Гъвкавост на рамката за държавната помощ

  16:54, 23 Mar 20
Гъвкавост на рамката за държавната помощ

Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните бюджети на държавите членки. Правилата на ЕС за държавната помощ дават възможност на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия за подкрепа на гражданите и предприятията, по-конкретно МСП, които са изправени пред икономически трудности вследствие на избухването на заразата с COVID-19.

Държавите членки могат да разработят множество мерки за подкрепа, като спазват съществуващите правила на ЕС. Първо, те могат да решат да предприемат мерки, като например субсидии за заплатите, спиране на плащането на корпоративните данъци и данъка върху добавената стойност или на социалноосигурителните вноски. Освен това държавите членки могат да предоставят финансова помощ директно на потребителите, например за отменени услуги или билети, които не се възстановяват от съответните оператори. Също така правилата на ЕС за държавната помощ предоставят на държавите членки възможност да помагат на предприятията да се справят с недостига на ликвидност и на тези, нуждаещи се от спешна помощ, за да оцелеят. Член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС позволява на държавите членки да компенсират дружествата за щетите, пряко причинени от извънредни събития, включително чрез мерки в сектори като въздухоплаването и туризма.

Понастоящем последиците от избухването на заразата с COVID-19 в Италия са от естество и с мащаб, които позволяват да бъде използван член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. Това дава възможност на Комисията да одобрява допълнителни национални мерки за подкрепа, насочени към преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на дадена държава членка.

Когато Комисията преценява дали член 107, параграф 3, буква б) да бъде използван за други държави членки, тя ще възприема сходен подход. Комисията подготвя специална правна уредба съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, която ще бъде приета в случай на необходимост.

Комисията е готова да работи с всички държави членки, за да се гарантира, че евентуалните национални мерки за подкрепа с цел справяне със заразата с вируса COVID-19 могат да бъдат въведени своевременно.