Проект: Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector - NO-BLE Ideas

p style="text-align:center">Проект: Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the
Agro-Food Sector–
NO-BLE Ideas
№ SEE/D/0335/1.1/X
(Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните)

 

Програма: SOUTH EAST EUROPE
Transnational Cooperation Programme 4th Call for Proposals

Продължителност: 24 месеца (01.10.2012 г. – 30.09.2014 г.)
Водеща организация: Регионална агенция за технологии и иновации, Италия

Партньори:
Партньори от страни-членки на ЕС:

 1. Търговско—Промишлена Палата- Враца, България
 2. Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, България
 3. Регионална иновативна агенция на Централна Унгария, Унгария
 4. Селскостопански изследователски институт на Унгарската академия на науките, Унгария
 5. Национален институт за изследване и развитие на хранителните биоресурси, Румъния
 6. Технологичен парк Щирия ООД, Словения
 7. Търговска палата на Бари, Италия
 8. Университет: Политехнико ди Милано, Италия
 9. Търговска, индустриална и земеделска палата Тимиш, Румъния

Партньори от страни извън ЕС:

 1. Търговско-индустриална палата на Сърбия, Сърбия
 2. Министерство на земеделието, храните и защита на потребителите, Албания

Асоцииран партньор:

 1. Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА), България

Консорциумът се състои от общо 13 партньорски организации от 7 държави в Европа.
Партньорството включва 4 търговски палати, 3 изследователски организации, 5 агенции за регионално арзвитие и 1 министерство от 7 избираеми региона в Югоизточна Европа (Албания, България, Италия, Румъния, Словения, Сърбия и Унгария). То е изградено, така че да покрива всички необходими компетенции, опит и капацитет за постигане на целите на проекта.

Основна цел:
Да благоприятства повишаването на резултатите от научните изследвания на младите иноватори, да промоцира приложните изследвания и подобри съответствието между търсенето и предлагането на научни изследвания и иновации за устойчив растеж на хранително-вкусовия сектор в Югоизточна Европа.
Специфични цели:

 1. Създаване на рамкови условия за увеличаване на диалога, обмена и мобилност сред публични / частни изследователски центрове и насърчаване развитието и прилагането на идеите на млади иноватори (Работен Пакет 3). Тази цел се основава на предположението, че на изследвателите и новаторите в целевите територии им липсват необходимите инструменти за диалог, създаване на критична маса и споделяне на проблемите и решенията. Ще бъдат създадени рамкови условия, за да се посрещнат тези нужди чрез създаване на международна мрежа за млади иноватери в сектора на земеделието и храните с участието на всички партньори по проекта и постепенно разширяване с други действащи лица в областта на научните изследвания и иновациите.
 2. Създаване на мрежа от взаимосвързани локални центрове и технологична платформа за обмен и развитие на идеите на младите новатори (РП4). Тази цел се фокусира върху предоставянето на младите новатори на необходимите средства, за да развият идеите си чрез сътрудничество лице-в-лице и по електронен път. Този инструментариум ще направи възможен обмена на идеи, финализирането на изследователските проекти, търсенето на възможности за финансиране и ще бъде насочен към млади изследователи и млади предприемачи в целевите региони. Тази цел ще се реализира чрез създаване на NO-BLE Идеи уеб платформа и локални центрове във всяка участваща държава.
 3. Повишаване `видимостта на младите иноватори` сред бизнеса и на осведомеността относно важността на иновациите чрез подобряване на транснационалния характер на съществуващи фестивали за иновации (РП5). Целта се базира на идеята, че вече съществуващите обществени събития за развитие и иновации в целевите региони може да бъдат систематизирани и да се подобри фокуса върху сектора земеделие и храни. Целта ще се постигне чрез създаване на транснационален пакет от събития (фестивали НО-БЛЕ Идеи), адресирани към млади изследователи, предприемачи и институции, желаещи да се присеъдинят към мрежата НО-БЛЕ Идеи.
 4.  Насърчаване съответствието между търсенето (предприятия) и предлагането (млади изследователи) за да стартират иновативни идеи в сектора земеделие и храни (РП6). Тази цел отговаря на една от основните нужди идентифицирани в целевите региони. А нейното постигане в същото време ще позволи да се посрещнат други проблеми, като например липсата на частни инвестиции за развитие и внедряване и нисък процент на висококвалифицирани млади изследователи, заети в частния сектор. Целта ще бъде постигната чрез транснационален конкурс за изследователски проекти, включващи всички целеви държави. Печелившите изследователски проекти ще бъдат финансирани от предприятия / инвеститори за оценка на степента на тяхната пригодност (приложимост на иновативните идеи).

Основни дейности и резултати:

 • Подготвителни дейности; Комуникация сред партньори и целеви групи и разпространение на резултатите и изпълнението на проекта
 • Създаване на мрежа NO-BLE Ideas - Локални Центрове - Милано (Италия), Бари Италия), Марибор (Словения), Тимишоара (Румъния), Враца (България), Белград (Сърбия), Тирана (Албания), Гьодьольо (Унгария) и интерактивна Платформа за обмен на знания, нужди и решения сред млади изследователи, иновативни предприятия и публични агенции за иновации и иразвитие.
 • Дизайн и изпълнение на транснационален формат за събития в партньорските държави относно иновации в сектора земеделие и храни - фестивали вкл. виртуален пазар.
 • Пилотни проекти за претворяване на идеите на млади иноватири на предприемаческо ниво - транснационално състезание за най-добри `НО-БЛЕ идеи`и международна среща на изследователи, предприемачи и инвеститори за финален подбор във Враца;
 • сключване на споразумения `предприемвач-инвеститор-изследовател` и стартиране на пилотните проекти.

За повече информация:
Търговско-промишлена палата Враца
тел. 092/ 660271, 092/ 660273
е-mail: cci-vr@online.bg
Илиана Филипова, Мариела Петкова, Мария Панайотова

 

Проект: Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector - NO-BLE Ideas