Партньори

 

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите.

 

Европейският информационен и иновационен център във Враца е част от мрежата на Европейската комисия за подпомагане и консултиране на малкия и среден бизнес в Европа. Центърът обслужва фирми от областите Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч.

 

Европа Директно Враца е част от мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО, състояща се от общо 424 информационни центъра от ново поколение, лансирани от Европейската комисия в целия ЕС.
Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те. Екипите на ЕВРОПА ДИРЕКТНО помагат да се обясни как Европа се бори с пандемията от COVID-19,  стимулират възстановяването чрез информация за плана NextGenerationEU и насърчават зеления и цифровия преход.
Европа Директно Враца организира граждански диалози и прояви с широко участие, например Конференцията за бъдещето на Европа. Експертите на Центъра предоставят информация относно политиките и приоритетите на ЕС на местните общности, граждански и съсловни организации, медии и др., включвайки ги в своите дейности.
Европа Директно Враца насърчава също така активното европейско гражданство в училищата и  се координира с други мрежи на ЕС в региона, като по този начин осигурява по-лесен достъп до информация на местно равнище за гражданите, организациите и предприятията.
Европа Директно Враца призовава всеки гражданин, който има въпроси или се нуждае от конкретна информация за ЕС, да се свърже с нас.

 

Визията на EUROCHAMBRES е интегрирана, конкурентоспособна в световен мащаб Европа, където бизнесът може да просперира и да стимулира социално-икономическия прогрес. Камарите играят активна роля в преследването на тази визия. Отразявайки това, EUROCHAMBRES се стреми да представлява търговско-промишлените камари и техните компании членове пред институциите на ЕС, за да идентифицира съответните съвместни дейности и изграждане на капацитет в мрежата на Европейската камара.

 

Европейският парламент е важен форум за политически дебат и вземане на политически решения на равнище ЕС. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от гласоподавателите във всички държави членки, за да представляват интересите на хората по отношение на законотворчеството на ЕС и да гарантират, че останалите институции на ЕС работят по демократичен начин.

 

Научете повече за ролята на Европейската комисия за прилагане и популяризиране на политиките на ЕС. Работата на Комисията се ръководи от колегиум на членовете на Комисията, оглавяван от председател. Членовете на Комисията работят по специфични политически приоритети, определени от председателя на Комисията.

 

Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) е частна асоциация на компании с интерес да развиват своя бизнес в България и/или Румъния. Палатата, заедно със своите членове и партньори, е активна платформа за обмен на пазарна информация, бизнес контакти и опит, като фокусът ни е върху една основна цел: да помогнем на нашите клиенти в техния устойчив растеж.

 

ЕПЦ България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), която обхваща 30 центрове във всички държави в ЕС, както и в Исландия, Норвегия и Обединеното кралство. Центровете предлагат безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които имат проблеми с трансгранични сделки в друга държава от мрежата.

 

SGS е световен лидер в контрола, инспекциите, изпитването и сертификацията. 

 

От 2004 г. BBL е официална, социална и културна среща за юридически и физически лица от белгийски, български и люксембургски произход. BBL активно насърчава и подпомага развитието на бизнес отношения в България между тези три държави.

 

EURES действа като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост (ОСЗ) в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария.

 

DCCA има за цел да хармонизира дейността на камарите по Дунавския регион. Неговата мисия е засилване на икономическо - финансовото сътрудничество, засилване на сближаването между предприемачите и предприятията, работещи в различни страни.

 

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)  е създадена през октомври 1997 г., като обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти.