PPP_CCI

  09:14, 12 Jun 14

ПРОГРАМА ФАР 2004 -  Икономическо и социално сближаване

Грантова схема за  ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Проект: Регионален център за привличане на инвестиции – Северозападна България (ROSIO)

1. Партньори
Водещ партньор: Търговско-промишлена палата Враца
Партньори: Община Мездра, Община Бяла Слатина.
Асоцииран партньор: Асоциация на Общините от Западна Стара Планина “Хемус-Запад” - Мездра

2. Стойност на проекта
Стойността на проекта е 30 650 евро, като безвъзмездна помощ е на стойност 22987,50 евро (75%)

3. Продължителност на проекта
10 месеца

4. Цел на проекта
Предвижда се да бъде създаден регионален център за привличане на инвестиции (ROSIO), който да е устойчив и способен да се самофинансира и функционира на модерно информационно ниво и след приключването на грантовата схема. Той ще е насочен основно към информационно обслужване на потенциални инвеститори, чиито интереси са в региона на Северозападна България.

Основната цел на проекта е чрез адекватно информационно осигуряване да създаде привлекателни условия за инвестиционен интерес чрез захранване на потенциалните инвеститори с необходимата актуална входяща информация за инвестиционна оценка на алтернативите.

Основният метод, който ще бъде използван за стимулиране на инвестиционната активност е комуникацията, предоставянето на данни и статистическа информация, които в момента или не са достъпни или са достъпни на неприемлива цена или въобще такава информация не се събира, групира и анализира. Основна задача на центъра е регулярно да обновява и изменя ако е необходимо наличната информационна база с оглед постоянна актуалност и посрещане на нуждите от информация на инвеститорите.

Основните функции, които центърът ще изпълнява са:
Предоставяне на статистическа информация на реални и потенциални инвеститори. Основният канал, по който информацията ще достига до нейните бъдещи потребители (български и чуждестранни инвеститори) ще е инвестиционен Интернет портал, разработена специално за целта.

Наличната база данни, която ще се обновява на регулярен принцип, трябва да съдържа данни в общи линии за следното:

 • Природно-географски преглед на района  – релеф, климат, води, почви
 • Преглед на транспортната инфраструктура ;
 • Демографски преглед (профил на населението и работната сила);
 • Преглед на социалната инфраструктура – училища, детски градини, университети и др.;
 • Преглед на работната сила – образователна и възрастова структура;
 • Макроикономически преглед на района – заетост, безработица, средна работна заплата, в т.ч. по сектори и отрасли, БВП на глава, структура на БВП по сектори и отрасли;
 • Основни отрасли – промишлени, селскостопански, в сферата на услугите и главните им представители;
 • Кратък преглед на националното законодателство, пряко, свързано с осъществяването на инвестиции и регистрация на дружества;
 • Систематизирана информация по стопански дейности за режимите, разрешителните и процедурите, които трябва да се изпълняват, както и списък на оторизираните институции, които издават разрешителните, списък с тяхната контактна информация, за да могат инвеститорите да се свържат с тях и получат допълнителна информация и / или формуляри за попълване;
 • Преглед на местното законодателство и разпоредби, които налагат допълнителни изисквания към бизнеса и инвеститорите в рамките на двете общини;
 • Обработваема земя по категория и площ;
 • Завършени и незавършени строежи;
 • Информация за финансовите посредници в района и услугите, които предлагат;
 • Преглед на туристическите забележителности – природно-географско описание (снимки), туристически обекти, хотели, хижи и капацитет легла, цени и допълнителни услуги;
 • Оценка и анализ на очакванията на бизнеса в двете общини в краткосрочен и средносрочен план;
 • Друга информация, която може да е от полза за потенциалните и реални инвеститори

www.rosio-nordwestbulgaria.org

За контакти и повече информация: Мария Панайотова, Станимира Боцева
Тел. 092 660271; Факс: 092 62 63 08 ; E-mail: cci-vr@bitex.com

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от TПП Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.