Устойчиво производство на електрически батерии за кръгова и неутрална по отношение на климата икономика

  14:14, 15 Dec 20
Устойчиво производство на електрически батерии за кръгова и неутрална по отношение на климата икономика

Европейската комисия предлага да се модернизира законодателството на ЕС в областта на батериите, като представя първата си инициатива сред действията, обявени в новия плана за действие за кръгова икономика.

Батерии, които са по-устойчиви през целия си жизнен цикъл, са от ключово значение за целите на Европейския зелен пакт и способстват за амбицията за нулево замърсяване, заложена в този пакт.

Те спомагат за устойчива конкурентоспособност и са необходими за екологосъобразен транспорт и чиста енергия, както и за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Предложението разглежда социалните, икономическите и екологичните въпроси, свързани с всички видове електрически батерии.

Батериите, пускани на пазара на ЕС, следва да придобият устойчиво развитие и да станат високоефективни и безопасни през целия си жизнен цикъл . Това означава батерии, произвеждани с възможно най-ниско въздействие върху околната среда, като се използват материали, получени при пълно зачитане на правата на човека, както и на социалните и екологичните стандарти. Батериите трябва да бъдат дълготрайни и безопасни, а в края на експлоатационния им срок тяхното предназначение следва да бъде променено, те да бъдат обект на вторично производство или да бъдат рециклирани, връщайки ценни материали в икономиката.