Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

  16:52, 23 Mar 20
Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

В рамките на тази нова инициатива Комисията предлага 37 милиарда евро по линия на политиката на сближаване да бъдат използвани за борбата с кризата, причинена от коронавируса. За тази цел Комисията предлага тази година да се откаже от задължението си да поиска от държавите членки да върнат неизразходеното предварително финансиране за структурните фондове. Сумата възлиза на около 8 милиарда евро от бюджета на ЕС, които държавите членки ще могат да използват в допълнение към 29 милиарда евро от структурните фондове в целия ЕС. Това на практика ще увеличи размера на инвестициите през 2020 г. и ще помогне да се използват наведнъж все още неотпуснатите 28 милиарда евро по линия на политиката на сближаване в рамките на програмите по тази политика за периода 2014—2020 г. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да одобрят бързо това предложение, за да може то да бъде прието в рамките на следващите две седмици.

Освен това Комисията предлага да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ на ЕС, като в него бъде включена и криза, свързана с общественото здраве, с цел при необходимост Фондът да бъде мобилизиран за най-тежко засегнатите държави членки. През 2020 г. могат да бъдат използвани до 800 милиона евро.