Основни цифрови умения за 70% от европейските граждани в активна възраст до 2025 г.

  09:08, 09 Jul 20
Основни цифрови умения за 70% от европейските граждани в активна възраст до 2025 г.

Европейското образователно пространство е в основата на новата програма за умения

 Днес Европейската комисия публикува Европейската програма за умения, насочена към осигуряване на уменията и компетентностите на хората в активна възраст, необходими за бъдещите работни места. Тя се съсредоточава върху партньорството с държавите членки, бизнеса и социалните партньори за мобилизиране на колективни действия и инвестиции за предоставяне на възможности на хората за развитие на уменията им през целия живот.

Приветствам пакета от действия, които стратегически насочват инвестициите в богатството на Европа – хората и техните умения. Кризата, предизвикана от коронавируса, е предизвикателство, но предоставя и възможност да бъдат ускорени процеси, свързани с необходимостта от придобиване на нови умения, с цел по-бърза адаптация към новите реалности и изискванията на бъдещите работни места“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Както вече споменахме в предишната публикация, пакетът се състои от 12 действия, които целят да подпомогнат държавите членки в усилията им за подобряване на уменията и квалификация на хората в активна възраст през следващите 5 години. „Във всички сектори на икономиката имаме таланти и е важно да насърчим тяхното развитие, така че да имаме наша европейска „верига на талантите“. За тази цел са необходими колективни действия, секторно сътрудничество и мобилизиране на всички налични финансови инструменти, в подкрепа на хората за достъп до обучение през целия живот и усъвършенстване на уменията за намиране на работни места. Диалогът ни с европейските граждани ще подпомогне стратегията да се превърне в реализирани инициативи, така че уменията да водят до работни места“, заяви българският еврокомисар.

Програмата за умения се базира на Цифровата стратегия за Европа, новите стратегии за промишлеността и малките и средни предприятия (МСП). Предложен е европейски „пакт за умения“, който  цели подготовка на кадри и заетост в стратегически сектори, каквито са здравеопазването, строителството, автомобилния и транспортния сектор, туризма. Действията са свързани с редица водещи инициативи в ресора на българския еврокомисар Мария Габриел. Сред тях са превръщането на европейското образователно пространство в реалност и укрепването на научноизследователското пространство.  Взети заедно, двете инициативи ще подпомогнат подхода на учене през целия живот и укрепване сътрудничеството с бизнеса за осигуряване на новите работни места.

Мария Габриел отбеляза, че 56% от хората в активна възраст в Европа притежават основни цифрови умения. С предложените мерки се цели увеличаването им с 25% до 2025г. Насърчаването на уменията в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, включително сред жените, е също така от решаващо значение за работа с новите технологии и изкуствения интелект.

Новост е предложението за европейски действия за насърчаване на уменията в предприемачеството. В тази връзка комисарят открои приносът на програма „Еразъм+“, като отбеляза, че 27% от бюджета на програмата е свързан с мобилност за професионално обучение, развитие на умения, включително предприемачески.

Мария Габриел обърна внимание върху връзката между образование и бизнес. „Важно е да имаме повече възможности за малките и средни предприятия (МСП) за обучение и квалификации на работещите в тях. Чрез изграждане на 50 центъра за високи постижения в професионалното обучение в Европа, целим да подпомогнем както младите хора, така и хората в активна възраст за повишаване на тяхната квалификация и за преквалификация. Инициативата ми за европейските университети ще допълва тези центрове чрез изграждането на мрежи между академичните среди и бизнеса за предоставяне на специализирано обучение“, заяви Мария Габриел.

Българският еврокомисар изтъкна, че е важно да бъдат мобилизирани всички налични инструменти в рамките на многогодишния бюджет на ЕС и инструмента за възстановяване. Това са програмите „Еразъм+“, Хоризонт Европа, Европейският социален фонд плюс, програма „Цифрова Европа“ и други програми на ЕС, при осигуряване на подходящо взаимодействие, с цел максимално въздействие при постигане на набелязаните цели.