Обществени консултации на проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

  17:28, 09 Mar 20
Обществени консултации на проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Във връзка с изготвяната в момента Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г., съгласно изискванията на чл. 2а от Директивата за енергийните характеристики на сградите, на 5 и 6 март се проведоха обществени консултации на проекта на Стратегия, като задължително изискуем елемент от този документ преди окончателното му изготвяне. Дългосрочната стратегия е в процес на подготовка от междуведомствена работна група, съставена от представители на Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Фонд на фондовете и се координира от АУЕР. Работата на работната група е подпомагана от технически консултанти от Европейска банка за възстановяване и развитие и Building Performance Institute Europe.

В рамките на ден и половина проектът на Дългосрочна стратегия беше представен от членовете на работната група, като бяха застъпени основни елементи от нея:

- Преглед на националния сграден фонд. Разходно ефективни подходи за обновяване – пакети от мерки.

- Политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно обновяване. Допълнителни ползи.

- Оценка на очакваните енергийни спестявания и необходимите инвестиции.

- Финансови механизми за изпълнение на Дългосрочната стратегия и възможности за мобилизиране на инвестициите.

В обществените консултации се включиха представители на разнообразни групи от заинтересовани страни – професионални организации на проектанти, архитекти, строители и енергийни одитори, научната общност, финансови институции, общински администрации, неправителствени организации в сферата на опазване на околната среда и др.

Целта на дискусионните сесии не е формулирането на широк консенсус около конкретни точки от проекта на Стратегия. Възприетият подход е да се даде възможност за свободен обмен на мнения между участниците и възможност за задаване на въпроси на екипа за разработване на Стратегията. Предвижда се конструктивните резултати от обществените консултации да бъдат отразени в проекта на Дългосрочна стратегия.