ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ

  14:41, 02 Feb 21
ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ

На 20.01.2021 г. влезе в сила Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. Наредбата дава възможност държавата да заплаща напълно или частично таксите за обучението на студенти, които имат сключен договор с работодател. Нейното прилагане дава възможност за тясна връзка между висшето образование и бизнеса за преодоляване недостига от квалифицирани кадри във важни за икономиката сектори.

Студентите, сключили договор, не заплащат или заплащат частично такси за обучението си, по време на което следва да провеждат стаж при съответния работодател по определена специалност. След успешно завършване, те трябва да продължат работата при работодателя си за минимум 5 години, в които  ще получава възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Ежегодно, до 31 май министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по реда на Наредбата.  Списъкът се утвърждава по висши училища, форми на обучение и брой студенти.

Всяка година Министерски съвет по предложение на министъра на образованието и науката ще приема списък с работодатели, които имат право да сключат договори със студенти по реда на Наредбата. В този списък ще бъдат посочени специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Работодатели, които желаят да бъдат включени в списъка, могат да се обърнат към Търговско-промишлена палата - Враца, национално представена организация на работодателите на регионално ниво, на тел. 092 / 660271 или мейл : cci-vr@cci-vratsa.org до 10.02.2021 г. , лица за контакти Мария Панайотова и Веселин Цветков, за допълнителна информация и включване в списъка.