BSCs

  09:14, 12 Jun 14

 

                    

Кратко описание

 

 

Наименование Бизнес подкрепящи центрове – пряк път към трансгранично сътрудничество (Business Support Centres – the shortcut of cross-border cooperation)

 

Водещ партньор   Търговско-промишлена палата Враца

 

Брой партньори   2

 

Място на проекта Областите: Видин, Враца и Монтана, България и Окръг Долж, Румъния

 

Обща стойност     274 571.50 ЕВРО

 

Цели на проекта

         - Да се създаде и популяризира мрежа от трансгранични бизнес-подкрепящи центрове, които да предоставят трансгранични услуги на бизнеса и да стимулират трансграничните отношения между фирмите в целевия регион, с цел разширяване на техните пазари;

           - Да се подобри облика на целевия регион ( Областите: Видин, Враца и Монтана България и Окръг Долж, Румъния), чрез стимулиранетои на трансгранични контакти, коопериране и партньорства в бизнес средата;

Дейности по проекта

 

Основните дейности са: трансгранични бизнес-подкрепящи центрове във Враца и Крайова и създаването на мрежа между тях; извършването на 4 целеви обучения на МСП и предприемачи от целевия регион; Организирането на Дни на технологичен обмен и партньорство в гр. Враца и Крайова ; провеждането на  проучване, което да идентифицира предимствата на целевия регион; 2 работни семинара и широка промоционална кампания;  

 

Резултати от проекта

         2 изградени трансгранични бизнес-подкрепящи центрове, работещи в мрежа; Подобрена бизнес среда в региона и подобряването на „облика” на целевия регион;

Целеви групи

         100 МСП и  предприемачи от Областите: Видин, Враца и Монтана България и Окръг Долж, Румъния; местни власти; ТПП Враца, Ф-ПРО;

 

Продължителност на изпълнението         18 месеца

 

 

Открита процедура за определяне на изпълнител  - открит избор и предмет: ИЗГОТВЯНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ (ТАБЕЛИ, ПРОМОЦИОНАЛНА ДИПЛЯНА, ХИМИКАЛКИ, ПАДОВЕ, ТЕТРАДКИ, ВЪНШНИ ПАМЕТИ), ДИЗАЙН И ПЕЧАТ НА "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДИМСТВАТА НА ЦЕЛЕВИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН".

Обява за откриване на процедура и определяне на изпълнител

Пояснителен документ

Изисквания към офертите