Много трудна прогноза за бизнеса в 2021 г. според Европейското икономическо проучване

  12:16, 11 Nov 20

28-то годишно издание на Европейско икономическо проучване (EES2021) разкрива високи нива на загриженост за следващата година сред европейския бизнес. Резултатите подчертават необходимостта от постоянна подкрепа, бързи и ефективни мерки за възстановяване и координиран европейски отговор, сподели президентът на EUROCHAMBRES Кристоф Лайтл.

Проучване (EES2021) представя очакванията на над 58 000 предприятия в 29 европейски държави за следващата година. Резултатите от EES2021 показват, че предприемачите очакват много тежка година напред, тъй като се справят с продължаващото въздействие на пандемията от COVID-19 както върху производителността, така и върху търсенето и БТПП споделя сериозните опасения за фирмите.

Рязкото общо влошаване на доверието в бизнеса, отразено в стръмен спад на годишна база във всички индекси на EES2021, ясно показва, че европейското икономическо възстановяване няма да бъде бързо, тъй като много предприемачи все още се опитват да поемат ефекта от рязкото икономическо влошаване след март. Бизнесът в по-голямата част от страните посочва разходите за труд и условията за финансиране сред основните предизвикателства. Респондентите от Южна Европа са особено разтревожени от натрупания дълг в резултат на COVID-19, докато западноевропейските страни подчертават опасенията относно липсата на квалифицирани работници.

В България основните предизвикателства са почти изравнени. На първо място се подреждат дълговете, създадени в следствие на COVID-19, слевадвани от прекъсванията на веригите за доставка. Притесненията на компаниите за цените на енергията и суровините макар и с близък процент, намаляват малко сравнявайки с предходните две години от нива около 51% до 42% за 2021г.  Драстично е намалението на затрудненията от липса на квалифицирани кадри, което спада с 22%, спрямо очакванията за 2019 и 2020г. Това е логично, предвид увеличената безработица, предизвикана от пандемията и по-широкият достъп до кадри. В същото време, обаче фирмите са значително по-притеснени по отношение на разходите за труд, бележейки 41%.

Резултатите от EES2021 отразяват безпрецедентния характер и мащаб на продължаващата икономическа криза, която не само се отрази на търсенето, но и драстично възпрепятства производителността. Наследството от двойния удар неизбежно тежи върху европейския бизнес в много отношения. Отговорът на политиката трябва да бъде бърз, ефективен и координиран.

Тазгодишното икономическо проучване предлага ценни данни за създателите на политики на равнище ЕС и на национално ниво, тъй като те трябва да начертаят път към възстановяване заради огромната свързаност и зависимост на българската икономиката с европейската. Трябва да се използват всички инструменти ,а EES2021 предоставя препоръки относно най-важните. На ниво ЕС това започва от единния пазар; кризата създаде връщането на определени бариери, но също така потвърди решаващото значение на свободното движение за европейската икономика и общество. Палатските мрежи ще продължат да настояват за по-силен, по-цялостен единен пазар - трябва да се стремим не само да се върнем към предикризисната ситуация, но и да продължим напред с отдавна настъпили реформи и да превърнем ЕС в един вътрешен пазар с повече качество, степен на проследимост и сигурност.

Стремежът на ЕС за двойни цифрови и зелени преходи не трябва да бъде компрометиран, но кризата подчертава колко е жизненоважно, че предприятията - особено МСП - са от основно значение за процеса. Това изисква  да се прилага подходът  „първо мисли за  малките“ при изготвянето и изпълнението на многото законодателни и незаконодателни мерки, които ще се появят от Европейската комисия през следващите месеци и изисква балансиран подход на институциите.

Проучването отразява негативните тенденции от очакванията на компаниите през 2021г. Увеличени нива на очаквания за намаление на приходите от продажби в страната и чужбина, съпътстващи от намаление на позитивните им очаквания. Увеличаване на частта от компании, които ще запазят заетостта през 2021г., но въпреки това и увеличение на тези, които очакват намаление спрямо 2020г.

Все още никой от нас не може да предвиди как ще продължи пандемията  от COVID-19, но тъй като ограниченията отново се затягат в голяма част от Европа, БТПП ще продължи да работи интензивно със своите членове и държавните институции за да им помогне да преодолеят тази криза и да бъдат в състояние да управляват бъдещото си възстановяване.

EES2021 потвърждава мащаба на предизвикателството. Също така потвърждаваме необходимостта от ефективни решения, основани на координиран европейски отговор. Приканваме създателите на политики от ЕС и националните държави да работят заедно и с европейската мрежа от камари, за да ревитализират производителността, заетостта и инвестициите, за да върнат икономиката на пътя на растежа.