Learning by Doing/"Учене чрез практика“

Наименование на проекта:   Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в
                                                   професионалното образование и обучение в Дунавския регион за
                                                   ефективно модернизиране на системите за професионално
                                                   образование и обучение

Акроним на проекта:             Learning by Doing  / „Учене чрез практика“

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Продължителност:                      01.01.2017 – 30.06.2019              

Покана, приоритет:                     Покана 1, Добре управляван Дунавски регион

Водещ партньор:                         Търговско-промишлена палата Будапеща, Унгария

Партньори по проекта:

 • Национален офис за Професионално Образование и обучение и образование на възрастни Унгария
 • Хърватска икономическа камара-областна камара Вараждин Хърватска
 • Търговско-промишлена палата Бърно Република Чехия
 • Търговско-промишлена палата на Словения Словения
 • Институт на Република Словения за професионално образование и обучение Словения
 • Търговско-промишлена палата - Враца България
 • Министерство на Образованието и Науката - Регионално Управление на Образованието, Враца България
 • Търговско –индустриална и аграрна палата Тимишоара Румъния
 • Национален център за техническо професионално образование и развитие на обучението Румъния
 • Регионална търговско-промишлена палата Братислава Словакия
 • Търговска- палата Белград Сърбия
 • Институт за напредък в образованието Сърбия
 • Икономическа камара на кантон Сараево Босна и Херцеговина
 • Министерство на Образованието, науката и младежта, кантон Сараево, Босна и Херцеговина
 • Икономическа камара на Черна гора Черна гора
 • Транскарпатски Унгарски институт Ференц Ракоци II Украйна
 • Търговско-промишлена палата на Република Молдова
 • Индустриално-търговска палата на Долна Бавария в Пасау Германия
 • Търговско-промишлена палата Виена Австрия
 • Министерство на предприемачеството и занаятите Хърватска
 • Държавен институт за Професионално образование и обучение Словакия
 • Соларис Център за развитие на младежта и околната среда ООД Захсен Германия
 • Нестле Унгария АД Хърватска

Основна цел:

Проектът цели подобряване капацитета на заинтересованите страни в процеса на професионално образование и обучениe /ПОО/ чрез подобряване на регионалните, националните и транснационалните партньорства, за да се улесни прехода на ПОО към по-ефективно `базирано на работа учене` /БРУ/ в Дунавските държави. По този начин да се развие обхватно средно образование и схеми за обучение, подпомагащи мобилността на работната сила, която да отговаря на бързо променящите се икономически предизвикателства и нуждите на бизнеса.

Специфични цели:

СЦ1 - Подобряване на институционалния капацитет и укрепване на партньорствата в ПОО - чрез учебни дейности на ниво заинтересовани лица и институции, както и на индивидуално ниво, като се  ускорява прехода към форми на ` базирано на работа учене ` според актуалното търсене.

СЦ2 - Разработване на транснационални средства за подкрепа реформата в ПОО - дългосрочен преход на системите за ПОО, включително дуално обучение и стажуване. Целта е партньорите в ПОО от Дунавския регион да разполагат с устойчиви транснационални конвертируеми средства и нагласи за ускоряване и осъществяване на необходимите комплексни и дългосрочни промени, както институционални, така и културни и организационни.

СЦ3 - Разработване на транснационална система за описание на ПОО в подкрепа на реформата на професионалното образование и обучение - подкрепа на проектната визия (изграждане на капацитет у заинтересованите страни в ПОО за засилване реформата на съществуващите ПОО системи) чрез разработване на национални/регионални стратегии, включително пътни карти, определящи отговорностите, правата и задълженията на всяка ключова организация, участваща в ПОО.

Заинтересовани страни:          

Министерства, регионални и местни власти, доставчици на ПОО, ученици и други заинтересовани страни като приедприемачи, родители, кариерни центрове, НПО и Дирекции Бюро по труда.

Основни резултати:

§  Преход към по–ефективна схема на ПОО, насочена повече към фирмите и практическо обучение
(по-специално стажуване).

§  Интензифициране при кооперирането между партньорите в ПОО в Дунавския регион и  дългосрочно сътрудничество по отношение на осигуряването на бизнес ориентирано практическо обучение в зависимост от търсенето - това е най-голямото постижение на проекта.

§  Укрепване на механизмите за сътрудничество, на трансферируеми средства и инструменти на
9 национални/регионални партньорства и други 6 участника в професионалното образование и обучение от общо 14 държави в подкрепа на Европейската реформа в ПОО в Дунавския регион.

Основни продукти:

§  Местни партньорства за подкрепа на реформата в ПОО и критични анализи на ключовите предизвикателства.

§  Национални визии относно идеалната система за ПОО чрез БРУ и действия за изграждане на капацитет за овластяване.

§  Ръководство за по-ефективно дуално обучение, Сценарий на модернизиране на системата за `базирано на работа учене` и Обсерватория за БРУ.

§  Стратегии за модернизиране на схемите за БРУ в ПОО и препоръки относно политиките.

 

За да посетите страницата на проекта „Учене чрез практика“, моля следвайте линка:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

================================

ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕ

В „Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуалното професионално образование и обучение (ДПОО) от страната“

 1. Проект „ Образованието е кауза, бъдещето - цел";
 2. Проект „Дуална квалификация - Трудът е знание!“
 3. Проект „Динамични и образовани!“;
 4. Проект „Dynamic & Educated! “
 5. Проект „Знанието е светлина, опитът е практика, двете заедно – бъдеще!“
 6. Проект „ИЗГРАЖДАМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ”.

Победителят ще бъде обявен публично до 12:00 часа на 16 юли 2018 г. в секцията на проекта, както в блога на проекта.

================================

16 юли 2018 г.

Търговско-промишлена палата – Враца и МОН-Регионално управление на образованието Враца обявяват

Победител в националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори
в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната по проект Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение /ПОО/ (Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems - Learning by Doing), Референтен № DTP1-075-4.1, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Допуснатите до оценка проекти бяха оценени от жури на национално ниво съставено от Държавен експерт „Професионално образование и обучение“ в МОН, Директор на Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО, Национален експерт по дуално образование, Художник, експерт „Приложна графика“ /Графичен дизайн и Управител на „Чех Пласт“ ООД, председател на Асоциация „Български врати и прозорци”
с Председател на комисията  Мениджъра по проекта и Изп. Директор на ТПП-Враца.

Съгласно експертната оценка победител е проект: 

 с автор Димитър Бонков.

================================

ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДУАЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ДУАЛНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - Образователно телевизионно студио

Образователно телевизионно студио "Как да открия своя път в живота"

Образователно радио студио "ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ"

Ден на отворените врати в Центромет АД

Ден на отворените врати в "Чех пласт" ООД

Ден на отворените врати в Гарант 90-Цонев и СИЕ ООД

Ден на отворените врати в Ситистрой-2000 ООД - радио репортаж

Ден на отворените врати в "РОМТЕХ-3 Ес” ООД - ТВ репортаж

Ден на отворените врати в "О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ - радио репортаж

Ден на отворените врати в "О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ - радио репортаж

Ден на отворените врати в "Чех пласт" ООД - ТВ репортаж

Ден на отворените врати в "РОМТЕХ-3 Ес” ООД - радио репортаж

Ден на отворените врати в Лесто продукт ЕООД – Радио репортаж

Ден на отворените врати в "О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ - ТВ репортаж

Ден на отворените врати в Ситистрой - 2000 ООД - ТВ репортаж

Ден на отворените врати в Гарант 90-Цонев и СИЕ ООД

Ден на отворените врати в Центромет АД - ТВ репортаж

=========================================

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ

В периода 4 и 5 октомври 2018 г., в рамките на проект Learning by Doing се проведе Обмен на персонал, в град София, с  участието на представители на МОН, ТПП-Враца, НАПОО, РУО Враца, Агенция по заетостта и представители и заинтересовани страни от страна на партньорите по проекта.

Събитието се състоя в НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, гр. София. От името на двете партньорски организации от България, Търговско-промишлена палата – Враца и Регионално управление на образованието, Враца г-жа Галина Евденова представи актуална информация относно проекта, изпълнението на дейностите, същността на дуалното обучение и предизвикателствата пред базирано на работа учене и модернизиране на системата за професионално образование и обучение. Министерство на образованието и науката, Дирекция „Професионално образование и обучение, представи презентация на тема „Предизвикателства и съответстващи политики на МОН за модернизиране на ПОО и въвеждане на дуалната система на обучение в България“. Също така по време на събитието беше представен и пилотния проект ДОМИНО. Изнесените презентации: за Участието на бизнеса в разработване на учебни планове и програми: представена от национален експерт по  дуално образование и „Обучението на възрастни в реална работна среда – предизвикателства и решения“, представена от НАПОО предизвикаха голям интерес и дискусия.

На 5 октомври участниците посетиха ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ – СОФИЯ  - най-голямото професионално училище в България и на Балканския полуостров с над 52-годишна история, с 1000 ученици в различни форми на обучение - дневна, самостоятелна и индивидуална. Участниците се запознаха с добри практики от ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ по следните специалности: Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна; Топлоенергетика, Електрообзавеждане на електрически превозни средства (ЕПС) за градски транспорт, Автотранспортна техника и Автомобилна мехатроника.

За повече информация относно събитието и проекта, моля свържете се с г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@online.bg

=============================

Обучението е кауза, бъдещето - цел

=============================

Панорама на образованието

„Щастлив съм, че в нашия град виждам много мотивирани хора, които стимулират децата си да учат, за да работят. В последните няколко години се акцентира върху професионалното образование. Това е доказателство, че училищата във Враца осъзнаха, че това е начинът младите хора да останат в града, да работят тук и да създават семейства. Благодаря на всеки един от Вас, който не просто преподава в училище, а вдъхновява децата да придобиват нови и различни компетенции“. С тези думи кметът Калин Каменов откри седмото издание на Панорамата на образованието във Враца.

В седмото издание Панорама на образованието, което се проведе на площад „Македония“, се включиха всички начални, средни и профилирани училища, професионални гимназии в града, филиалите на висшите учебни заведения, образователни и езикови школи, както и Центърът за кариерно развитие.

Официални гости на седмото издание на Панорама на образованието бяха кметът на Община Враца Калин Каменов,  заместник-кметът Петя Долапчиева, представители на Регионално управление на образованието, Търговско-промишлена палата – Враца  и граждани.

Целта на образователното изложение е да даде възможност на всички учебни заведения на територията на общината да се представят пред обществеността. Тази година особено внимание беше отделено на професионалните гимназии и дуалното обучение, предлагащи нови и атрактивни специалности.

==========================================

Проектът Learning by Doing (Учене чрез практика) по Програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ 2014-2020“  има за цел да подобри капацитета на всички заинтересовани участници в професионалното образование и обучение (ПОО) чрез укрепване на регионалните, национални и транснационални партньорства в дунавските страни, като включи 24 партньори по проекта. Поради идентифицирана нужда от регионален обмен и учене проектът има за цел да развие схеми за професионално образование и обучение, подпомагащи трудовата мобилност и реагиране на бързи икономически промени и на нуждите на фирмите чрез осведомяване за социално-икономическите и културните предизвикателства и недостатъци. За целта проектът се съсредоточава върху намаляването на системните различия, както и на дисбаланса на пазара на труда и образованието в Дунавския регион. Крайната цел е да се насърчи системата за ПОО като привлекателно и конкурентно средство.

Представяме Ви един от резултатите на проекта, разработеният по време на изпълнението му СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ БАЗИРАНО НА РАБОТА ОБУЧЕНИЕ.

========================================

ДНИ НА ПРОФЕСИИТЕ ВРАЦА  2019

„Изборът на професия е едно от най-важните решения в живота на всеки човек, защото подходящата професия е тази, която преди всичко ни кара да се чувстваме удовлетворени и значими. Тя трябва да отговаря на индивидуалните способности на учениците, но и на потребностите на пазара на труда. Целите, които си поставяме с тези дни на професиите са постигане на по-добра информираност на ученици и родители, както и пряка връзка с професионалната ви реализация. Избирайки училището, вие избирате своето бъдеще“, каза пред учениците Евденова.

От Езиковата гимназия във Враца подканиха децата да изучават наесен при тях професията „Графичен дизайн“, която по думите на директора на училището Валентина Михайлова развива творческо мислене, креативност и предлага сигурна реализация на пазара на труда.

ПГ „Димитраки Хаджитошин“ очаква ученици в направленията строителен техник, пътен строител и производство на облекло.

Ученици от ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ впечатлиха със свои изобретения, сред които робота „Атом“, изработен и програмиран от учащите. Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство за пореден път показа колко са добри възпитаниците им в кетъринга.

Ученици от СУ „Христо Ботев“ и математическата гимназия също се включиха в дните на професиите, представяйки новите направления, които ще се изучават наесен.

Представители на местния бизнес също подредиха свои щандове, показвайки, че подкрепят училищата и са готови да посрещнат във фирмите си млади и добре подготвени кадри.

„В нашата фирма имаме стажанти от врачански училища и с радост мога да заявя, че показват много добри знания. Ние от наша страна допринасяме за практическите им умения, които трупат още преди да са завършили средното си образование. Готови сме да вземем на работа именно такива младежи, като дори ще подкрепяме финансово ако искат да учат в задочна форма и висше образование“, каза Диана Върганова от фирма Ромтех 3ЕС ООД-Враца.

========================================

Learning by Doing/"Учене чрез практика“Видеото представя основните и важни моменти при изпълнението на проект Learning by Doing/"Учене чрез практика“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Настоящето видео има за цел :

- да повиши капацитета и знанията на заинтересованите лица за по-ползотворно сътрудничество;

- да допринесе за протичащия процес на реформа в Системата на професионалното образование и обучение чрез модернизация за по-ефективен отговор на образованието и обучението на пазара на труда;

- да повиши ролята на фирмите за качеството на обучението при въвеждането на базирано на работа учене в системата на професионалното образование и обучение в региона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 28.05.2019 г., Търговско-промишлена палата – Враца и Регионално управление на образованието, Враца организираха Заключителна конференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“ - Learning by Doing (Учене чрез практика).

Представителите на двете партньорски организации представиха резултатите от проекта и ролята на бизнеса за модернизация на базираното на работа обучение.

В рамките на събитието официално беше подписан Ангажимент за политики за модернизация на професионалното образование и обучение чрез базирано на работа учене от представителите на основните заинтересовани страни: Инж. Таня Михайлова - Заместник-министърът на образованието, г-жа Малина Николова – Областен управител Област Враца и  г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на ТПП-Враца. Всяка от страните, съгласно сферата си на дейност, компетентност и възможности на държавна и регионална власт и бизнес поеха ангажимент за реализиране на следните политики: Създаване на условия за ефективно кариерно ориентиране на учениците и младите хора; Реализиране на последователна политика за гарантиране на качество на професионалното образование и обучение и Споделяне на ангажиментите и отговорността между основните заинтересовани страни за реализиране на модерно и ефективно професионално образование и обучение, съответстващо на нуждите на бизнеса.

По време на конференцията г-жа Илиана Филипова награди с Грамоти фирми от областите строителство, шивашка промишленост, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, за активно участие, подкрепа и ползотворно сътрудничество при реализиране на дейностите по проекта, а г-жа Евденова връчи Грамоти на училищата с дуална форма на обучение.

Конференцията завърши с представяне на специалното лого за отличаване на фирмите, участващи в дуална форма на обучение и видео-клип, представящ основните дейности и резултати по проекта.

За повече информация относно събитието и проекта, моля свържете се с г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@online.bg

class="img-fluid"

 

Learning by Doing/\