rescent

  09:14, 12 Jun 14

 

            

 

Обща цел на проекта: да обедини хора, общности и икономики от трансграничния регион чрез изграждането на общ изследователски и статистически център, с цел засилване на румъно-българското сътрудничество.

Специфични цели: подобряване на достъпността и разпространението на информация чрез съвместен изследователски център; Устойчивост на икономическото развитие и идентифициране на най-добрите възможности за развитие на човешките ресурси, тенденцията на пазара на труда и икономическо развитие вкраткосрочен и средносрочен план в трансграничния регион.


Целеви групи: 500 МСП, предприемачи, потенциални млади предприемачии незаети лица от транс-граничния регион Румъния – България; местни и национални власти; институциик, работещи в областта на икономиката и човешките ресурси.


Водеща организация: Център за консултиране и управление на проекти, Слатина (Румъния)

Партньори: Търговско – промишлена палата Враца и Русенска търговско-индустриална камара

Място на изпълнение: транс-граничeн регион

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Бюджет: 1 048 407 EUR

Продължителност на проекта: 18 месеца (юли2010 - август2011)