"ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ" BG05M9OP001-1.106

  13:30, 30 Nov 20

Реализацията на проекта е в отговор на настъпилите икономически последствия от усложнената епидемична обстановка в страната и фактът, че на редица икономически субекти и работодатели им се наложи да намалят или изцяло спрат изпълнението на своите дейности, вследствие на бързо разпространяващия се коронавирус (COVID-19) и наложената социална изолация, с цел превенция от пренасяне на заразяването.

Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. По този начин посредством изпълнението на проекта ще се спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга страна ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица.

По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. 

Допустимите по проекта работодатели, с изключение на общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС, попадат в обхвата на приложното поле на Регламент 1407/2013 г., публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г.

Максималният размер на помощта "де минимис" съгласно Регламент 1407/2013 е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв.

Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Очаква се да бъдат включени най – малко 35 000 безработни лица.

Продължителността на проекта е до 31.12.2021 г.

Заявките се приемат само онлайн, до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа "първи по време, първи по право" на областно ниво.