Нараства доверието към Арбитражния съд при БТПП

  15:32, 28 Apr 16

 Годишното отчетно събрание за 2015 г. на арбитражните колегии към Арбитражния съд (АС) при БТПП се състоя на 26 април. Председателят на АС Кристиан Таков очерта основните аспекти от работата на Съда през 2015 година.

АС при БТПП като правораздавателна институция със 119-годишна история и през отминалата година продължи да осигурява качествено и бързо правосъдие, обективно и висококвалифицирано правораздаване на търговски дружества и физически лица със седалища и адреси в България и в чужбина.
И през 2015 г.  АС при БТПП е арбитражът с най-голям брой дела в сравнение с другите действащи търговски арбитражни съдилища в България, както и с най-голям принос в практиката за решаване на търговски спорове чрез арбитраж.
През отчетната година са образувани 83 международни и 332 вътрешни арбитражни дела. Значителен е ръстът на международните дела в сравнение с предходната 2014 г. – около 30%. Предявени са претенции за повече от 10 000 000 евро и 95 000 000 лева. Приключените през 2015 г. дела в по-голямата си част (около 70%) са решени в най-кратките срокове (6 и 9-месечни).
За трета поредна година се прилагаше програма за електронна обработка на делата, която непрекъснато се надгражда и усъвършенства. Това осигурява възможност все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица да получат дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. Прилагайки успешно новите технологии в областта на арбитражното производство, АС при БТПП затвърди челното си място като най-модерен арбитраж както в Югоизточна Европа, така и спрямо високо утвърдени институции със световен престиж.
Резултатите, постигнати през 2015 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина, към правораздаването, осъществявано от Арбитражния съд  при БТПП.
Добрата работа на Арбитражния съд е резултат също и на усилията на висококвалифицираните арбитри в листите на съда и на служителите в секретариата, на внимателното им отношение към страните и техните процесуални представители.
Посочването на арбитражна клауза, предвиждаща компетентността на АС при БТПП, продължава да изпълнява ролята на индикатор за сериозността на страните, които го избират като място за разрешаване на техните спорове (98% от споровете в АС при БТПП приключват в рамките на една година). Той е и сигнал за неувереността в способността да изпълнят своите задължения по договорите на онези, които го избягват, настоявайки спорът да остане подсъден на продължаващото по шест, дори десет години разглеждане в държавните съдилища – години, през които всичко може да се случи на една фирма или на нейните активи.
Ръководството на БТПП, Президиумът на АС и арбитрите заявиха на годишното отчетно събрание твърдото си намерение за усъвършенстване работата на АС при БТПП и утвърждаване на неговия авторитет.
 
Снимки – ТУК: http://www.bcci.bg/news/10323