Rural DEAR Agenda – EYD 2015


РЕШЕНИЕ по Покана за представяне на пилотни проекти по Обучение за развитие в селските райони.2016
 
Покана за представяне на пилотни проекти по Обучение за  Развитие в селските райони.2016
 
В рамките на проекта, финансиран от Европейската Комисия - GD DevCo, озаглавен "Rural DEAR Agenda - EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони и повишаване на обществената осведоменост), по който Търговско-промишлена палата – Враца е партньор и като част от дейностите по него кани да кандидатстват с проектни предложения публични и частни организации и институции, които участват по проекта DEAR.
Проектни предложение по тази покана може да бъдат подавани и от асоциации, организации и/или групи с доказан опит и насочена към постигане на целите на Обучение за Развитие и/или темите свързани с ОР.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 календарни дни от датата на публикуване на настоящата покана, т.е. 18.06.2016 г. , 17:00 часа.
Повече за условията и начина на кандидастване вижте тук
 

=========================================================

План за Обучение за развитие на Селските райони

 

 

Име на проекта:                         Rural DEAR Agenda – EYD 2015

Акроним на проекта:                 DEAR

Програма:                                        EuropeAid
                                                               EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI

Продължителност:                      36 месеца (01.01.2015 – 31.12.2017)          

Водещ партньор:                         Областна администрация Валядолид, Испания

Партньори:  

 • Университет Валядолид, Испания
 • Фондация за промоция на социалното включване, Малта
 • Община Згеж, Полша
 • Търговско-промишлена палата – Враца, България
 • Регион Молизе, Италия
 • Университет Тесалия, Гърция
 • Община Идалион, Кипър

Консорциумът се състои от 8 партньори от 7 държави.

В основата на проекта е заложено формулирането на план-модел за действие в сферата на обучението за развитие, чиято цел е подобряване на ефективността, качеството и въздействието на действията, заложени в проекта DEAR и изпълнени на местно ниво в селските райони. Планът ще служи като отправна точка за местните експерти по проект DEAR, ще подобри координацията между тях и ще открие полезни възможности за взаимодействие между тях.

Основна цел:

Подкрепа на действия, насочени към повишаване на обществената информираност по въпросите на устойчивото развитие, подобряване на качеството и ефективността на действията DEAR (обучение за развитие и повишаване на общественото внимание) и повишаване на обхвата и въздействието им.

Специфични цели:

 • Принос в посока промяна на отношението на обществото към устойчивото развитие.
 • Разработване и изпълнение на местни планове за развитие с иновативни и ефективни стратегии и дейности.
 • Популяризиране подобряването на качеството и ефективността на действията, предвидени в проект DEAR и повишаване на техния обсег и влияние.

Целеви групи:

НПО, местни власти и активисти, ангажирани с развитието:

 • Местните власти/общини: Тяхната роля ще се състои в оказване на подкрепа при изпълнението на тези действия.
 • Обучителни и изследователски центрове, НПО, читалища, училища и университети, включително ученици: Те ще отговарят за анализа на ситуацията по проект DEAR и могат да изпълняват ролята на експерти и посредници в процеса.

             

 

Основни дейности:    

 1. Събиране на данни и анализ на настоящата ситуация по отношение на обучението за развитие (диагностика)
 2. Съставяне на местен план/дневен ред по проект DEAR във всяка от общините               Диагностициране на актуалното състояние във всяка от партньорските общини/региони и идентифициране на основни лица на местно ниво по проект DEAR и сформирането на работни групи
 3. Създаване на мрежа DEAR за обмяна на методи и подходи между лицата, заети с проекта.
 4. Организиране на международни срещи и обучения с местните експерти и заетите по проект DEAR с цел споделяне на различни казуси, обмяна на най-добри практики и разпространение на информация.
 5. Създаване на уебсайт за обмяна на знания, ресурси и инструменти за развитие на образованието в селските райони.
 6. Насърчаване на иновативни дейности и идеи по проект DEAR, създаване на фонд за подпомагане и повишаване на осведомеността в зависимост от всеки отделен социален контекст.
 7. Събиране, обмен и разпространение на най-добри практики, иновативни идеи и опит по проект DEAR.
 8. Изграждане на капацитет за определяне на насоки за разработване на иновативни стратегии за действие, които да бъдат използвани от местните лица, заети по проект DEAR (достовчици на образование и обучение, общински служители, доброволци, социално-културни координатори и др.)

 

Основни резултати:

 • Разработен регионален план във всеки от регионите на партньорите и систематизиран в модел за приложение в други селски райони
 • Създадена мрежа DEAR за обмен на методи и инструментариум между Европейските експерти (агенти) за обучение за развитие
 • Действащи уебсайт и база-данни за обмен на знания и ресурси относно обучение за развитие
 • Разпространени иновативни дейности и идеи и изпълнение пилотни планове чрез осигурено финансиране на проекта на конкурсен принцип

 

Ефекти и очаквани промени:

 

 • Гражданско общество: Проектът ще допринесе за повишаване на обществената осведоменост по отношение връзката между Европа и отделните страни, ще съдейства за насърчаване на активното и критично гражданско съзнание, като по този начин ще се поощрява социалното участие в глобалното устойчиво  развитие, както и промяна в отношението и навиците на хората.
 • НПО и други ангажирани лица в областта на развитието: Действието ще повиши координацията и взаимодействието (синергията) между заетите лица в процеса на обучение за развитие за по-ефективното използване на ресурсите и избягването на загубата или дублирането на действия и усилия.
 • Ученици/Студенти: Очаква се действието да предизвика промяна в отношението и навиците сред учащите, което от своя страна би могло да доведе до една по-широка мобилизация за глобално развитие и до постепенното включване на тази тема в програмата на всяка учебна дисциплина, мотивирайки в същото време изследванията в областта на глобалното развитие.
 • Преподаватели: Целта е да се въведе промяна в отношението и да се оформят теми за размисъл в отделните учебни дисциплини, като по този начин се породи процес за развитие в рамките на дадения учебен/академичен предмет.
 • Партньорство: Един от ефектите от този проект ще бъде  изграждането на трайна мрежа за сътрудничество между партньорите и местните активни групи, която ще предлага взаимно обучение и обмяна на добри практики, нови идеи, познания и опит, ресурси и методи. Това сътрудничество следва да се разглежда като фундамент за бъдещи изследвания и проекти.

Други европейски общини: Методът на съставения общ план (Agenda) ще бъде систематизиран и предоставен за прилагане от всяка друга Европейска община, която има желание да изпълни план за обучение за развитие.

 

Rural DEAR Agenda – EYD 2015