Смекчаване на последиците за безработицата от COVID-19

  16:53, 23 Mar 20
Смекчаване на последиците за безработицата от COVID-19

За да се избегнат постоянни последици, трябва да предпазим работниците от безработица и загуба на доходи. Комисията е готова да окаже подкрепа на държавите членки, като насърчава по-конкретно схемите за намалено работно време и програмите за повишаване на квалификацията и преквалификация, които се оказаха ефективни в миналото.

Комисията ще ускори също така изготвянето на законодателното предложение за Европейска схема за презастраховане срещу безработица, предназначена да подкрепя политиките на държавите членки, които запазват работните места и уменията.

Освен това Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса ще улесни привеждането в действие на Европейския социален фонд — фонд, предназначен да подкрепя работниците и здравеопазването.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията също може да бъде мобилизиран, за да се помогне на съкратените работници и самостоятелно заетите лица при условията, определени в настоящия и бъдещия Регламент. През 2020 г. могат да бъдат използвани до 179 милиона евро.