Парламентът иска нови източници на приходи

  10:32, 01 Oct 20
Парламентът иска нови източници на приходи

Парламентът настоява за нови източници на приходи в бюджета, за бъдат осигурени нужните инвестиции в бъдещето на Европа, без да се натоварват данъкоплатците.

 протичащите преговори за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и за плана за възстановяване от кризата с COVID-19 една от спорните точки е въпросът за собствените ресурси за бюджета.

Какво са собствените ресурси

Страните в ЕС внасят принос в общ бюджет, за да постигнат общите си цели. За разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС има инвестиционен характер и не може да излиза на дефицит. Европейските договори определят, че бюджетът на ЕС „се финансира изцяло от собствени средства“.

Решенията за източниците на приходи се вземат от Съвета с единодушие, като преди това Парламентът трябва да предостави становище, и подлежат на ратификация от всяка страна в ЕС. Настоящата система на собствени ресурси съществува почти без промени от три десетилетия и Парламентът отдавна призовава за реформирането ѝ.

Какви собствени ресурси съществуват към момента

Тъй като бюджетът на ЕС трябва да бъде балансиран, годишните приходи трябва напълно да покриват годишните разходи. За настоящия бюджетен период (2014-2020 г.) общият размер на собствените ресурси не може да надхвърля 1,23% от брутния национален доход на ЕС.

Източниците на приходи към момента са:

  • Традиционни собствени ресурси (основно мита, в миналото и мита върху вносната захар; през 2018 г. този източник е отговарял за 13% от приходите в бюджета)
  • Собствени ресурси, основани на ДДС (заделяне на дял от приходите от ДДС, събирани от страните в ЕС; през 2018 г. този източник е отговарял за 18% от приходите в бюджета)
  • Собствени ресурси, основани на брутния национален доход (страните в ЕС прехвърлят дял от годишния си брутен национален доход; през 2018 г. този източник е отговарял за 66% от приходите в бюджета)
  • Други приходи (глоби за компании, нарушили законодателството на ЕС за конкуренцията, вноски от страни извън ЕС по отделни програми и данъци върху възнагражденията на служителите в европейските институции; този източник се равнявал на 10% от общите приходи за 2018 г.)

Как Парламентът иска да реформира собствените ресурси на ЕС

От дълго време Парламентът подчертава, че системата на бюджетните приходи на ЕС е непрозрачна, несправедлива и се нуждае от реформиране, за да отговори на предизвикателствата на времето и на очакванията на европейците.

За да бъде намалена зависимостта от преки вноски от държавите членки въз основа на националния доход или на ДДС, Парламентът призовава за въвеждане на нови видове приходоизточници, свързани с европейските политики и цели. Депутатите предлагат календар за добавянето на нови собствени ресурси:

  • 1 януари 2021 г.: нова национална вноска на база на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки (това би стимулирало по-малкото използване на еднократни пластмасови продукти и би засилило рециклирането);
  • 1 януари 2021 г.: собствен ресурс на база на приходите от схемата за търговия с емисии (това би оказало натиск за намаляване на емисиите на парникови газове от индустрията, електроцентралите и авиолиниите)
  • 1 януари 2023 г.: собствен ресурс на база на облагане на дигиталните услуги (с цел справедливо облагане на дигиталната икономика)
  • 1 януари 2023 г.: собствен ресурс на база на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (въглероден данък върху вноса на стоки от страни извън ЕС, който ще гарантира, че местните компании не са ощетени, защото спазват строгите правила на ЕС в областта на климата)
  • 1 януари 2024 г.: собствен ресурс, основан на данък върху финансовите транзакции (това би гарантирало, че финансовият сектор плаща справедливо ниво на данъци)
  • 1 януари 2026 г.: собствен ресурс, основан на общата консолидирана основа за корпоративно данъчно облагане (дял от данъците върху облагаемата печалба на компаниите, изчислена по единни правила в ЕС).

Депутатите искат също така да бъдат премахнати всички намаления на вноските за отделни страни.

Какви ползи би донесла реформата

Новите източници на приходи ще трябва да помогнат за изплащането на общия дълг, който държавите ще поемат за финансиране на фонда за възстановяване от COVID-19. Без тези ресурси взетите назаем средства ще трябва да бъдат изплащани чрез съкращения на програми на ЕС или чрез по-високи вноски от държавите членки. Парламентът иска бремето да не бъде поето от обикновения данъкоплатец, а от технологичните гиганти, тези, които избягват данъчно облагане, големите замърсители и всички други, които не внасят своя справедлив дял.

Предлаганите източници на средства биха гарантирали, че приоритетите на ЕС като Зеления пакт и дигиталния преход намират по-добро отражение във финансирането на бюджета. Освен това те биха подкрепили функционирането на единния пазар и биха намалили зависимостта на бюджета от преки национални вноски.

Как се вземат решения за собствените ресурси

След получаването на становище от Парламента страните, представени в Съвета, вземат решение с единодушие, след което всяка страна трябва да ратифицира съгласието си. Парламентът одобри своята позиция относно собствените ресурси на 16 септември.

Преговорите между Парламента и Съвета за бюджета за 2021-2027 г. започнаха в края на август. Парламентът е обявил, че няма да даде своето съгласие за новия бюджет, ако не бъде постигнато споразумение за реформиране на източниците на приходи. Депутатите настояват първите собствени ресурси да влязат в сила от 1 януари 2021 г. съгласно правно обвързващ календар.