миним.изискв.

  09:14, 12 Jun 14

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕ в НЦПО в системата на БТПП-клон Враца

 

Обучението е процес на взаимодействие между обучаващи и обучаеми с цел обмяна на знания, опит, умения и идеи. За да бъде ефективен процеса на обучение на участниците трябва да се чувстват включени в процеса и да имат възможност на практика да усвоят знанията, поднесени от обучаващите.

 

1.      Подготовка на обучението.

 

1.1.  Предварителен договор.

Необходимо е да бъде сключен предварителен договор за обучението, в който заявителят поставя поръчката на изпълнителя и се договаря методологията, по която ще бъде извършено обучението.

 

1.2.  Оценка на потребностите.

Да се направи оценка на потребностите на участниците в обучението, на организацията-заявител, целевата група, финансиращата организация, организациите партньори и др. чрез лични наблюдения, проучване на документи, тестове, интервюта. Ако е необходимо, да се предоговорят целите на въздействието при нова оценка на потребностите.

 

1.3.  Избор на място за провеждане.

Да се определи мястото на провеждане на семинара, което да осигурява добър работен климат. Възможността за външни влияния, отдалечеността, цената и др. фактори влияят върху крайното решение.

 

1.4.  Многопосочност на договарянето.

Необходимо е да се договори обучението : от една страна със заявителя и от друга с обучаваните. Договарят се целите, задачите, формата /макро-дизайна/, участниците, цената и др. елементи на обучението, което трябва да бъде осъществено от обучаващия.

 

1.5.  Формиране на екипа.

Екипът, който ще реализира обучението, се подбира спрямо заявените потребности. Чрез консултативен вътрешно-екипен процес се постига разпределение на задачите и отговорностите между членовете.

 

1.6. Подготовка на материалите и микро-дизайна на обучението.

Подготвя се основният материал /програмата за обучение/, съобразен с потребностите на обучаваните. Освен това се разработват и допълнителните материали, които осигуряват процеса на усвояване на основния такъв.

 

1.7.  График на дейностите.

Изработва се график на дейностите, които ще бъдат извършени от обучаващия екип при провеждане на обучението. Отбелязва се времевата последователност, ролите и необходимите ресурси.

 

1.8.  Чужд опит.

Проучване опита на другите организации, реализирали тренинги и обогатяване собствения опит на обучаващите.

 

1.9.  Добри практики.

Изследване и обобщаване на добрите практики в конкретната сфера на обучение.

 

2.      Провеждане на обучение.

 

2.1.  Процесът на реализиране на предварителния дизайн на обучението започва със сключване на договор.

Ако е необходимо, се започва с представянето и запознаването на участниците. Обучаващият и участниците определят целта, начина, графика и правилата за работа.

 

2.2.  Обучаващият отчита и се съобразява с очакванията на участниците, адаптирайки предварително подготвения дизайн и съдържанието на обучението.

В хода на работа обучаващият следи дали поднасяната информация /упражнения, задачи и др./ съответстват на нивото на подготовка и мотивация на участниците. При необходимост се търси активна обратна връзка от участниците и се променя съдържанието и вида на процеса на обучение.

 

2.3.  Обучаващият управлява потока от информация, който тече между него и обучаваните в логическа последователност.

В началото и края на всяко представяне/упражнение, задача и др./ се сочи мястото му в цялостния план на обучение. Въпросите и предложенията на участниците се разглеждат с оглед връзката им с целта и задачите на процеса. Обучаващият се старае във всеки момент участниците да са наясно какво и защо правят. Обучаващият прави обобщения и заключения на всеки завършен етап и подетап от изложението на материала, с което поставя разглежданата тема в по-общ контекст на цикъл от обучения.

 

2.4.  Обучаващият използва разнообразни техники при представяне съдържанието на темите.

Адекватното редуване на пасивни и активни форми, самостоятелни и групови задачи, различни видове помощна техника водят до повишена ефективност на обучението.

 

2.5.  Обучаващите дават подробни и ясни инструкции на участниците в обучението за начина на провеждане на практическите упражнения.

Преди всяко упражнение / в хода на изпълнението му, ако е необходимо/ се дават инструкции за неговата цел, продължителност и правила. Задължително се проверява дали инструкцията е възприета /чрез въпроси, например/.

 

2.6.  Обучаващите следят за спазването на приетите правила за работа.

Обучаващият трябва да има ясна представа кои поведения съответстват на спазването на правилата за работа и кои – не. При нарушаване на правилата обучаващият трябва  да подаде адекватна обратна връзка на индивида или групата.

 

2.7.  Обучаващите използват груповия и индивидуален опит на участниците при усвояване на съдържанието на обучението чрез интерактивни методи.

За разлика от обучението на деца и подрастващи, при обучението на възрастни се разчита на активното включване на индивидуалния и групов опит в хода на работа. Участниците трябва да имат възможност да включат новите знания и умения в контекста на жизнения си опит, реалната си социална позиция, личностните си черти и индивидуални нагласи.

 

2.8.  Обучаващият мотивира, насърчава, ентусиазира обучаваните, а така също изслушва и зачита изказаните от тях мнения по обсъжданите въпроси.

Чрез подаване на адекватна обратна връзка, отчитане на постигнатият напредък и др. обучаващият създава подходяща за обучението мотивация у участниците. Зачитане мнението на участниците и третирането им като равноправни участници в процес на обсъждане и вземане на решения насърчава поемането на отговорност от тяхна страна.

 

2.9.  Обучаваният подкрепя усилията на участниците да решават проблемите си чрез знанията и уменията, получени по време на обучението.

С цел адекватното практическо приложение на резултатите от процеса обучаващият поставя задачи, които изискват прилагането на новите знания и умения. Самостоятелното /или с малка намеса от страна на обучаващия/ решаване на проблемите е белег за постигнати оптимални резултати.

 

2.10.        Обучаващият се грижи за поддържането на позитивни нагласи и приятелска атмосфера по време на обучението и почивките.

Позитивните нагласи и приятелска атмосфера улесняват усвояването на нови знания и умения. Чрез създаване на подкрепяща среда /позитивна обратна връзка, зачитане на индивидуалните позиции, комплименти, игрови елементи и др./ обучаващият подпомага процеса на експериментиране и усвояване на нови поведения.

 

2.11. Процесът и резултатите от обучението се оценяват от участниците по време на и/или в края на обучението. Обучаващият /обучаващият екип/ използва обратната връзка като коректив в процеса на обучението с цел гъвкаво адаптиране към потребностите на участниците.

Техниките за оценка включват мнението и на участниците в процеса. Обратната връзка от оценките се включва в адаптирането на формата и съдържанието на обучението. Чрез даване на обратна връзка, оценка на резултатите, вземане на решения в хода на работа участниците поемат отговорност за процеса и резултатите. Съобразяването на процеса на обучение не само с общата заявка, но и индивидуалните и моментни потребности на участниците, води до по-голяма включеност и ефективност.

 

2.12.  В края на обучението обучаващият провежда обсъждане с участниците на следващите необходими за тях обучения.

Обсъждането на индивидуалната и/или групова стратегия за по-нататъшно развитие е логичен преход между края на обучението и прилагането на резултатите в практиката. Обучаващият подава обратна връзка за постигнатите резултати и бъдещите възможности и евентуално поема ангажимент за бъдещи съвместни действия.

 

 

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ в НЦПО в системата на БТПП-клон Враца

 

Представеният по-долу списък с професионални умения, квалификации и компетентност н обучаващия/треньора в НЦПО-клон Враца е опит да се определят някои основни параметри и изисквания към хората, които се занимават с обучение в областта на професионалното обучение.

 

Този списък може да бъде допълван с други полезни умения и професионални характеристики, които променящата се действителност ще постави пред обучаващите.

 

1. Квалификация, образование и опит на треньорите/обучаващите.

 

Треньорите/обучаващите са хора, които в значителна степен допринасят за развитието на индивидуалните човешки, груповите и организационните ресурси в НЦПО-клон Враца чрез провеждането на тренинги, семинари, курсове или консултации. Значимостта на тяхната дейност налага определени изисквания към опита и уменията им за работа в областта на професионалното обучение.

 

1.1.  Минималните изисквания към квалификацията на обучаващите :

 

А/ За лектори :

 • бакалавърска степен /четири годишен курс на обучение/ от висше учебно заведение или дългогодишен опит и
 • признати заслуги по специалността ;
 • препоръка от един лектор/треньор с най-малко двегодишен опит в областта на професионално обучение;
 • опит в работа с Центрове за професионално обучение.

Б/ За треньори :

 • бакалавърска степен от висше учебно заведение или дългогодишен опит и признати заслуги по специалността;
  150 часа собствено участие в групова работа по време на тренинги и интерактивни семинари;
 • 50 часа работа под супервизия – от колега с минимум две годишен стаж;
 • препоръка от един лектор/треньор с най-малко двегодишен опит в областта на професионално обучение;
  опит в работа с Центрове за професионално обучение.

В/ За фасилитатори :

 • 150 часа собствено участие в групова работа по време на тренинги и интерактивни семинари;
 • 50 часа работа под супервизия – от колега с минимум две годишен стаж;
 • препоръка от един лектор/треньор с най-малко двегодишен опит в областта на професионално обучение;
  опит в работа с Центрове за професионално обучение.

2. Компетентност на треньора/обучаващия

 

Компетентностите включват набор от умения и характеристики по отношение на съдържателната, процесуална, техническата и организационната страна на тренинга/обучението.

 

2.1.  Съдържателни

 

А/ Подбор и анализ на информацията по темата

 • Познава добре и непрекъснато осъвременява представата си за теориите, концепциите и изследванията в областта, в която обучава
 • Стреми се да има достъп до подходящи материали и източници на информация
 • Умее да синтезира наличната информация в учебни материали, съответстващи на нивото на подготвеност на обучаемите
 • Умее да изгради цялостна програма от различни видове познания, необходими на обучаемите или да вгради по подходящ начин в цялостната програма, представения от него/нея материал.

Б/ Оценка на потребностите на обучаваните

 • Използва подходящи методи за оценка нивото на знания и умения на участниците, както и на техните нагласи и мотивация в различните етапи – преди сключване на договора, в началото на обучението, в процеса на работа и след това.

В/ Избор на подходящи цели на обучението.

 • Формулира цели на обучението, които са съобразени с резултатите от оценката на потребностите, изискванията на договора, наличните теоретични и практически разработки по темата и контекста на работа.

Г/ Изработване на подходящи материали за обучение.

 • Материалите трябва да са съобразени с наличната информация, реалността, потребностите и възможностите на обучаемите.
 • Материалите трябва да отговарят на целите и на задачите на обучението като представят информация в удобен за ползване от потребителите вид /ниво на сложност, графичен вид, технически средства и др./.

Д/ Адекватна оценка и представяне резултатите от обучението във всеки негов етап.

 • Използвайки подходящи средства за оценка на резултатите от обучението на всеки негов етап /след всяка логическа завършена част, на всеки по-важен етап, в края и известен период след това/, обучаващият трябва да формулира тези резултати и изводите от тях по начин, който е разбираем и мотивиращ за участниците в процеса. Не се препоръчва резултатите от обучението да бъдат неадекватно представяни /прекалено критично или оптимистично/ с оглед на краткосрочни цели /запазване на доброто настроение или мотивация чрез натиск/, тъй като в дългосрочен план това снижава отговорността на обучаващите се и нарушава техните права за адекватна обратна връзка.

Е/ Умения за формулиране и споделяне на препоръки за по-нататъшно развитие.

 • Използвайки изводите от оценката на потребностите и резултатите от обучението, обучаващият трябва да може да формулира индивидуални и групови препоръки за развитие. Препоръките трябва да са реалистични, да мотивират и да водят до повишена индивидуална и групова ефективност.

Ж/ Умения за проследяване резултатите от обучението след неговия край.

 • В рамките на договорените условия за предоставяне на услуга обучаващият трябва да може да избере адекватни методи след края на обучението, чрез тестове, анкети, отчети и др., обучаващият трябва да може да диагностицира реалният ефект на обучението и да препоръча /ако е необходимо/, следващи стъпки в процеса на развитие.

2.2. Процесуални

 

А/ Умения за представяне на обучението по най-адекватния начин.

 • Тази компетентност препоръчва владеенето на учения, свързани с представянето на материала – използването от треньора на гласа, очите, тялото, различни истории или реквизити, илюстрации, аналогии или хумор, с цел повишаване ефективността на обучението. Уменията за представяне трябва да бъдат съобразени с контекста на целите на групата. Тази компетентност изисква треньорът да притежава и умението да извлича опита на аудиторията, да го обобщава и се опира на него в работата си по време на обучението.

Б/ Умения за боравене с различни методи и техники за обучение.

 • Необходимо е обучаващият да познава и използва различни методи и техники в процеса на обучение, съобразно изискванията на целите, ситуацията и обучаваните. Тази компетентност изисква познаване и умение за използване на отделните методи, както и готовност да се обоснове техния избор във всеки един момент. Владеенето на интерактивни методи и техники за обучение е задължително за треньорите и фасилитаторите.

В/ Умения за общуване.

 • Уменията за общуване включват както владеенето на вербална и не вербална комуникация, така и задаването на въпроси и формулирането на подходящи отговори, даването на обратна връзка и споделянето, следване целите на процеса  и използването на подходящи реакции спрямо партньора. Треньорите и фасилитаторите да притежават широк поведенчески репертоар, както и умение да го използват адекватно на контекста.

Г/ Умения за подкрепа и мотивация на участниците.

 • Тази компетентност препоръчва треньорът да подбира и използва стимулиращи и мотивиращи техники /позитивна обратна връзка от водещия и/или групата, подпомагане на адекватната самооценка, упражнения за повишаване на тонуса и др./, които увеличават възможностите за успешно предоставяне на участниците и групата съобразявайки ги с нуждите и целите на обучението.

Д/ Умения за управление на групова динамика.

 • Уменията за управление на груповата динамика се характеризират с поставянето на задачи, адекватни на етапа на развитие на групата и използването на методи и техники, които стимулират нарастване индивидуалната и групова ефективност. Управлението на груповата динамика включва например избор на техника за стимулирането на групата за обсъждане, чрез сблъсък на мнения, или предпазването от ненужни конфликти, според контекста на ситуацията.

Е/ Умения за решаване на конфликти.

 • Уменията за решаване на конфликти включват възможността за адекватна оценка на ситуацията, даване на обратна връзка на страните в конфликта и предлагането на метод за намиране на адекватно решение.

2.3.Технически

 

А/ Умение за изработване на подходящи като форма и вид материали.

 • Графичното и стилово оформление на материалите изисква обучаващия да познава наличните и търси нови решения. Решенията относно броя на буквите на една страница, различните видове шрифт и др. Улесняват или затрудняват визуалното възприятие на материала. Редуването на информация с въпроси, илюстрации и др. влияе на процесите на учене и запаметяване.

Б/ Умения за използване на спомагателна техника /шрайбпроектор, видеоплейър, компютър, касетофон, видеокамера и др./

 • Без да е задължително да се владеят всички видове и марки спомагателни средства, е необходимо обучаващият да прецени кога дадено средство ще повиши ефективността на обучението и да овладее необходимото техническо умение за използването му.

В/ Умения за управляване и контролиране на физическата среда – температура, светлина, шум и др.

 • Познавайки влиянието на физическата среда върху процеса на обу