Проект CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете"

Проект CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете

Водещ партньор: Община Виченца, Италия.

Брой Партньори: 15

Продължителност: 36 месеца

 • Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на по-малките им околни градове и да се подкрепи ролята на местната власт като политически и административен орган, направлявайки техните общини в развитието на устойчиви енергийни стратегии.
 • Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енергия във всички обучавани градове по време на изпълнение на проекта, отнасящо се до използване на местни ресурси, включване на всички заинтересовани страни и обществеността за повишаване на осведомеността, с цел да се използва устойчивото планиране на енергия.
 • Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енергия и да се осигури последователно прилагане и политическа приемственост на Плана за действие за устойчива енергия по време и след края на проекта.
 • Да се популяризират резултатите и да се разшири мрежата от енергийни побратимени градове и енергийни побратимени градски агломерации на ниво ЕС.


Целеви групи:

 • Основната целева група на CONURBANT са Общините, в частност средни и големи общини (над 50,000 жители), и съседните им по-малки градове (обикновено с по-малко от 20,000 жители).
 • По-специално, средни и големи общини и конурбации с малко или никакъв опит в Конвента на Кметовете, в инвентаризацията на парникови газове (GHG emission) и планове за устойчиво енергийно развитие.
 • Тези общини са наречени “Обучавани общини”. Те са партньори по проекта (8 общини) в 7 държави (Виченца – Италия, Осиек – Хърватия, Палма де Майорка – Испания, Лимасол – Кипър, Арад – Румъния, Тимишоара –Румъния, Саласпис – Латвия, Враца – България). Общо те включват население от над 2 милиона души.
 • Малките общини са наречени “Градове - конурбации” и са съседните общини на осемте обучавани общини и на двете “Обучаващи общини” с повече опит (Падуа– Италия и Алба Юлия - Румъния). Те не са партньори по проекта.
 •  Обучаваните общини и Градовете – конурбации заедно наброяват население над 2,5 милиона.


Дейности по проекта:

 • Дизайн и изработка на брошури
 • Дизайн на годишни бюлетини с новини
 • Поддръжка на Уебсайта на проекта с актуални събития към проекта
 • Изготвяне на финална брошура за края на проекта с описание на постигнатите цели
 • Подпомагане организирането на 2 международни семинара в Брюксел, свързани с устойчивата енергия.

Резултати по проекта:

 • 2 централизирани обучителни семинара във Виченца и Алба Юлия (обучени 80 политици и техници);
 • 2 обучителни обиколки в Падуа и Алба Юлия и организирана поне една обучителна обиколка извън консорциума;
 • 8 Обучавани общини и поне 40 Градове-Конурбации обучени на местно ниво (обучени 120 политици и техници);
 • 2 открити сесии за обучение, организирани в Брюксел за общините от ЕС (20 участници, включително и политиците);
 • Материали за обучение, предоставени на националните езици и английски език;
 • Избор на поне 2-3 дейности от изготвения план за устойчиво енергийно развитие, които трябва да се изпълнят още първата година след изготвяне на плана (изпълнени 96 действия);
 • Изпълнени процедури за мониторинг във всеки град – конурбация;
 • 1 стратегия, споделена и одобрена от всички отдели в общината с участието на политическата опозиция;
 • Одобрение от Общински съвет на 90% от плановете за устойчиво енергийно развитие;
 • Организиране на ежегодни дни на Енергията.


За повече информация :
Търговско-промишлена палата Враца
тел. 660271, 660273
е-mail: cci-vr@online.bg
Илиана Филипова, Миглена Асенова, Николай Геловски

Проект CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в \