STAR

  09:14, 12 Jun 14

STAR - Supporting Training Around Regions

Подкрепа на обучението в регионите

Проектът се финансира от Европейската комисия, Бюджетна линия 220207

НОВО! ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТОРННО ОБУЧЕНИЕ

НОВО! ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Основна цел:

 • Да се подобри конкурентноспособността на фирмите, намиращи се в граничните региони на ЕС чрез организиране на обучения и семинари за "mass customization"

Специфични цели:

 • Да се подобрят уменията и компетенциите на работниците в областта на "mass customization"
 • Да се подпомогнат фирмите за получаване на конкурентни предимства
 • Да се благоприятства включването на възрастни работници на трудовия пазар, като се създават нови източници на заетост

Продължителност: 18 месеца от Септември 2006 – Март 2008

Целеви групи:

 • Мениджъри и работещи във фирми, разположени в гранични региони (15 заети в Италия в областта на машиностроенето, 15 заети в Гърция в областта на текстила и 15 заети в Словения в областта на машиностроенето и преработка на пластмаси)
 • Възрастни, но опитни работници, които имат нужда от преквалификация, за да повишат своите умения
 • Работещи във фирмите, които нямат умения

Основни дейности:

 • Събиране на добри практики от реални фирми, успешно прилагащи стратегията Mass Customization в шестте държави. Тези добри практики ще бъдат оформени в Наръчник, достъпен за всеки, заинтересован
 • Подготовка на учебни материали
 • Обучение за обучители във Вичнеца, 26-27 март 2007 год.
 • Обучителни семинари за фирми в Италия, Гърция, Словения, Унгария и България
 • Заключителна конференция в Италия - март 2008 год.

В рамките на проекта ще бъдат обучени мениджъри на 45 фирми и 15 безработни лица с натрупан опит между 40-55 години от Италия, Гърция и Словения. Фирмите ще бъдат избрани от секторите машиностроене, текстил и машини и обработка на пластмаси. Те ще получат нови знания за това как могат да променят производствения си процес, използвайки инструментите на "mass customization" и същевременно как да бъдат конкурентни на международните пазари.

Търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център Враца бяха домакин на среща на партньорите, която се състоя на 29-30 януари 2007 год.

На 9 октомври ТПП и ЕИЦ Враца организираха семинар за фирми от региона, на тема "mass customization".

Резултати и продукти:

 • В резултат от изпълнението ще се подобрят уменията и компетенциите на мениджъри и ръководни кадри във фирмите-бенефициенти, ще се разработят нови стратегии, което ще доведе до повишаване на конкурентноспособността им, по-добри възможности за наемане на работа в такива фирми. Възрастни и необучени работници ще получат допълнителна квалификация и ще могат успешно да се реинтегрират на пазара на труда

Партньори:

 • Италия: Unioncamere Veneto - Евро Инфо Център Венето, CPV, Treviso Tecnologia, ТПП Тревизо, Informest - Евро Инфо Център Гориция
 • Гърция: Federation of Industries of Northern Greece
 • Словения: Евро Инфо Център Копер
 • Унгария: Békés County Labour Centre
 • Дания: Евро Инфо Център Виборг
 • България: ТПП и Евро Инфо Център Враца

Първата среща на партньорите се проведе във Венеция на 3-4 октомври 2006 год.

Терминът "mass customization" все още не е навлязъл активно в българската икономическа терминология, тъй като самия подход не е широко известен и приложим. Опитвайки се да изясним съдържанието на "mass customization" на български език, можем да го наречем "серийно производство на персонализирани продукти". В хода на проекта ТПП и ЕИЦ Враца ще изготвят и ще разпространят чрез медиите поредица материали, с които по-подробно ще се разясни концепцията за "mass customization" и начините за нейното прилагане.

С финансовата подкрепа на Европейската комисия - ГД "Разширяване".

Настоящия материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на този документ се носи единствено от ТПП и Евро Инфо Център Враца и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява възгледите на Европейския съюз