Нова безвъзмездна финансова подкрепа за МСП

  08:35, 24 Aug 20
Нова безвъзмездна финансова подкрепа за МСП

Малките и средните компании ще могат да получат нова безвъзмездна финансова подкрепа. От 31 август до 30 септември те ще могат да кандидатстват за ваучери, с които да реализират малки IT проекти на стойност между 5000 и 20 000 лв. без ДДС.

Оценката на кандидатите ще започне 20 дни след изтичането на крайния срок, като това ще стане по реда на тяхното постъпване, т.е. на принципа "пръв по ред, пръв по право". Затова е важно фирмите да се подготвят предварително и да подават заявления още в първия възможен момент.

Схема е по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и разполага с бюджет от 9.1 млн. лв., които се очаква да стигнат за 450 фирми. Ще има два отделни пакета ваучери. По първия от тях ще се осигуряват по 5 хил. лв. без ДДС (6 хил. лв. с ДДС) за изработване на сайтове, мобилни приложения и платформи. Плановете са да бъдат финансирани 90 такива проекта.

С втората група ваучери ще се финансират общо 360 проекта, насочени към дигитален маркетинг, оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси и др. Субсидията за проект ще бъде в размер на 20 хил. лв. без ДДС (24 хил. лв. с ДДС).

Кандидатстването по мярката ще става чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Най-общо схемата е насочена към малки и средни фирми, регистрирани по Търговския закон. Те трябва да работят в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 - 2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени.

Ваучерът ще бъде валиден за период от 9 месеца след датата на неговото издаване. Одобрените предприятия трябва да получат лиценз или друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване за ИКТ системата, протокол или др., от което да е видно, че тя работи, както и технически паспорт или друг еквивалентен документ.

В рамките на процедурата ще бъде съставен и допълнителен списък с резервни допустими кандидати, за които бюджетът на ваучерната схема не е стигнал.

Подробности по схемата можете да намерите на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия : https://www.sme.government.bg/?page_id=51249