ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА НА 14 МАЙ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО  НА КОРОНАВИРУС COVID-19,
ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА,
ПРОДЪЛЖАВА ДО 31.03.2022 Г. ДА ОГРАНИЧАВА  ДОСТЪПА НА КЛИЕНТИ ДО СВОИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ !

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМАНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ ИЗДАВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ, НО ТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯТА НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  - ВРАЦА И ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ЕКСПЕРТИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ХИГИЕННО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ!

ВСИЧКИ СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ, ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА,  СЕ ОТЛАГАТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ!

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО !

Услуги

За нас

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана като неправителствена организация в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата. Мисията на Палатата е да съдейства за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност. Търговско-промишлена палата – Враца се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Ние работим в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПП, с изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица и Ботевград, обединява над 1000 стопански субекта на територията на Врачанския регион, независимо от формата на собственост.

Нашите основни цели са:

ДА подпомагаме, насърчаваме, представяме и защитаваме икономическите интереси на нашите членове
ДА стимулираме експорта
ДА насърчаваме навлизането на българските фирми на Европейските пазари
ДА работим за повишаване на фирмената култура и конкурентноспособността на местните фирми
ДА съдействаме за привличането на чужди инвестиции в полза на българските малки и средни предприятия
ДА запознаваме местните власти (общинска и областна) с мненията и становищата на нашите членове
ДА насърчаваме и подпомагаме започването на нов бизнес
ДА подпомагаме местното Бюро по трудова заетост и да съдействаме за намаляване на безработицата в региона
Попитайте ТПП - Враца // Станете наш клиент