yes for cbbc

  09:14, 12 Jun 14

Проект "yes for CBBC" (Young Entrepreneurs Support for Cross-Border Business Cooperation)


Специфични обекти:

1. Насърчаване на предприемачески, иноваторски дух, на младите хора в граничния регион и укрепването на сътрудничеството между тях, за да развива трансгранично икономическо развитие.
2. Идентифициране и подкрепа на инициативите на младите предприемачи относно трансгранично сътрудничество, чрез подобряване на достъпа до информация, насърчаване на развитието на сътрудничеството между двата региона, идентифициране на най-добрите практики, чрез подкрепи дейности за обучение, помощ и консултиране.
3. Разработване на съвместен фонд от румъно-български експерти; създаване на уеб инструмент, който да осигури дълговременна връзка между младите предприемачи от граничния район, като по този начин се гарантира създаването на неформална мрежа от потенциални партньорства.

Основни дейности:

1. Развитието на уеб сайт като работен инструмент

Обект: Проектиране и реализиране на надежден работен инструмент, модерна, напълно адаптирани към нуждите от оформяне / обучение / информиране на младите предприемачи.
Тази дейност ще има като обект създаването на инструмент уеб, за да отговори на нуждите на една динамична целева група в търсене на актуална информация по отношение на оформяне / обучение / възможности за бизнес и изграждането на надеждни трансгранични партньорства, необходими за устойчиво икономическо развитие на три гранични района.
Уеб страницата ще има следната структура:
- поддомейнът всеотдаен на настойничество, където те ще се регистрират хора, които искат точна консултация в някои области. В този поддомейн, изберете експерти ще дават помощ;
- поддомейнът всеотдаен на онлайн обучение (бизнес план за он-лайн), където младите предприемачи, заинтересовани лица в развиване на собствен бизнес ще намерите обща информация за мерките за развитие на бизнеса;
- поддомейн всеотдаен на събиране на информация по различни програми за финансиране, с достъп до база данни от млади предприемачи, малки и средни предприятия, асоциациите на малките и средни предприятия, НПО, други организации, заинтересовани от икономическото развитие отт Румъния и България; - поддомейн на изследване, което ще бъде предприето в рамките на проекта, както и на доклад по изследване;
- поддомейн, който ще съдържа информация и полезни връзки и развитие на предприемачество.

2. Изследвания-документация

Обект: Получаване на актуализирани данни за ситуацията и начинът на управление на бизнес в малките и средни предприятия в трите целеви региона на проекта.
Изследването ще се реализира чрез прилагане на въпросник, който ще има за цел да се установи как те са използвани от МСП от Румъния и България, инструментите за модерно управление.

3. Обучителни семинари

Обект: Прилагане на съвременни техники за управление в МСП, повишаване на качеството на работата в област на предприемачество и последиците от младите хора в този сектор.
Ще се организира и осъществява 3 обучение/оформяне посветен обучението на младите предприемачи в трите целеви региона, окръг Олт, Румъния и абласти Русе и Враца, България, с цел да се повиши качеството на управление в малките и средни предприятия.

4. Учредяване на Асоциация за сътрудничество на младите предприемачи в граничната българо-румънска региона

Обект: Създаване на формална асоциация с роля в устойчивото икономическо развитие и сътрудничество между малките и средни предприятия в трансграничния район.
Ще бъде подредени и отворени 3 местни офиси, по един за всяка от трите региона, предложени в проекта - офис в Слатина, един в Русе и един във Враца.

5. “Ден на Млад Предприемач”

Обект: Изпълнението на интер-регионално събитие с влияние върху обмена на информацията и подчертаване на добри практики в областта на малките и средни предприятия от трите целеви региони.

Предложено събитие ще бъде изпълнено по време на един ден в Слатина. В събитието ще бъдат поканени да присъстват младите предприемачи в трите гранични региони, поканени от местните власти, на други Малки и Средни Предприятия, Неправителствени Организации, Търговски Камари, Патронажи, медии. Целта на организирането на това събитие е да се насърчи предприемачески иновативен дух, за да се сключват партньорства, за да обсъдят въпроси от общ интерес за област на МСП. Също така, във форума ще бъдат наградени най-добрите Малки и Средни Предприятия, управлявани от млади хора, идентифицирани в изследователската-документиране. Церемонията по награждаването ще се прави през наградата на трофеи и дипломи.


Партньори:

Търговско-промишлена палата - гр. Враца
Русенска Търговско - Индустриална Камара
Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject
Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea sud-vest Oltenia

За повече информация свързана с проекта, моля обръщайте се към:

ТПП Враца, бул. „Хр. Ботев” 24
тел. 092 660271, 660273
Илиана Филипова, Мая Милова
е-mail: cci-vr@bitex.com