Imigranti

  09:14, 12 Jun 14

Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти

Проектът се осъществява съгласно Договор BG EIF 2008/02-04.01, по схема "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС", създаване на методология за напредъка изграждането на капацитет за реализация на тези дейности – фаза 2", с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз

Начална дата: 29.декември 2009 г.

Продължителност: 7 месеца

Обща цел на проекта:
Да преведе на обществото чрез медиите принципа, че интеграцията на граждани на трети страни е двустранен динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и гражданите на държавите-членки на ЕС.

Специфична цел на проекта:
- Да разшири областите на познания на обществото от Северозападна България, за интеграцията на граждани на трети държави в българското общество.
- Да предаде на гражданите, чрез медиите, по-обширни познания за процедурите по интеграция, включително за мерки на политиката по интеграция като цяло и в частност на финансираните от ЕИФ проекти и мерки.
- Да допринесе за по-доброто възприятие на интеграцията на имигранти от гледна точка на българското общество.

Целеви групи:
1.Граждани от трети държави, установили се в Северозападен регион, област Враца, гр. Враца;
2.Приемащото общество  от  Северозападна България, област Враца, гр. Враца;
3.Медиите от България, Северозападен регион, Област Враца, гр. Враца;

Дейности:
1.Организиране на "Интеграционно кафене". В първата част ще бъде направено представяне на имиграционния феномен и многогодишните и годишни програми на ЕИФ за България. Втората част ще бъде във формат "Световно кафене", където участниците чрез активен диалог и участие ще формулират конструктивни предложения за мерки, които да водят до ефективен модел на интегриране в нашия регион.
2.Организиране на Кръгла маса "Процедурите по интеграция и ролята на медиите при отразяването и формирането на общественото мнение по имиграционните въпроси", по време на която чрез медиите ще предадем на гражданите от Северозападния регион по-обширни познания за процедурите по интеграция, включително за мерки на политиката по интеграция като цяло и в частност на финансираните от ЕИФ проекти и мерки.
3.Подготовка и издаване на поредица от  три информационни брошури, всяко от които ще е под мотото "Интеграцията – двустранен процес" и ще съдържат информация по следните теми: "Готови ли сме - да интегрираме и да бъдем интегрирани", "Културна, социална или икономическа интеграция", "Добри практики за интегриране на граждани на трети държави в страни членки на ЕС". След отпечатването им, те ще бъдат разпространени като притурки към издания на две регионални печатни медии.

Проектът е на обща стойност: 11063.26 лв. (единадесет хиляди шестдесет и три лева и 26 ст.)

Повече информация за проекта:
ТПП Враца
тел. 660271, 660273
е-mail:
cci-vr@bitex.com
Илиана Филипова, Мария Панайотова