НСМ

  09:14, 12 Jun 14

Търговско-промишлена палата Враца е регионална точка на Звеното за управление на Националната селска мрежа за област Враца. Сред дейностите, които Мая Милова изпълнява в качеството си на регионален координатор за областта са: осигуряване на обмяна на оперативна информация между Звеното за управление на НСМ и членовете на мрежата на местно ниво, насърчаване набирането на членове на мрежата, организиране и провеждане на регионални мероприятия, набиране на добри практики от проекти, изпълнени в областта и подпомагане на други дейности, залегнали в Плана за действие на НСМ.