leonardo

  09:14, 12 Jun 14

                   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

На 23 октомври 2008 г. в Братислава се състоя  заключителната конференция по проекта. Присъстваха бенефициенти по проекта от Словакия – фирми и обучителни организации, представители на държавни институции и други заинтересовани организации, представители на медиите. Ръководителят на проекта Рената Прокова представи приключилите дейности, продуктите и резултатите от проекта. Партньорските организации представиха дейностите, в които са участвали.

От българска страна в конференцията взе участие Даниела Цолова, координатор на проекта за ТПП Враца. Тя направи презентация за извършеното от ТПП Враца в качеството й на партньор.

Следващо представяне на резултатите от проекта и българското участие в него беше направено в словашкия град Модра пред членовете на Британската търговска палата в Словакия.

Проектът беше оценен като много успешен, а продуктите, създадени в него – като много необходими и полезни.

ТПП Враца предвижда да продължи направеното по проекта през следващата година. По-нататъшното адаптиране на методологията съобразно потребностите на българските фирми е предмет на бъдещ проект на ТПП Враца.

В ТПП ВРАЦА СЕ ТЕСТВА НОВА ОБУЧИТЕЛНА МЕТОДИКА
ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В рамките на проекта EUGOSH  "Европейски сертификат за въвеждане на здравословни и безопасни условия на труд в МСП" след проведеното в Братислава обучение за бъдещи обучители започна тестване на продукта от две от партньорските организации с цел да се оптимизира неговата структура и той да стане в максимална степен пригоден за прилагане в съвременните условия. ТПП Враца извършва тестването за България. В тази връзка в палатата беше организирано пилотно обучение по тази методика, чрез което да се установи нейната приложимост за българските предприятия. Участваха както представители на фирми, така и на обучителни организациии и заинтересовани институции. Интерес към събитието прояви и Дирекция "Областна инспекция по труда" Враца и лично неиният директор г-н Румен Младенов.
Партньорите от Германия – Карел Криж  и от Словакия – Рената Прокова разказаха как се организират и провеждат такъв вид обучения в техните страни. Бяха представени обучителните модули и на участниците се даде възможност да изкажат мнения и препоръки по отношение на продукта, които ще се вземат предвид при последващите актуализации на работната версия.
Окончателният вариант на продукта ще бъде готов до края на месец септември т.г. Предстои също да се разработи и вариант за електронно обучение по същата методика, който ще дава възможност за обучение от работното място, във време удобно за обучаемия. 

ПРЕДСТВИТЕЛИ НА ТПП ВРАЦА - НА ОБУЧЕНИЕ  В БРАТИСЛАВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

В рамките на проекта EUGOSH  "Европейски сертификат за въвеждане на условия за здравословни и безопасни условия на труд в МСП" в словашката столица Братислава се състоя обучение за представители на фирми и бизнес подкрепящи организации за въвеждане на  здравословни и безопасни условия на труд в малките и средни предприятия. При обучението беше използвана учебна методика, разработена в Холандия и Германия, която се прилага за пръв път в Словакия.
В курса бяха включени и двама представители на ТПП Враца. Като партньор на словашката консултантска фирма AJS Mangement s.r.о., ТПП Враца има ангажимент през месец юли т.г. да проведе пилотно обучение по тази методика с група от български фирми, за да се установи нейната приложимост в българските условия. 

ПРЕДСТAВИТЕЛИ НА ТПП ВРАЦА  УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Търговско-промишлената палата Враца е партньор в международния проект EUGOSH  "Европейски сертификат за въвеждане на условия за здравословни и безопасни условия на труд в МСП". 
В рамките на проекта в словашката столица Братислава се състоя международна конференция по здравословните и безопасни условия на труд в малките и средни предприятия. В работата на конференцията взеха участие и двама представители на ТПП Враца. Бяха представени резултатите от направеното за целите на проекта проучване за степента на информираност на българските работодатели за техните отговорности по отношение на ЗБУТ и нивото на обучението в тази област. Националният доклад за България беше предствен на конференцията от г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на ТПП Враца. Подобни доклади представиха и останалите партньори по проекта - Камарата на занаятчиите в град Трир, Германия и Словашката камара на предприемачите.
Целта на проекта, който се изпълнява от AJS Mangement s.r.о. Словакия, е да допринесе за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания сред работниците и служителите в МСП чрез повишаване на информираността на работодателите относно законовите им задължения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.