Обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing)

  09:04, 03 Jun 19

На 29 май 2019 г. в гр. Щутгарт, Германия се проведе последния обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing), Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Експерти на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца и Български Червен Кръст, в качеството на заинтересована страна,  посетиха Професионална гимназия за гериатрични грижи, Щутгарт (Kolping Altenpflegeschule), където се запознаха с три годишното обучение по професията АСИСТЕНТ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА . Грижата за възрастните хора е професия с бъдеще не само в Германия, но и в страните партньори по проекта от поречието на река Дунав. В тази връзка нашите експерти обмениха познания и добри практики с експертите от Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина.  Мащабността на перспективата за кариера в тази област става ясна, когато всички заинтересовани страни обърнат внимание на факта, че само след няколко години около една трета от нашето население ще бъдат възрастни хора. Много от тях ще се нуждаят от  извънболнична грижа в домовете си, в стационарни и полустационарни бази, както и в консултативни центрове за възрастни хора.

Обменът на експерти продължи с представяне на Центърът за професионално обучение към Индустриална Търговска Камара Щутгарт, (Vocational Education and Training Center, IHK Stuttgart) и представяне на немската дуалната образователна система, в контекста на законовите действия на експертите от Индустриална Търговска Камара Щутгарт.

Представителите на българския партньор по проекта - Търговско-промишлена палата – Враца получиха изключително интересни предложения за бъдещи сътрудничество и партньорства. Те са насочени основно към обмяна на методики и програми за обучения, мобилност на кадри, включително разработван и представяне на проектни предложения по Програма Еразъм+, съвместно с училища от област Враца и Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца – Медицински Университет.