EuroProc

  09:14, 12 Jun 14

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ EUROPROC
 

   Търговско-промишлена палата – Враца участва с двама свои представители в заключителната конференция по проект  EuroPROC – „Европейско регионално сътрудничество за достъп на малките и средни предприятия до обществените поръчки”, която се проведе в гр. Фуншал, о-в Мадейра, Португалия в периода 19-21 септември, 2011 г.
    Програмата обхващаше седмо съвещание на Консорциума, отчет за изпълнението на дейностите – въведени от партньорите добри практики в сферата на обществените поръчки, постигнати конкретни резултати, предстоящи финални действия, изисквания за представянето на последния отчет  и финална конференция. Гости бяха вице-президента на регионалното правителство в Мадейра г-н  Жоао Куна и Силва, изпълнителният директор на Съвместния технически секретариат на програмата INTERREG IVC г-н Ервин Зиверис, партньорите от десетте участващи държави и присъстващите гости от Мадейра. Те проследиха с интерес изложенията на всеки един по темите: Управление и координация, Обучителни визити, Пилотни действия, Съвместни тематични семинари, Сътрудничество между европейските региони и др.

Домакините от IDERAM  /Институт за развитие на предприемачеството/ бяха подготвили и впечатляваща културна програма – обиколка на западната част на острова, посещение на вулканична пещера, арт център Casa das Mudas и др. Чудно е, че този остров може да предложи толкова много неща - исторически паметници в столицата Фуншал, приказни селища и пейзажи, назъбена брегова линия и живописни гледки. Заслужено се нарича „Перлата на Атлантика”.


 

УПРАВЛЯВАЙ ПРОМЯНАТА - КАК НОВИТЕ ПОДХОДИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЩЕ СЪЗДАДАТ НОВИ ПАЗАРИ

ПОЛЕЗНО ЗА ФИРМИТЕ И ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - НАРЪЧНИК ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЕЧЕ И НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Електронното издание на Наръчника за добри практики по обществени поръчки  по проект ЕuroPROC вече е достъпно също и на Български език. Преводът, редакцията, адаптирането на дизайна и разполагането му на достъпно място в интернет пространството е плод на работата и координираните усилия на множество специалисти.

В Наръчника ще намерите интернет връзки и препратки към законодателството на ЕС, свързано с публичните търгове. Описани са политиките, инициативите, най-новите подходи и програми на Европейската комисия по темата. Те насочват различните организации в търсенето на финансиране за разработването на иновативни инструменти.

Представени са 17 добри практики на водещи организации в услуга на МСП за търсене на информация, обучение, наставничество и организиран подход за успешно търсене на нови бизнес възможности в цял свят. Подбрани са конкретни примери, методология и истории за успеха и са посочени данни за контакт.


Допълнителна информация за проект EuroPROC, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и реализиран по програма INTERREG IVC можете да намерите в Търговско-промишлената палата - Враца.

 

Презентация:  РОЛЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НАРЪЧНИКА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

ПРОЕКТ EuroPROC

ЕВРОПЕЙСКО РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДОСТЪП НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Програма: Интеррег IV C

Продължителност: 36 месеца (септември 2008 - септември 2011)

Обща стойност на проекта: 1 513 780.10 Евро

Водеща организация: Консорциум за промоция на търговията Каталония ( Consortium for the Trade Promotion of Catalonia), Испания

Основна цел:

Целта на проекта е да се направят стъпки към подобряване на конкурентоспособността на регионите участници в проекта и по-конкретно на техните МСП чрез участие в публични търгове, като фокусът е насочен върху резултатите от възможностите, предоставени от Структурните фондове.

Основни дейности:

Компонент 1
Дейностите по този компонент са свързани с доброто управление на проекта за постигане на целите и без сериозни конфликти между партньорите, без допускане на нередности и редовно отчитане към програмата.

Компонент 2
На база на Комуникационния план, основните дейности, които се организират са:

 • уеб сайт на проекта с интранет и електронен вестник, издаван на всеки шест месеца;
 • организиране на събития за разпространение на резултатите от проекта на регионално ниво или организирани от другите партньори;
 • брошура, издадена със съдействието на всички партньори;
 • изготвяне на наръчник за добрите практики и резултатите от проекта, с изводи и препоръки;
 • интервюта и публикации;

Компонент 3
Планирани са дейности, както следва:

 • съвместни тематични семинари;
 • опознаващи визити и избор на конкретните случаи и най-добрите практики и визити на финансиращи институции;
 • обмяна на опит на експерти;
 • три обучения на междурегионално ниво;
 • тематични проучвания и наблюдения.

Компонент 4
На база иднтифицираните добри практики в рамките на Компонент 3, някои от тях ще бъдат частично или изцяло предадени на други партньори на междурегионално ниво с цел подобряване на политиките и стратегиите на всички партньори.
От януари 2010 до юни 2011 ще бъдат разработени три пилотни проекта , които ще включват по четири партньори-участници.

Потенциалните области за пилотните проекти са:

 • индивидуална подкрепа на МСП през този период, за да могат те да придобият инструменти и капацитет, който им позволява да кандидатстват по програми финансирани от ЕС;
 • международна подкрепа от ключови международни финансови институции
 • специализирано обучение за МСП и др.

За да се гарантира успешното разпространение на придобития опит, проектът публикува наръчник на добрите практики в обществените поръчки. В пътеводителя можете да откриете интернет връзки и препратки към законодателството на ЕС свързано с публичните търгове. Описани са политиките, инициативите, най-новите подходи и програми на Европейската комисия за възлагане на обществени поръчки. Те насочват различните организации в търсенето на финансиране за разработването на иновативни инструменти и проекти в тази област.

За повече информация, моля посетете страницата на проекта: http://www.europroc.eu/