ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА и ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД има удоволствието да покани...

  10:21, 04 May 16

Представители на малкия и среден бизнес от региона, потенциални и настоящи изпълнители/подизпълнители на поръчки по Оперативни програми и на обществени поръчки от публични възложители за

строителство, доставки или услуги
за участие в курс за обучение на тема:
„НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
В СИЛА ОТ 2016 г.“
Дата на провеждане: 13.05.2016 г.
Място на провеждане:гр.Враца,ул.Софроний Врачански №6,зала на РИО,ет.3
Лектор: ГЕРГАНА ТОНЧЕВА – експерт по ЗОП.
ПРОГРАМА
830 – 930 Регистрация на участниците.
930 – 1100 Въведение в обхвата и аспектите на изменения в новия рамков Закон за обществените поръчки. Определяне обект на обществената поръчка. Смесени обществени поръчки. Форми на съвместно възлагане. Нови стойностни прагове - национални и европейски правила за възлагане и относими към тях процедури. Методи за определяне на прогнозна стоност – правила и примери. Разделяне на обществена поръчка – примери.
1100 – 1130 Кафе-пауза.
1130 – 1300 Минимални критерии за подбор на участниците – обхват, изисквания и документи за доказване. Трети лица и подизпълнители. Критерии за възлагане на обществени поръчки – „икономически най-изгодна оферта“. Изисквания към показателите за оценка и методиката за оценяване.  Необичайно ниска оферта. Изискванията на Закона за публичност и прозрачност. Правила за публикване в ОВ на ЕС и в РОП. Видове документи и информация. Срокове. Публикуване в профила на купувача.
1300 – 1400 Обяд
1400 – 1600 Предизвикателства пред комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Основания за отстраняване на участниците законосъобразно VS целесъобразно. Процес на взаимодействие между възложителя и комисията – хипотези и последствия от тях. Основания за прекратяване на процедурата. Нови основания за изменение на договорите.
Забележка. В хода на презентациите ще бъдат представени новия Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, в сила от 15.04.2016 г. 

 

Предварителното записване е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.
ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД си запазва правото на промени в програмата.
 
С уважение,
Илиана Филипова
Изпълнителен Директор