Imigrants

  09:14, 12 Jun 14

 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА изпълнява проект "Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти". Проектът се осъществява съгласно Договор BG EIF 2008/02-04.01, по схема "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС", създаване на методология за напредъка изграждането на капацитет за реализация на тези дейности – фаза 2", с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз

Европейският фонд за интегриране на граждани на трети страни е един от четирите финансови инструмента на общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, с която се насърчава равното поделяне на отговорностите между държавите-членки, възникнали от въвеждането на интегрирано управление на външните граждани и от прилагането на общите политики в областта на убежището и имиграцията.Останалите три фонда са: Фондът за външните граници, Фондът за връщане и Европейският фонд за бежанците.
Европейският фонд за интегриране на граждани от трети страни е израз на динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и жителите на държавите-членки.
По-конкретно той подкрепя усилията на държавите-членки:
* за подпомагане на гражданите на трети страни от различни икономически, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и за улесняване на тяхната интеграция в европейските общества, както и
* за подобряване капацитета на държавите-членки за разработване и прилагане на национални стратегии за интеграция във всички сфери на обществото.
Общият бюджет на този фонд за периода 2007—2013 г. е 825 милиона евро, както следва:
* 93 % разпределени между държавите-членки.Разпределението е солидарно въз основа на броя легално пребиваващи граждани на трети страни;
* 7 % пряко управлявани от Комисията и предназначени за действия на Общността. 
Информация за Европейския фонд за интегриране на граждани на трети страни можете да намерите на уебсайта:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm