и разбиране на естеството, значението и уникалността на семейния бизнес.

Образователната програма SFaB

а) съдържа пет модула, насочени към: Семейният бизнес и неговите особености, Успех, Ролята на жената в семейния бизнес, Корпоративно управление и механизми за семейно управление (МСО) и Стратегия на семейния бизнес

б) създава оригинален и иновативен масов отворен онлайн курс (MOOC) за управление на семейния бизнес.

в) разработва SFaB Toolkit - наръчник с успешни примери и добри практики

Целева група:

Собственици на семейни фирми; Служители на семейни фирми; Мениджъри на семейни фирми; Служители във висши учебни заведения и крайни потребители: преподаватели, университетски служители, студенти. Жени – Предприемачи.

Основни резултати по проекта:

ПР1:  Програма за обучение SFaB

Целта на този РЕЗУЛТАТ е да се разработи MOOC програма, която отговаря на нуждите на целевите групи и ще бъде използвана по време на и след приключването на проекта. Ядрото на програмата е пет модула, изградени на базата на внимателно разработени учебни цели и след обстоен анализ от страна на партньорите на съществуващите особености, с които се сблъсква семейният бизнес.

MOOC ще се състои от 5 модула

1.         СЕМЕЕН БИЗНЕС И НЕГОВИТЕ ОСОБЕНОСТИ

2.         УСПЕХ

3.         РОЛЯТА НА ЖЕНАТА В СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС

4.         КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА СЕМЕЙНО УПРАВЛЕНИЕ

5.         СТРАТЕГИЯ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС

ПР2:  Виртуална среда за обучение (VLE) и MOOC

Виртуална среда за обучение на семейния бизнес (VLE) ще създаде достъпен масов отворен онлайн курс (MOOC) който ще съдържа разработените материали за обучение и оценяване. Курсът следователно ще позволява групова работа и съвместна взаимодействие между потребителите. MOOC ще бъде онлайн курс насочен към неограничено участие и свободен достъп чрез интернет. Той ще бъде форма на масов отворен онлайн курс (MOOC), но фокусирана върху образованието за възрастни, като се вземат предвид особеностите на преподаването и ученето в областта на образованието за възрастни.

ПР3: Наръчник (Toolkit)

Целта на този РЕЗУЛТАТ е създаването на иновативен наръчник, основан специално на нуждите и фактите в икономиката на ЕС, който отговаря на нуждите на целевите групи. За неговото създаване резултатите от изследванията, проведени в рамките на R1 A2 ще бъдат използвани данни и факти за тази специфична област, тип бизнес. Инструментариумът се основава на АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ извършен от партньорите по проекта и отговаря на основните пропуски в теорията по отношение на семейния бизнес.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.