Obuchenie_AUPT

  09:14, 12 Jun 14

Проект "Планиране развитието на туризма в община Враца" на Търговско-промишлена палата – Враца, Програма АУПТ на Агенцията по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка, компонент "Планиране на местното икономическо развитие"

КОНСУЛТИРАНЕ ИЛИ ПАРТНЬОРСТВО, А МОЖЕ БИ И ДВЕТЕ....

През изминалите три месеца се проведе планираното в Проекта на Търговско-промишлена палата – Враца, обучение на местната икономическа общност по три основни теми : "Анализи и проучвания в туризма", "Маркетинг и комуникации в туризма" и "Стратегическо планиране на туризма".


Участниците в обучението се обединиха около становището, че в момента в община Враца доминират процесите на консултиране, не в смисъла на съвместни решения и съвместни действия за развитие на туризма. Този факт обаче не даде повод за неудовлетвореност, защото чрез консултирането все пак се търси консенсус като баланс на централизирания подход на планиране, могат да се правят предложения, които иначе не биха стигнали до тези, които вземат решения.
По време на обученията бяха дискутирани важни въпроси като :
- ясното разбиране на същността на процеса на партньорството при планирането развитието на туризма в община Враца;
- в тази връзка  - ясните роли и отговорности, в т.ч. нормативно регламентирани и особено тяхното разбиране от самите участници;
- предоставяната информация от местните власти по отношение развитието на туризма в общината;
- участието на важните за изпълнението и вземането на решения за развитието на туризма лица;
- доверието между участниците;
- времето за формиране на ефективни структури за партньорство и за качествени процеси на консултиране в областта на туризма.
Независимо от осъзнаването на общия интерес и съгласието по общия приоритет на участниците в обучението, а именно развитието на туризма в община Враца, конкуренцията между самите тях бе неизбежна, особено при решения за локализиране на проекти. Но индивидуалният подход и конкуренцията са преодолими, ако нуждите са осъзнати, на базата на съпоставяне на "ползите и разходите" и преди всичко чрез диалог и постигане на съгласие между самите участници.
От особена важност за резултатите на Проекта бе участието в обучението на представители на Областна администрация Враца. Техният интерес бе предизвикан във връзка с предстоящото разработване на Областна стратегия за развитие на туризма. Представители на бизнес, местна и публична власт заедно търсиха отговори на въпроси като : "Партньорство за какво (и защо) ?", "Партньорство – как и на какво ниво ?"
Партньорството в планирането, програмирането и мониторинга на програмите в сектор туризъм изглежда е по-важно от партньорството по отделни проекти. И в нашия случай то изисква не само и не толкова законодателство, колкото формирането на връзки и доверие между партньорите.
В края на обучението бе сформиран неформален клуб "Приятели на туризма", който в работни срещи с представители на Община Враца ще състави "Стратегия за развитие на туризма в община Враца" и ще я представи на широко обсъждане сред обществеността на Враца.


Търговско- промишлена палата – Враца поставя пред обществеността като цяло и заинтересованите от развитието на туризма следния въпрос:

Какво според Вас е важно да се направи за планирането на туризма във Вашата община ?

Вашите отговори ще ни помогнат да оценим ефекта от нашата дейност.
Най-оригиналните отговори ще бъдат публикувани на Интернет страницата на проекта.
Отговорите си изпращайте на е-mail : cci-vr@bitex.com , на факс : 092/626308, или по пощата на адрес : гр. Враца 3000, п.к. 267, Търговско-промишлена палата – Враца, за Проект по Програма АУПТ.