PRO ACT

  09:14, 12 Jun 14

                

"ПРО-АКТ - Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация"

Проектът се осъществява съгласно Договор № 08-23-306-С/27.08.08, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общи цели:

 1. Да подпомогне повишаването квалификацията на служителите в структурите на гражданското общество в партньорство със структурите на държавната администрация от Северозападен регион на планиране.
 2. Да се стимулира изграждането на ефективно и дългосрочно сътрудничество между държавната администрация и структурите на гражданското общество от Северозападен регион на планиране чрез подобряване на тяхното взаимодействие при прилагането на регионалните, държавните и европейски политики на регионално ниво, както и създаването на механизми за обратни връзки и практики за взаимодействия между нестопанския сектор и администрацията.

Специфични цели:

 1. Да се повишат знанията, уменията и капацитета на служителите в НПО от Северозападен регион на планиране, свързани с устойчиво развитие на техните структури, чрез провеждането на специализирани обучения;
 2. Да се трансферират европейски опит и успешни практики в областта на комуникацията между неправителствения сектор и администрацията от страни от Европейския съюз.
 3. Да се осигури достъп на неправителствените организации и публичните власти от целевия регион до информационните източници на ТПП Враца (библиотека, членска база данни).
 4. Да се укрепи институционалния и организационния капацитет на НПО от Северозападен регион на планиране, чрез което да се засили тяхната роля като посредник между гражданското общество и фирмите от една страна и държавната администрация от друга;
 5. Да се изградят основите на ефективно партньорство и сътрудничество между организациите от неправителствения сектор и местната администрация, както и между самите НПО от Северозападен регион на планиране.

Продължителност: 12 месеца (01.09.2008 - 27.08.2009)

Целеви групи:

 • НПО от Северозападен регион за планиране
 • Търговско-промишлена палата Враца
 • Публични власти и Областна администрация Враца

Основни дейности:

 • Хоризонтални дейности за управление и координация на проекта, изграждане на екип, партньорски срещи
 • Организиране и провеждане на обучения за НПО в областта на: Финансови въпроси на НПО - финансово управление, одит и контрол на средства – изучаване на принципите на финансовото управление и контрол; счетоводна отчетност; одитен процес; Презентационни и комуникационни умения, управление на времето и определяне на приоритети; Техники за разрешаване на конфликтни ситуации, умения за убеждаване и водене на преговори, етични и професионални стандарти на сътрудничество на СГО с администрацията
 • Създаване на он-лайн и хартиен каталог на членовете на ТПП от региона
 • Създаване на електронен библиотечен каталог на наличната литература в ТПП Враца
 • Провеждане на посещение за проучване на добри практики на сътрудничество между италианските представители на администрацията и на неправителствените организации в Италия
 • Организиране и провеждане на Кръгла маса "Партньорство между НПО и публичната администрация - добрите практики в Италия и възможности за прилагането им в България"
 • Дейности за информация и публичност

Очаквани резултати:

 • Повишени знания, умения и капацитет на служителите в НПО в СЗРП
 • Проучени успешни практики в стари страни-членки на ЕС и техния трансфер и прилагане в България
 • Осигурен достъп на НПО и публичната администрация до актуални информационни бази данни (библиотека и каталог на членовете)
 • Укрепен институционален и организационен капацитет на НПО от СЗРП
 • Изградено ефективно партньорство и сътрудничество между организациите от неправителствения и публичния сектор в СЗРП

Конкретни резултати:

 • Проведени общо 6 обучения по 4 модула с минимум 30 участника
 • Изработен он-лайн и хартиен каталог (база данни) на активни членове на ТПП в региона
 • Изработен електронен библиотечен каталог със свободен достъп в Интернет
 • Осъществено едно посещение за проучване на Европейските практики с 12 участника от България
 • Проведена една Кръгла маса и дискусия за възможностите за пренасяне на добрите практики в България
 • Проведена една Пресконференция с 20 участника
 • Изработена информационна диплянка за проекта - 500 броя
 • Шест съобщения в медиите
 • Публично представяне на готовите софтуерни продукти и печатни издания
 • Изработени промоционални материали за участниците в обученията и публичните прояви: папки, химикалки, падове
  Справочно издание с материалите от обученията ("Наръчник за НПО") - тираж 150 броя

Партньори:

Водеща организация:
Търговско-промишлена палата Враца
Адрес: ул. Христо Ботев 24, Враца 3000
Тел.: 092 660271, 660273
Факс: 092 626308
E-mail:
cci-vr@bitex.com
WEB: www.cci-vratsa.org

Партньор:
Областна администрация Враца
Адрес: бул. Демокрация 1, Враца 3000
тел.: 092 / 66 14 29
факс: 092 / 66 10 57
E-mail:
obl-vr@vr.government.bg
WEB: www.oblast.vratsa.bg