Единен търговски регистър

Вписване в Търговския регистър на Палатата на фирми (ЕТ, ООД, АД, СД) и търговски представителства на чуждестранни лица.

Поддържане и актуализация на вписаните данни относно статута на търговците

Изготвяне на референции и предоставяне на информация за:

 • статута на български търговци (обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър);
 • регистрирани търговци по браншове, с чуждестранно участие - по страни, по седалище (регион) и др.;
 • регистрирани търговски представителства на чуждестранни лица; фирми, обявявани в несъстоятелност или в производство по ликвидация;
 • потвърждаване на актуално състояние за регистрация към определена дата;
 • финансовото състояние на български търговци, изготвени на база представени счетоводни отчети, в съответствие с чл. 40, ал. 5, във връзка с чл. 50 от Закона за счетоводството;
 • потвърждаване верността на заверени сертификати за произход на стоки и експортни фактури, по писмено искане от страна на фирма-износител, получател, митнически и други органи.

Издаване и заверка на външнотърговски документи:

 • сертификати с данни от Търговския регистър, на български и чужди езици, удостоверяващи статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др.;
 • сертификати за произход на стоки;
 • експортни фактури;
 • заверка на подпис върху декларации, пълномощни, договори, ценови листи и др.
 • заверка на покани декларации за бизнес-пътуване на чужденци в Р България;
 • други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен.


Издаване на сертификат за форсмажор

Издаване и гарантиране на АТА карнет

Съдействие за доброволно (извънарбитражно) уреждане на спорове между български и чуждестранни търговци, по повод сключени търговски договори