InnoWork - Към по-иновативна работна среда

  

Проект:                              Към по-иновативна работна среда
Акроним:                           InnoWork
Референтен№:              2014-1-BG01-KA202-001634
Програма:                         ERASMUS+, KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices
Продължителност:       24 месеца (01.09.2014 – 31.08.2016)
Партньори:                       Европейски център за качество ООД, България
Търговско-промишлена плата – Враца, България
Фондация LearnPlay, Обединено Кралство
Университет Oy Vaasan Ammattikorkeakoulu, Финландия
Регионален научен парк KTU regioninis mokslo parkas, Литва
Консултантска фирма Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda., Португалия
Изследователски институт Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz, Австрия 
Основна цел:
Основната цел, определена в проекта InnoWork е да се създаде по-благоприятна среда за иновации за микро, малки и средни предприятия в Европейския Съюз и да повиши тяхната бизнес адаптивност чрез осигуряване на необходимата подкрепа с обучение за извършване на организационни иновации.
Специфични цели:
v да предостави на микро, малки и средни предприятия в ЕС отворени образователни ресурси в областта на организационните иновации и иновациите на работното място;
v да подкрепи микро, малки и средни предприятия в ЕС в развитието на техните умения за системно прилагане на иновации;
v да увеличи конкурентоспособността и иновационния капацитет на микро, малки и средни предприятия в ЕС чрез практическо обучение, съобразено с техните нужди;
v да повиши информираността на бизнеса в ЕС и на ПОО общността за значението на организационните иновации и тези на работното място и да създаде необходимата за това култура за подкрепа.
Целева група:
1) Микро, малки и средни предприятия
2) Доставчици на продължаващо Професионално Образование и Обучение /ПОО/, включително:
+ специално създадени за целта организации
+ отделни лица, които предлагат ПОО услуги
+ работодатели, предоставящи обучение като част от своята дейност
+ обучаеми в продължаващо ПОО
+ обучители в продължаващо ПОО
+ лица, отговорни за разработването на ПОО
Проектът е насочен към 2 основни целеви групи – МСП (микро, малки и средни предприятия) и доставчици на продължаващо ПОО. МСП представляват основната форма на бизнес организации във всички страни на ЕС и допринасят значително за благосъстоянието и заетостта, докато доставчиците на ПОО са един от основните и логични, осигуряващи обучение на работната сила, необходими за повишаване на конкурентоспособността на предприятията и промишлеността.
Основни резултати и продукти:
InnoWork Учебна Програма:   Учебната програма за InnoWork ще съдържа елементи като специализация (за обучаеми), необходими предпоставки за вземане на курса, целите на курса, ключови компетенции, които ще бъдат разработени в рамките на курса, както и съдържанието на курса; те ще послужат като основа за разработване на структурата на учебния материал. При разработването на учебната програма ще бъдат включени както МСП, така и за доставчиците на ПОО.
Учебно съдържание: Учебното съдържание ще бъде разработено в унисон с приоритета на Европейската комисия за иновации на работното място, чрез интегриране на модул, посветен на темата, като част от обучението за организационни иновации. Учебните материали ще са насочени към търсене и повишаване на иновациите и креативните умения чрез предоставяне на информация за основните теми, като например "Лидерство за иновации", "Технологията като средство на иновативни идеи", "Креативно управление на работното място".
Насоки за доставчици на ПОО: Насоките ще бъдат кратко методическо ръководство  за доставчици на ПОО по разработеното учебно съдържание на InnoWork. Документът ще е обобщаващ и фокусиран и също така ще има провокираща функция да накара доставчиците на ПОО да посетят уеб сайта на проекта и да проучат наличните материали.
Уебсайт на проекта InnoWork: Уебсайтът на проекта ще има две основни цели да представи на МСП учебното съдържание в удобен за потребителя начин и да е инструмент от полезни упражнения за ПОО институциите. Всички материали, разработени в рамките на жизнения цикъл на проекта ще бъдат на разположение на интернет страницата за свободно изтегляне.

================================================

Партньорска среща в Университета за Приложни Науки, гр. Вааса

След провеждането на първоначални проучвания и задълбочени интервюта сред МСП и доставчици на Професионално Образование и Обучение, партньорите по проекта InnoWorkпроведоха своята втора партньорска среща в VAMK - Университет за Приложни Науки, гр. Вааса, Финландия, на 12-13 Март, 2015 г.
По време на срещата представителите на всички партньори по проекта обсъдиха резултатите от проведеното количествено и качествено изследване във всичките 6 партньорски държави и Сравнителния  доклад относно изследването. Те определиха Спецификацията на курса за смесено обучение в оживена, ефективна дискусия, която беше ръководена от Йохан Лайстер от MERIG (Австрия). Първоначално събраните материали по отношение на трансфера на Знание и особеностите на изискванията за обучение бяха представени накратко. След това, базирайки се на обменената информация, дискусията относно това кои теми да бъдат включени в обучителните материали  прерасна в структурирано планиране на Разработването на InnoWorkобучителна програма, обучителни материали и ръководства със задачи и под-теми.
Мястото на срещата `Creativelab` беше избрано като пример за креативна лаборатория, която подкрепя иновациите във фирмите и организациите. Също тока то е и приятно място за срещи, което събира хората заедно за разработване на нови идеи, предоставя среда, напътствия, експерти и програма определена според нуждите.
Иновацията на работното пространство се приема за подобряваща мотивацията на персонала и работните условия, като по този начин се подобрява също продуктивността на труда, общото организационно представяне, способността за иновации, реактивността към пазарни промени и с това конкурентоспособността на бизнеса.
Партньорите по проект InnoWorkработят, за да допринесат за създаването на по-иновативна, приятелски настроена среда за микро, малки и средни предприятия в ЕС и да повишат тяхната бизнес приспособимост, осигурявайки необходимото за целта обучение за правенето на организационни иновации.
Втората партньорска среща приключи с преглед на отчета за напредъка и проведените дейности за  разпространение и определяне на следващите стъпки при изпълнението на проекта.

 

Проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в съобщението.
 
InnoWork - Към по-иновативна работна среда